Home > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV SPOLOČNOSTI ARVAL

Ochrana Vašich osobných údajov je pre skupinu BNP Paribas, do ktorej patria entity spoločnosti Arval a ktorá prijala pevné zásady pre celú skupinu v jej Oznámení o ochrane údajov Skupin dôležitá. Pre celú skupinu boli v tomto smere prijaté záväzné zásady obsiahnuté v Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke skupiny BNP Paribas.

Toto informatívne Oznámenie o ochrane údajov spoločnosti Arval Vám poskytuje podrobné informácie týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov Arval Slovakia, s.r.o. („Arval“ alebo „my“).

Ako prevádzkovateľ sme zodpovedný za získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov vo vzťahu k našim aktivitám. Účelom tohto Oznámenia o ochrane údajov spoločnosti Arval je informovať Vás o tom, ktoré osobné údaje o Vás ako vodičovi (či už ste našim klientom alebo zamestnancom nášho korporátneho klienta) alebo ako zástupcovi nášho korporátneho klienta získavame, zdôvodniť prečo tieto údaje používame a zdieľame, ako dlho ich uchovávame, aké sú Vaše práva a ako ich môžete uplatniť.

Dodatočné informácie môžu byť poskytnuté ak to je nevyhnutné, a to v prípade požiadavky na špecifický produkt alebo službu.

 

1. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS POUŽÍVAME?


Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame v nevyhnutnom rozsahu v rámci našich aktivít a pre dosahovanie vysokého štandardu personalizovaných produktov a služieb.
Môžeme zhromažďovať rôzne typy osobných údajov o Vás, vrátane:

 • identifikačných údajov (napríklad meno, občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, národnosť, miesto a dátum narodenia, pohlavie, fotografia, IP adresa);
 • kontaktných údajov (napríklad poštová adresa a emailová adresa, telefónne číslo);
 • rodinnej situácie (napríklad rodinný stav, počet detí);
 • daňovej situácie (napríklad daňové identifikačné číslo, daňová situácia);
 • informácií o zamestnaní (napríklad zamestnanie, meno zamestnávateľa, miesto výkonu práce);
 • bankových, finančných a transakčných údajov (napríklad číslo kreditnej karty, údaje o bankovom účte, údaje o platbách);
 • údajov týkajúcich sa leasingových zmlúv k vozidlám (napríklad identifikačné číslo klienta, číslo zmluvy, identifikačné číslo vozidla);
 • údajov týkajúcich sa poistných udalostí (napríklad história poistných udalostí vrátane vyplatených plnení (odškodnení) a odborných posudkov, informácie o obetiach);
 • údajov týkajúcich sa Vás, Vašich zvykov a preferencií:

                        o údajov ktoré sa týkajú Vášho používania našich produktov a služieb a transakčných údajov;
                        o údajov o Vašich interakciách s nami: našimi pobočkami (kontaktné správy), našimi internetovými stránkami, našimi aplikáciami, našimi stránkami na sociálnych médiách, stretnutiach, hovoroch, chatoch, emailoch, pohovoroch, telefónnych rozhovoroch; a

 • videozáznamov (vrátane CCTV) a geolokalizačných údajov (napríklad zobrazovanie miest na identifikáciu pozície poskytovateľov služieb pre Vás alebo umožnenie poskytnutia konkrétnych produktov ako zdieľanie vozidiel).

V závislosti od produktu/služby môžeme po obdržaní Vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu zhromažďovať nasledovné citlivé údaje:

 • biometrické údaje: napríklad odtlačok prsta, hlasový vzor alebo vzor tváre, ktorý môže byť použitý na identifikáciu a na bezpečnostné účely;
 • údaje týkajúce sa odsúdení za trestné činy a priestupkov vo vzťahu ku pokutám za dopravné priestupky ako súčasť služby „Správa pokút“.

Tieto údaje môžu byť spracúvané bez Vášho súhlasu ak je to potrebné na dodržiavanie zákona.

Nikdy nežiadame osobné údaje týkajúce sa Vášho rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženských alebo filozofických presvedčení, členstva v odboroch, genetických informácií alebo údaje týkajúce sa Vašej sexuálnej orientácie, pokiaľ to nie je vyžadované právnou povinnosťou.

