Legal Information

PRÁVNE INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI ARVAL

 

PRÁVNE INFORMÁCIE

 

Autorské práva

Obsah stránky  alebo údaje uverejnené na webovej stránke  publikované spoločnosťou Arval alebo inou treťou stranou sú chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami alebo inými formami vlastníckych práv.

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.arval.sk je spoločnosť ARVAL SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 32167/B, IČO: 35 890 487, IČO DPH: SK 2021841789, ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len “Prevádzkovateľ ”).

Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorská práva k akémukoľvek obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.arval.sk, vrátane textu, designu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito pravidlami využívania internetových stránok www.arval.sk (ďalej len “Pravidlá” ). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len “Užívatelia”). Užívateľ vyjadrí súhlas s Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa, či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.arval.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Ochrana dát

Zhromažďovanie informácií a ich využitie
Prístup na stránky www.arval.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. V takomto prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame nájdete v Oznámení o spracúvaní osobných údajov spoločnosti Arval a Informácie o spracovaní Cookies.

Cookies
"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky presunuté na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov napríklad Prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. Pokiaľ nechce Užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak Užívateľ zablokuje všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky
Na stránkach www.arval.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku konanie iných subjektov.

Zmeny v postupoch ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoje postupy ochrany osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie Užívateľov
Pri použití týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný zachovávať autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť
Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sa v plnej miere vzťahujú na Užívateľa a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia Pravidiel, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich ustanovení a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých Užívateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená XHTML 1.0 Transitional, vizuálna stránka prezentácie využitím CSS 2.

Správca webu

Tento web je spravovaný spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 32167/B  (ďalej len „Správca webu“).

Pokiaľ majú Užívatelia otázky týkajúce sa tejto stránky alebo technických problémov, je možné kontaktovať Správcu webu e-mailom na: info@arval.sk