Oznamenie o ochrane osobnych udajov spolocnosti arval

ARVAL DATA PROTECTION NOTICE

 

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ZOBRAZIŤ FORMULÁR OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Posledná aktualizácia 27.11.2020

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre skupinu BNP Paribas, ktorej súčasťou sú spoločnosti Arval (vrátane spoločnosti ARVAL Slovakia s.r.o, so sídlom Bratislava, Pribinova 19, PSČ: 81109, IČ: 358 90 487, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddiele Sro, Vložka číslo:  32167/B), veľmi dôležitá. Pre celú skupinu boli v tomto smere prijaté záväzné zásady obsiahnuté v Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke skupiny BNP Paribas.

 

https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov Arval Vám poskytne podrobné informácie o ochrane Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti ARVAL Slovakia s.r.o, so sídlom Bratislava, Pribinova 19, PSČ: 81109, IČ: 358 90 487 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddiele Sro, Vložka číslo:  32167/B (ďalej len "my").

Ako prevádzkovateľ údajov zodpovedáme za zber a spracovanie Vašich osobných údajov pri našej činnosti. Účelom tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov je informovať Vás o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme o Vás ako o vodičovi (a súčasne našom zákazníkovi alebo ako zamestnanci nášho korporátneho zákazníka) alebo ako o zástupcovi nášho korporátneho zákazníka, alebo ako o záujemcovi o kúpu alebo prenájom našich vozidiel, o dôvodoch, prečo tieto údaje využívame a zdieľame, ako dlho ich uchováme, aké sú Vaše práva a ako ich môžete uplatňovať.

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Arval majú nasledujúce pojmy nasledujúci význam:

 • Vozidlo (vozidlá): označuje všetky typy vozidel prenajatých spoločnosťou Arval (napr. automobily, motocykle, bicykle a skútre, elektrické alebo iné)
 • Motorové vozidlá: vzťahuje sa konkrétne na automobily a motocykle, tepelné a / alebo elektrické, s výnimkou bicyklov a skútrov.

 

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS POUŽÍVAME?

 

Pri našej činnosti zhromažďujeme a využívame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a na dosiahnutie vysokej úrovne personalizovaných produktov a služieb, ako sú produkty a služby mobility (firemný lízing vozidiel, správa vozového parku, operatívny lízing pre fyzické osoby). Môžeme Vás kontaktovať, aby sme vás informovali o vašich právach, ale môžete byť tiež kontaktovaní v prípade núdze alebo neštandardnej situácie, ako je napríklad: pomocný zásah, dopravná nehoda, nepredvídateľná udalosť súvisiaca s vozidlom, bezpečnostný problém atď.).

 

V závislosti na poskytovaných službách o vás môžeme priamo nepriamo zhromažďovať rôzne druhy osobných údajov vrátane:

• identifikačných údajov (napr. meno, občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, národnosť, miesto a dátum narodenia, pohlavie, fotografie, IP adresa);

• kontaktných údajov (napr. poštová adresa a e-mailová adresa, telefónne číslo);

• rodinnej situácie (napr. rodinný stav, počet detí, miesto bydliska);

• ekonomických, finančných a daňových informácií (napr. IČ, DIČ, daňový štatút, výška aktív);

• údajov o vzdelaní a zamestnaní (napr. Stupeň vzdelania, zamestnanie, názov zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa);

• bankových a finančných údajov (napr. Údaje o bankovom účte, úverová história, platobná morálka);

• údajov o transakciách (údaje o príjemcoch, údaje zahŕňajúce komunikáciu pri medzibankových prevodoch)

• údajov týkajúcich sa leasingovej zmluvy na vozidlo a súvisiaceho vozidla (napr. Identifikačné číslo klienta, číslo zmluvy, identifikačné číslo vozidla, evidenčné číslo motorového vozidla);

• údajov o otázkach poistenia (napr. História poistných udalostí vrátane vyplatených poistných plnení a znaleckých správ, informácie o obetiach);