Údaje, ktoré o Vás používame, môžu byť poskytnuté priamo Vami alebo získané z nasledovných zdrojov za účelom overenia správnosti a rozšírenia našich databáz:

 • publikácie/databázy sprístupnené oficiálnymi úradmi (napríklad oficiálny žurnál);
 • naši korporátni klienti a/alebo ich pobočky a pridružené spoločnosti (napríklad Váš zamestnávateľ) alebo poskytovatelia služieb;
 • tretie strany ako napríklad úverové referenčné agentúry a agentúry na predchádzanie podvodom alebo dátoví makléri v súlade s legislatívou o ochrane údajov;
 • webstránky/stránky na sociálnych médiách obsahujúce Vami zverejnené informácie (napríklad Vaša vlastná webstránka alebo sociálne média); a
 • databázy zverejnené tretími stranami.

 

2. ŠPECIFICKÉ PRÍPADY ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, VRÁTANE NEPRIAMEHO ZHROMAŽĎOVANIA


Za určitých okolností môžeme zhromažďovať a používať osobné údaje jednotlivcov, s ktorými máme, mohli by sme mať alebo sme mali priamy vzťah, ako napríklad:

 • potenciálni klienti

Z niektorých dôvodov môžeme taktiež zhromažďovať informácie o Vás, aj keď s nami nemáte priamy vzťah. Toto sa môže stať napríklad, keď nám informácie o Vás poskytne Váš zamestnávateľ alebo sú Vaše kontaktné údaje poskytnuté jedným z našich klientov, ak ste napríklad:

 • členovia rodiny;
 • spoludlžníci / ručitelia;
 •  právni zástupcovia (plná moc);
 • príjemcovia v platobných transakciách vykonaných našimi klientami;
 • príjemcovia na základe poistnej zmluvy alebo trustov;
 • prenajímatelia nehnuteľností;
 • koneční majitelia (UBO);
 • dlžníci klienta (napríklad v prípade konkurzu);
 • akcionári spoločnosti;
 • zástupcovia právnickej osoby (ktorá môže byť klientom alebo predajcom);
 • zamestnanci poskytovateľa služieb a obchodní partneri.

 

3. PREČO A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?


a.)  Aby sme konali v súlade s právnymi a regulatórnymi povinnosťami
Vaše osobné údaje používame na to, aby sme konali v súlade s rozličnými právnymi a regulatórnymi povinnosťami, vrátane:

 • bankových a finančných regulácií v súlade s ktorými:
 • zavádzame bezpečnostné opatrenia na prevenciu zneužívania a podvodu;
 • odhaľujeme transakcie, ktoré sa odchyľujú od bežných vzorcov;
 • stanovujeme Vašu bilanciu kreditného rizika a Vašu schopnosť splácať;
 • monitorujeme a ohlasujeme riziká, ktoré by mohli byť spôsobené inštitúcii;
 • ak je to potrebné, zaznamenávame telefonické hovory, chaty, emaily, atď…
 • odpovedí na oficiálne požiadavky riadne oprávnených verejných alebo súdnych orgánov (napríklad na identifikáciu vodiča a poskytnutie týchto údajov príslušným verejným orgánom);
 • prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;
 • dodržiavania legislatívy týkajúcej sa sankcií a embárg;
 • boja proti daňovým podvodom a plnenia povinností vo vzťahu ku daňovej kontrole a oznamovacích povinností.

b.)  Na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu

Vzťahujúce sa na Vás ako vodiča, ktorý je taktiež našim individuálnym klientom
Vaše osobné údaje používame na uzatvorenie a plnenie našich zmlúv, vrátane:

 • posudzovania, či Vám môžeme ponúknuť produkt alebo službu a za akých podmienok;
 • poskytovania informácií týkajúcich sa našich produktov a služieb;
 • plánovania a spravovania (i) dodávky, vrátenia, údržby a opravy vozidla (vrátane stiahnutia vozidla výrobcom), (ii) služieb s pridanou hodnotou (napríklad palivových a mýtnych kariet) a (iii) nákupu vozidla (z druhej ruky);
 • spravovania riešenia sporov (napríklad ohľadne vymáhania pohľadávok) a pri poskytovaní asistenčných služieb a odpovedí na Vaše otázky a sťažnosti (vrátane nárokov z poistného);
 • zaistenia a uľahčovania Vašej mobility tým, že Vám umožníme prístup k niektorým službám priamo cez váš smartfón s našou mobilnou aplikáciou; a
 • spracovania fakturácie, vystavenia faktúr a vymáhania pohľadávok.

c.)  Na splnenie našich oprávnených záujmov
Vaše osobné údaje používame na vývoj a rozvoj našich produktov a služieb, na spracovávanie zmluvných vzťahov s našimi korporátnymi klientami, u ktorých ste zamestnaní, na zlepšenie nášho riadenia rizík a na ochranu našich zákonných práv, vrátane:dôkazov o transakciách;

