Home > Ifrs16 Nova Uctovna Norma

IFRS16: nová účtovná norma

IFRS16: nová účtovná norma

Arval
pondelok, august 7, 2017

V predchádzajúcom období vznikli zmeny v medzinárodnom účtovnom štandarde IFRS, ktoré sa týkajú účtovania operatívneho lízingu na strane prijímateľa tejto služby, v prípade ak Nájomca účtuje podľa IFRS, alebo US GAAP.

Od 1. januára 2019 bude platný účtovný štandard IFRS 16 „Leases“ , ktorý na strane nájomcu zásadne zmení výsledkový prístup účtovania na súvahový. Spoločnostiam bude však umožnené implementovať uvedené už od 1. januára 2018.

V princípe je nájomca povinný majetok – v našom prípade automobily, účtovať do aktív ako nehmotný majetok (právo užívania) a do pasív ako dlhodobý záväzok voči dodávateľovi.

Do výsledovky sa následne účtuje amortizácia práva užívania navýšená o úrokové náklady.

Spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o. záleží na spokojnosti a komforte svojich klientov, preto sa predmetnou problematikou zaoberáme a chceme poskytnúť maximálnu podporu, ktorá s touto zmenou súvisí. Cieľom je eliminovať záťaž na strane klienta do čo najväčšej miery.