Home > node/286

node/286

Total fleet

Jedná sa o online nástroj umožňujúci klientom spolupracujúcim s viacerými poskytovateľmi leasingových služieb získať súhrnný prehľad kľúčových informácií týkajúcich sa ich vozového parku.

Spoločnost Arval, popredný poskytovateľ komplexných služieb v oblasti leasingu automobilov, predstavuje Total Fleet. Táto jedinečná platforma je spravovaná treťou stranou. Poskytuje fleet manažérom, ktorí spolupracujú s niekoľkými leasingovými spoločnosťami súhrnný pohľad na kľúčové indikátory týkajúce sa firemného vozového parku.  

 

Vďaka Total Fleet budú klienti spoločnosti Arval, ktorí spolupracujú s viacerými dodávateľmi oslobodení od nutnosti tvoriť súhrny všetkých údajov z rôznych zdrojov.

Tým sa uľahčí strategické rozhodovanie. Budú teda môcť vziať do úvahy všetky klúčové aspekty celého vozového parku, a to nezávisle na tom, od koho služby odoberajú.

 

Rýchle a intuitívne poskytne fleet manažérom komplexný prehľad ich vozového parku na základe štyroch kľúčových indikátorov výkonnosti:

Vozový park: aktívne vozidlá, objednávky, obmeny vozidiel

Náklady: celkové náklady, náklady v rámci zmluvy, náklady pri ukončení nájmu a iné náklady

Využívanie vozidla: sledovanie fleetu podľa nastavených podmienok, vyhodnocovanie odchýlok

Spoločenská zodpovednosťt: emisie CO2 a uhlíková stopa

 

Platforma Total Fleet bude v priebehu roku 2017 postupne spustená vo všetkých krajinách, kde Arval pôsobí, a bude sprístupnená pre lokálnych aj medzinárodných klientov.

 

PRÍJEMNÝ NÁSTROJ PRE UŽÍVATEĽOV

Vďaka užívateľsky prívetivému a intuitívnemu spôsobu je nahrávanie údajov aj vytváranie strategických správ jednoduché a ľahko ovládateľné.

Jeden z klientov spoločnosti Arval, ktorý mal príležitosť túto službu otestovať v pilotnej fáze, uviedol: „Táto iniciatíva je z pohľadu klienta veľmi vítaná a mala by byť považovaná za nositeľa zásadnej pozitivnej zmeny. Je skvelé, že naši strategickí partneri reagujú na medzery na trhu a reagujú na naše zákaznícke potreby. Dúfáme, že iniciatívu teraz podporia dalšie leasingové spoločnosti, aby bola prínosom pre koncových zákazníkov a tiež aj pre ostatné subjekty riešiace správu vozového parku. Príležitosť zjednodušiť reporting a docieliť väčšiu štandardizáciu údajov a transparentnosť naprieč rôznymi trhmi a u rôznyh partnerov, je vnímána ako možnosť poskytnúť službu so skvelou pridanou hodnotou.“

„Naším poslaním je skutočne vždy reagovať na meniace sa potreby našich klientov a vytvárať pre nich hodnotu,“ uviedol Philippe Bismut, generálny riaditeľ spoločnosti Arval. „Total Fleet je nejlepším spôsobom, ako môže ktorýkoľvek klient s viacerými dodávateľmi redukovať zaťaženie svojich fleet manažérov a ako môže byť schopný analyzovať celý vozový park tak, aby mohol robiť tie správne rozhodnutia."

 

ŠTANDARDIZOVANÉ A ZABEZPEČENÉ RIEŠENIE

Total Fleet splňuje všetky dôležité požiadavky, pokiaľ ide o právo hospodárskej súťažee a ochranu údajov. Platforma je spravovaná, udržovaná a riadená nezávislým poskytovateľom IT služieb. Po tom, čo prenajímatelia daného klienta obdržia jeho žiadosť o zadanie údajov do platformy, môžu priamo prejsť do Total Fleet, kde nahrajú údaje o svojom vozovom parku. Tieto údaje a správy sú prístupné iba klientom. Ani spoločnost Arval, ani ostatní prenajímatelia k nim nemajú prístup.

Za súčasného stavu spoločnosť Arval očakává, že po žiadosti klienta o zadanie údajov do platformy, sa ostatní prenajímatelia vynasnažia čo najlepšie vytvoriť a nahrať údaje v zadanom časovom rozmedzí a zaistiť, aby klienti dostali údaje v tej nejlepšej kvalite. Za týmto účelom spoločnosť Arval vytvorila štandardizovaný súbor údajov, ktoré sú už v súčasnej dobe z veľkej časti dostupné v rámci rôznych nástrojov na trhu. Tým chce zaistiť, že klienti dostanú také informácie, aby mohli prijímatť strategické rozhodnutia o svojích vozových parkoch.

 

TOTAL FLEET: PRÍLEŽITOSŤ POUŽIŤ JEDINÉ RIEŠENIE PRE CELÝ TRH

Philippe Bismut na záver uviedol: „Spoločnost Arval verí, že v konečnom dôsledku budú klienti profitovať z jednotného trhového riešenia a je pripravená viesť otvorenú diskusiu s ostatnými leasingovými spoločnosťami tak, aby platforma získala na trhu postavenie ako zdieľané riešenie pre naše odvetvie“.

Total Fleet bude taktiež dostupná klientom v celej alianci Element-Arval-Global Alliance, a to predovšetkým klientom Element v USA, ktoří sa už po dlhšiu dobu zajujímajú o prístup k tomuto druhu služby.