 • prevencie podvodov;

 • zahajovania preventívnych kampaní, napríklad tvorbu upozornení súvisiacich s dopravnými a cestnými rizikami;

 • odpovedí na oficiálne žiadosti verejných orgánov tretích krajín (nachádzajúcich sa mimo EHP);

 • IT manažmentu, vrátane správy infraštruktúr (napríklad zdieľaných platforiem), kontinuity podnikania a IT bezpečnosti;

 • tvorby individuálnych štatistických modelov, založených na analýze transakcií, slúžiacich napríklad na pomoc pri tvorbe Vášho profilu vodiča;

 • tvorby agregovaných štatistík, testov a modelov, pre účely výskumu a vývoja, s cieľom zlepšiť riadenie rizík našej skupiny spoločností alebo s cieľom vylepšiť existujúce produkty a služby alebo vytvoriť nové;

 • školenia nášho personálu pomocou nahrávania telefonických hovorov do našich call centier;

 • personalizácie našich ponúk pre Vás prostredníctvom:

 • zlepšovania kvality našich produktov a služieb (vrátane použitia dotazníkov klientskej spokojnosti);

 • reklamným produktom alebo službám, ktoré sa zhodujú s Vašou situáciou a profilom.

Toto môže byť dosiahnuté:

 • rozdeľovaním potenciálnych a súčasných klientov;
 • analýzou Vašich zvykov a preferencií v rozličných situáciách (návštev našich pobočiek, emailov a správ, návštev našej webstránky, atď.);
 • párovaním produktov a služieb, ktoré už máte alebo využívate s inými údajmi, ktoré o Vás máme.

 

Vzťahujúce sa na zamestnancov našich korporátnych klientov

 • posudzovanie, či Vám môžeme ponúknuť produkt alebo službu a za akých podmienok;
 • poskytovanie informácií týkajúcich sa našich produktov a služieb;
 • plánovanie a spravovanie (i) dodávky, vrátenia, údržby a opravy vozidla (vrátane odvolania vozidla výrobcom), (ii) služieb s pridanou hodnotou (napríklad palivových a mýtnych kariet) a (iii) nákupu vozidla (z druhej ruky);
 • spravovanie riešenia sporov (napríklad ohľadne vymáhania pohľadávok) a poskytovanie asistenčných služieb a odpovedí na Vaše otázky a sťažnosti (vrátane nárokov z poistného);
 • dodanie digitálnej platformy, ktorá Vám umožní (i) jednoducho získať prístup ku niektorým službám priamo na smartfónoch a (ii) používať skupinu vozidiel na zdieľanie za účelom zvýšenia miery využitia vozidla;
 • dodanie informácií o stave vozového parku a hlásenie trendov osobe zodpovednej za spravovanie vozového parku (napríklad hlásenia o údržbe, spotrebe paliva, používaní mýtnych kariet); a
 • na spracovanie fakturácie, vystavovanie faktúr a vymáhanie.

Vaše údaje môžu byť agregované do anonymizovaných štatistík, ktoré môžu byť ponúknuté profesionálnym klientom za účelom poskytovania pomoci pri rozvoji ich podnikania. V takom prípade nebudú Vaše údaje nikdy sprístupnené a ktokoľvek tieto anonymizované štatistiky obdrží nebude schopný zistiť Vašu identitu.

d.)  Aby sme rešpektovali Vašu voľbu v prípade, ak bol vyžiadaný váš súhlas na konkrétne spracúvanie
V niektorých prípadoch musíme požiadať o Váš súhlas so spracovaním údajov, napríklad:

 • ak vyššie uvedené účely vedú k automatizovanému rozhodovaniu, ktoré vytvára právne účinky alebo ktoré Vás významne ovplyvňuje. V takomto prípade Vás budeme zvlášť informovať o použitom postupe, ako aj o význame a zamýšľaných následkoch takéhoto spracúvania;

 • ak potrebujeme vykonať ďalšie spracúvanie pre účely iné ako tie vyššie uvedené v časti 3, budeme Vás informovať a ak to bude potrebné, obdržíme Váš súhlas.

 • Pre personalizáciu ponúk iných entít BNP Paribas pre Vás formou reklamných produktov alebo služieb, ktoré sa zhodujú s Vašou situáciou a profilom, ktorú dosiahneme:

 • rozdeľovaním potenciálnych a súčasných klientov;

 • analýzou Vašich zvykov a preferencií v rozličných situáciách (návštevy našich pobočiek, e-maily a správy, návštevy našej webstránky, atď.);

 • párovaním produktov a služieb, ktoré už máte alebo využívate s inými údajmi, ktoré o Vás máme.