• údajov o Vašej osobe, vašich zvykoch a preferenciách:

 • údajov, ktoré sa týkajú Vášho užívania našich produktov a služieb a mobilných riešení,
 • údajov, ktoré sa týkajú rozdelenia medzi profesionálnym a súkromným používaním

• údajov z vašich interakcií s nami: (napr. Naše pobočky, naše internetové webové stránky, naše aplikácie, naše stránky sociálnych médií (údaje o pripojení a sledovanie, ako sú súbory cookie, pripojenie k online službám, IP adresa), schôdzka, volanie , chat, e-mail, rozhovor, telefonický rozhovor a

• kamerového systému (vrátane CCTV) a geolokačné dáta (napr. Na zistenie polohy najbližšej pobočky alebo poskytovateľa služieb pre vás alebo umožnenie poskytovania konkrétnych služieb, ako je zdieľanie automobilov);

• Informácií o vašom zariadení (IP adresa, technické špecifikácie a jednoznačne identifikačné údaje);

• prihlasovacích údajov používaných na pripojenie k webu a aplikáciám Arval alebo BNP Paribas.

 

Nasledujúce citlivé údaje môžeme zhromažďovať iba po získaní vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu:

• zdravotné údaje: napríklad pre uzatvorenie a plnenie niektorých poistných zmlúv.

V závislosti od produktu / služby môžeme zhromažďovať (biometrické údaje: napr. Odtlačky prstov, hlasovú vzorku alebo snímku tváre, ktorá môže byť použitá na zistenie totožnosti a na bezpečnostné účely) po tom, čo získame Váš výslovný predchádzajúci súhlas.

Okrem toho môžeme spracovávať údaje o trestnej činnosti a priestupkoch vo vzťahu k pokutám za dopravné priestupky v rozsahu vyplývajúcom z platných právnych predpisov.

Nikdy nežiadame o osobné údaje týkajúce sa Vášho rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského vyznania alebo filozofického presvedčenia, členstva v odboroch, spracovania genetických údajov ani údaje o Vašej sexuálnej orientácii, ak sa tak nevyžaduje z dôvodov plnenia právnej povinnosti.

 

2. KOHO SA TOTO OZNÁMENIE TÝKA A OD KOHO ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

 

Údaje zhromažďujeme priamo od Vás ako zákazníka, potenciálneho zákazníka, zamestnancov zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov (keď nás kontaktujete, navštívite nás, náš web alebo naše aplikácie, použijete naše produkty a služby, zúčastníte sa prieskumu alebo udalosti s nami), ale tiež nepriamo týkajúce sa ďalších jednotlivcov. Zhromažďujeme teda aj informácie o jednotlivcoch, ktorí s nami nemajú žiadny priamy vzťah, ale sú vo vzťahu k vám, zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi. K tomu môže dôjsť, napr. keď nám Váš zamestnávateľ odovzdá informácie o Vás alebo nám Vaše kontaktné údaje poskytne jeden z našich zákazníkov, ak ste napr.:

 • rodinní príslušníci;
 • spoločnými vypožičiavateľmi / ručiteľmi;
 • opatrovníci (na základe plnej moci);
 • príjemcovia platobných transakcií realizovaných našimi zákazníkmi;
 • osobou oprávnenou z poistných zmlúv a trustu;
 • prenajímatelia;
 • konečnými oprávnenými vlastníkmi;
 • dlžníkmi zákazníka (napr. v prípade konkurzu);
 • akcionári spoločnosti;
 • zástupcovia právnickej osoby (ktorá môže byť zákazníkom alebo predávajúcim);
 • pracovníkmi poskytovateľa služieb a obchodných partnerov.

Údaje, ktoré o Vás využívame, môžu byť poskytnuté priamo Vami alebo môžu byť na overenie alebo rozšírenie našich databáz získané z týchto zdrojov:

 • ostatné entity BNP;
 • naši zákazníci;
 • naši obchodní partneri;
 • publikácie / databázy sprístupnené verejnými orgánmi (napr. Obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register i.);
 • naši korporátni zákazníci a / alebo ich pobočky a pridružené spoločnosti (napr. Váš zamestnávateľ) alebo poskytovatelia služieb;
 • od tretej osoby, ako sú napr. agentúry pre hodnotenie úverovej bonity a agentúry na prevenciu podvodov alebo poskytovatelia informácií v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov;
 • internetové stránky / stránky na sociálnych sieťach obsahujúce informácie Vami zverejnené (napr. Naše internetové stránky alebo sociálne siete); a
 • databázy verejne prístupné tretím osobám.

Ak nám poskytnete osobné údaje tretích strán, ako sú tie, ktoré sú uvedené vyššie, nezabudnite ich informovať, že spracovávame ich osobné údaje, a informovať ich o tomto Oznámenie o ochrane údajov.

 

3. PREČO A NA AKOM ZÁKLADE VYUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

3.1. Ak ste zamestnanci alebo zástupcovia korporátnych zákazníkov a potenciálnych zákazníkov (podľa okolností)

Osobné údaje môžeme spracovávať okrem iného na nasledujúce účely (bez ohľadu na ďalšie použitie, ako je popísané v časti 3.3 nižšie):

► Na naplnenie nášho oprávneného záujmu

• Pre správu vozidiel a súvisiace služby: môžeme spracovávať osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať služby spojené s prípravou, dodávkou alebo používaním a správou vozidiel, a to vrátane:

 • pre konfiguráciu a vypracovanie cenovej ponuky vášho vozidla;
 • pre dodanie vášho vozidla na miesto určenia podľa vášho výberu, prípadne s vybavením súvisiacim s elektrickým nabíjacím zariadením vozidla v spolupráci s vybranými poskytovateľmi;
 • pre OEM zvolávajú kampane;
 • pre opravy, údržbu a pneumatiky;
 • na účely riadenia dopravných nehôd a súvisiaceho poistenia;
 • pre cestnú asistenciu;

• U palivových kariet, mobilných kariet a mýta. Môžeme spracovávať osobné údaje, aby sme vám poskytli palivovú kartu (na zaplatenie vášho paliva), karty pre mobilitu;

• Pre školenia vodičov. Môžeme spracovávať osobné údaje, aby sme zaistili školenia a zlepšili vašu bezpečnosť v cestnej premávke;

• Spravovať pokuty a priestupky súvisiace s používaním Vozidlá ako súčasť služby "Správa pokút" v rozsahu povolenom zákonom;

• Spravovať účet nášho klienta. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely správy účtov našich klientov, správy zmluvných vzťahov s našimi firemnými klientmi, ktorých ste zamestnancom, alebo za účelom informovania o vývoji našich služieb;

• Pre hlásenie klientov. Môžeme spracovávať osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať služby správy vozového parku súvisiace so zvykmi vozidiel (prejdené kilometre, spotreba paliva alebo alternatívne energie, ...);

• Poskytnúť vám prístup k našej digitálnej platforme. Osobné údaje môžeme spracovávať, keď používate naše digitálne platformy k niekoľkým účelom (napríklad ku správe vašich osobných údajov alebo údajov týkajúcich sa vozidiel alebo na získanie prístupu k cestovným informáciám);

• Riadiť riešenie sťažností;

• Poskytnúť prístup do priestorov našej spoločnosti. Môžeme spracovávať osobné údaje, keď nás navštívite v našich priestoroch, aby sme udržali primeraný prístup a bezpečnostnú kontrolu;

• Komunikovať s vami. Osobné údaje môžeme spracovávať, keď nás chcete kontaktovať, keď od nás požadujete nejaké informácie o našej spoločnosti alebo našich službách alebo keď je potrebné aktualizovať zmluvu;

• Spracovať fakturáciu a prípadné riadenie vymáhania pohľadávok.