 

4. S KÝM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZDIEĽAME?


Na naplnenie vyššie uvedených účelov poskytujeme Vaše osobné údaje iba:

 • entitám skupiny BNP Paribas (napríklad aby ste mohli mať prospech z celej škály produktov a služieb skupiny);
 • poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene;
 • nezávislým agentom, sprostredkovateľom alebo maklérom, bankovým a obchodným partnerom s ktorými máme pravidelný vzťah;
 • finančným a súdnym orgánom, štátnym agentúram alebo verejným orgánom na požiadanie a v rozsahu povolenom zákonom;
 • niektorým odborníkom z regulovaných profesií ako napríklad právnikom, notárom alebo audítorom.

 

5. PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EHP


V prípade medzinárodných prenosov začínajúcich v Európskom hospodárskom priestore, kedy Európska komisia uznala krajinu nepatriacu do EHP za krajinu poskytujúcu primeranú úroveň ochrany údajov, môžu byť Vaše údaje prenášané na tomto právnom základe.
Pre prenosy do krajín nepatriacich do EHP, ktorých úroveň ochrany údajov nebola uznaná Európskou komisiou, sa budeme spoliehať buď na derogáciu použiteľnú v konkrétnej situácii (napríklad ak je prenos potrebný pre plnenie zo zmluvy uzatvorenej s Vami, ako napríklad pri uskutočňovaní medzinárodnej platby) alebo na zaistenie ochrany Vašich osobných údajov implementujeme niektorú z nasledovných záruk:

 • štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou; alebo
 • záväzné vnútropodnikové pravidlá, ak je to vhodné.

Pre obdržanie kópie týchto záruk alebo informácií o tom, kde sú dostupné môžete zaslať písomnú žiadosť, ako je uvedené v časti 9.

 

6. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje si ponechávame po obdobie potrebné na dodržanie uplatniteľných zákonov a regulácií alebo iné obdobie súvisiace s našimi prevádzkovými požiadavkami, ako napríklad riadnou správou zákazníckeho účtu, uľahčením spravovania klientských vzťahov a odpovedaním na právne nároky alebo regulatórne požiadavky. Napríklad, väčšina klientových informácií je uchovávaná po dĺžku trvania zmluvného vzťahu a po ukončení zmluvného vzťahu na obdobie, ktoré je potrebné na zaistenie uplatňovania alebo obrany voči právnym nárokom. U potenciálnych klientov sú informácie uchovávané po dobu 3 rokov.

 

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?


V súlade s uplatniteľnou právnou úpravou máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup: môžete obdržať informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a kópiu týchto osobných údajov.
 • právo na opravu: ak považujete Vaše osobnú údaje za nepresné alebo neúplné, môžete požadovať, aby takéto osobné údaje boli primerane upravené.
 • právo na vymazanie: môžete požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v rozsahu povolenom zákonom.
 • právo na obmedzenie: môžete požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
 • právo namietať: môžete mať námietky k spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobitnej situácie. Máte absolútne právo mať námietky ku spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa profilovanie týkajúce sa tohto priameho marketingu.
 • právo odvolať Váš súhlas: ak ste udelili súhlas ku spracúvaniu vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 • právo na prenosnosť údajov:  v prípadoch, ak je to právne uplatniteľné, máte právo na to, aby Vám boli osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vrátené, alebo, ak to je technicky uskutočniteľné, prenesené tretej strane.

Ak si prajete uplatniť vyššie uvedené práva, prosím zašlite dopis alebo e-mail na nasledujúcu adresu Arval Slovakia, s.r.o., Panorama Business II., Pribinova 19, 811 09 Bratislava / privacy@arval.sk. Prosíme Vás, aby ste pre účely identifikácie priložili sken/kópiu vášho občianskeho preukazu.

V súlade s príslušnou právnou úpravou máte okrem vyššie uvedených práv taktiež oprávnenie podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Bratislava alebo statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

8. AKO MÔŽETE UDRŽAŤ KROK SO ZMENAMI TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE ÚDAJOV?


Vo svete neustálych technologických zmien je možné, že bude potrebné aby sme toto informačné Oznámenie pravidelne upravovali.
Pozývame Vás, aby ste si prezreli poslednú verziu tohto oznámenia online a my Vás budeme informovať o akýchkoľvek materiálnych zmenách cez našu webovú stránku alebo cez iný komunikačný kanál.

 

9. AKO NÁS MOŽNO KONTAKTOVAŤ?


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov podľa tohto informačného Oznámenia, prosím kontaktujte našu zodpovednú osobu poštou na adresu ARVAL SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava alebo mailom na privacy@arval.sk., ktorá sa bude zaoberať Vašou požiadavkou.

Chcete sa dozvedieť viac o cookies a o bezpečnosti, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na privacy@arval.sk.

Označenie zodpovednej osoby:

meno:                 Radim 
priezvisko:          Chlubna

 

10. AKO JE CHRÁNENÉ MOJE SÚKROMIE, KEĎ MÁM VOZIDLO PREPOJENÉ SO SPOLOČNOSŤOU ARVAL?

Ak je váš automobil prepojený so spoločnosťou Arval, budete o tom informovaný pomocou nálepky na vozidle/sade pre vodičov, pomocou QR kódu atď. Ak je váš automobil prepojený so spoločnosťou Arval, znamená to, že spoločnosť Arval zhromažďuje údaje pomocou diaľkového prenosu údajov z telematického zariadenie zabudovaného vo vozidle (ďalej len "zariadenie").

V tomto oddiele je uvedený opis toho, aké údaje sú zhromažďované a spracovávané a aké sú obchodné účely tohto spracovania, ktoré Arval vykonáva.

a) Technológia, ktorú Zariadenie používa

Zariadenie má tieto senzory:

• Technológia, ktorá poskytuje údaje o celkovom počte najazdených kilometrov na konci každej cesty;

• akcelerometer / gyroskop, ktorý poskytuje údaje o zrýchlení a otáčkach;

• sledovanie napätia batérie;

• výškomer poskytujúci údaje o zmenách nadmorskej výšky.

 

b) Údaje, ich účely a uchovávanie

Zariadenie umožňuje spoločnosti Arval získavať určité osobné údaje, ktoré budú používané len na definované účely a na zastávanie oprávnených záujmov spoločnosti Arval.

Údaje, ich účel a doba uchovávania sú uvedené nižšie:

ÚDAJE

ÚČELY SPRACIVANIA ÚDAJOV

DOBA UCHOVÁVANIA

 Časová pečiatka

Stav počítadla najazdených kilometrov

Proaktívne navrhovať stanovenie zmlúv o nájme vozidla (doba trvania a / alebo počet najazdených kilometrovom)

Proaktívna údržba vozidla (upozornením na nutnosť údržby vozidla)

Detekovať pozmenenie prípadov stavu počítadla najazdených kilometrov

Odhaľovať podvodov pri použití palivových kariet

 

Trvanie zmluvy + 1 rok

Nasledujúce pseudonymizované * údaje:

Časové pečiatky, stav najazdených kilometrov, typ cesty (mestské, diaľnice), typ prostredia (deň, noc, súmrak)

Doba zapnutia motora pri zastavení vozidla

Počet neobvyklých udalosti pri riadení za jazdu (prudké brzdenie, zatáčanie, prudká zmena jazdného pruhu, rýchlosť, plytvanie energiou pri brzdení, prudká akcelerácia, voľnobeh) a s tým súvisiace vypočítaná skóre

Odhad spotreby paliva za jazdu

Výroba pseudoanonymizovaných reportov v oblasti výskumu a vývoja

Poradenská činnosť: Informácie o energetických transformáciách,   benchmarking, spojitosť medzi podmienkami použitia vozidla a náklady na vlastníctvo (TCO) / spotrebou paliva

Marketing o porozumeniu využitiu poistenia, segmentované dodávky

Údržba: doba schopnosti prevádzky, vylepšenia prevádzkových procesov

 

2 roky

Geolokačné údaje zhromažďované v reálnom čase (za predpokladu, že spoločnosť Arval predtým dostala riadne podanú sťažnosť oznamujúcu krádež)

Vyhľadanie odcudzeného vozidla

GPS údaje sú zhromažďované pokiaľ nie je prípad krádeže uzatvorený. Následne sú údaje vymazané 60 dní po ich zhromaždení.

„Pseudonymizácia“ znamená spracovanie osobných údajov, ktorým sa docieli to, že osobné údaje už nebudú môcť byť spájané s určitým subjektom údajov bez použitia dodatočných informácií, za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sú uchovávané oddelene a sú predmetom technických a organizačných opatrení, ktoré zaistí, že osobné údaje nebude možné priradiť k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.