 

3.2. Ak ste klient alebo potenciálny zákazník operatívneho lízingu pre fyzické osoby. Osobné údaje môžeme spracovávať okrem iného na nasledujúce účely (bez ohľadu na ďalšie použitie, ako je popísané v časti 3.3 nižšie):

► Na uzavretie zmluvy, alebo ku krokom smerujúcim k uzavretiu zmluvy

Vaše osobné údaje používame na uzavretie a plnenie zmlúv a na správu našich vzťahov s vami, a to vrátane:

• Definovať skóre úverového rizika a schopnosť splácať;

• Vyhodnotiť (napr. Na základe vášho skóre kreditného rizika), či vám môžeme ponúknuť produkt alebo službu a za akých podmienok (vrátane ceny);

• Riešenie zákazníckych požiadaviek;

• Poskytnúť vám produkty, služby, špecifické inštalácie (napríklad EV nabíjacej stanice) alebo riešenie vašej mobility;

• Spravovať prípadné pohľadávky;

• Uzavrieť s vami zmluvu. Môžeme spracovávať osobné údaje, aby sme vás mohli zaregistrovať ako nového klienta;

• Spracovať fakturáciu a prípadné riadenie vymáhania pohľadávok;

• Vykonávať prieskumy: Môžeme spracovávať osobné údaje, keď vám pošleme prieskum, aby sme zlepšili naše služby a produkty tým, že vás požiadame o spätnú väzbu a zmeriame vašu spokojnosť;

• Pre správu vozidiel a súvisiace služby: môžeme spracovávať osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať služby spojené s prípravou, dodávkou alebo používaním a správou vozidiel, vrátane:

 • pre konfiguráciu a vypracovanie cenovej ponuky vášho vozidla;
 • pre dodanie vášho vozidla na miesto určenia podľa vášho výberu, prípadne s vybavením súvisiacim s elektrickým nabíjacím zariadením vozidla v spolupráci s vybranými poskytovateľmi;
 • pre OEM zvolávajú kampane;
 • pre opravy, údržbu a pneumatiky;
 • na účely riadenia dopravných nehôd a súvisiaceho poistenia;
 • pre cestnú asistenciu;
 • pre doplnkové služby podľa vášho vlastného výberu;

• U palivových kariet, mobilných kariet a mýta. Môžeme spracovávať osobné údaje, aby sme vám poskytli palivovú kartu (na zaplatenie vášho paliva), karty pre mobilitu;

• Pre školenia vodičov. Môžeme spracovávať osobné údaje, aby sme zaistili školenia a zlepšili vašu bezpečnosť v cestnej premávke;

• Spravovať pokuty a priestupky súvisiace s používaním Vozidlá ako súčasť služby "Správa pokút" v rozsahu povolenom zákonom;

• Poskytnúť vám prístup k našej digitálnej platforme. Osobné údaje môžeme spracovávať, keď používate naše digitálne platformy k niekoľkým účelom (napríklad ku správe vašich osobných údajov alebo údajov týkajúcich sa vozidiel alebo na získanie prístupu k cestovným informáciám);

• Riadiť riešenie sťažností;

• Poskytnúť prístup do priestorov našej spoločnosti. Môžeme spracovávať osobné údaje, keď nás navštívite v našich priestoroch, aby sme udržali primeraný prístup a bezpečnostnú kontrolu;

• Komunikovať s vami. Osobné údaje môžeme spracovávať, keď nás chcete kontaktovať, keď od nás požadujete nejaké informácie o našej spoločnosti alebo našich službách alebo keď je potrebné aktualizovať zmluvu;

• Vyhodnotiť (napr. Na základe vášho skóre kreditného rizika), či vám môžeme ponúknuť produkt alebo službu a za akých podmienok (vrátane ceny).

 

3.3. Ak ste (i) zamestnanci alebo potenciálnymi zamestnancami klienta, zástupcovia klienta alebo (II) žiadateľom o operatívny lízing pre fyzické osoby, alebo klientom

a) Na plnenie našich alebo skupinových záväzkov a právnych povinností

Vaše osobné údaje využívame pre plnenie právnych povinností vrátane:

• monitorovať a hlásiť riziká (finančné, úverové, právne, riziká dodržiavanie predpisov alebo reputačné riziká, riziká zlyhania atď.), Ktoré by nám a / alebo skupine BNP Paribas mohla vzniknúť; prijímame bezpečnostné opatrenia na zamedzenie zneužívania a podvodov;

• zaznamenávať, ak je to nutné, telefónne hovory, chaty, e-mail atď.; Určujeme stupeň Vašej úverovej bonity a Vašej schopnosti vykonať úhradu dlhu; a

• predchádzať a detekovať prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a dodržiavať predpisy týkajúce sa sankcií a embárg prostredníctvom nášho procesu Know Your Customer (KYC) (na identifikáciu, overenie vašej identity, preverovanie vašich údajov (prípadne vás alebo vašej spoločnosti) proti sankčnému zoznamu);

• detekovať a riadiť podozrivé objednávky a transakcie;

• prispievať k boju proti daňovým podvodom a plniť daňovú kontrolu a prípadnú oznamovacej povinnosti;

• zaznamenávať transakcie na účely účtovníctva;

• výmena informácií na účely daňového práva;

• predchádzať, zisťovať a hlásiť riziká súvisiace so SZP a trvalo udržateľným rozvojom;

• odhaľovať a predchádzať úplatkom a podvodom;

• hlásiť rôzne operácie, transakcie alebo príkazy alebo odpovedať na oficiálnu žiadosť riadne schválených miestnych alebo zahraničných finančných, daňových, správnych, trestných alebo súdnych orgánov, rozhodcov alebo mediátorov.

 • kontrolujeme riziká, ktoré môžu inštitúcii vzniknúť a informujeme o nich;
 • v prípade potreby nahrávame a evidujeme telefonické hovory, chaty, emaily atď.
 • odpovede na oficiálne dožiadanie od riadne oprávnených orgánov verejnej správy (napr. identifikácie vodiča a oznámenie údajov príslušným orgánom verejnej správy).
 • predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu;
 • dodržiavanie platných právnych predpisov o sankciách a embargách;
 • boji proti daňovým podvodom a plnenie povinností v oblasti daňovej kontroly a oznamovacích povinností;

 

b) Pre spracovanie v súlade s našimi oprávnenými záujmami

Vaše osobné údaje, vrátane údajov o transakciách používame pre:

• Riadenie rizík:

 • doloženie transakcií;
 • riadenie, prevencia a odhaľovanie podvodov;
 • monitorovanie transakcií za účelom identifikácie tých, ktoré sa odchyľujú od bežnej rutiny;
 • vymáhanie pohľadávok;
 • uplatňovanie právnych nárokov a obrany v prípade súdnych sporov;
 • vývoj jednotlivých štatistických modelov s cieľom pomôcť definovať vašu úverovú bonitu;
 • konzultácie a výmena údajov s úverovými agentúrami za účelom identifikácie úverových rizík.

• Personalizácia našej ponuky a ponuky iných BNP Paribas entít pre vás:

 • zlepšovať kvalitu našich produktov, služieb alebo mobilných riešení;
 • inzerovať produkty, služby alebo riešenia mobility, ktoré zodpovedajú vašej situácii a profilu;
 • zistiť vaše preferencie a navrhnúť vám osobné ponuky;
 • ponúknuť vám niekoľko návrhov, ako prispieť k zníženiu emisií CO2, a tiež s tým súvisiace zníženie nákladov;

 

Túto personalizáciu možno dosiahnuť:

- segmentáciou našich súčasných a budúcich klientov;

- analýzou vašich zvykov a preferencií v našich rôznych komunikačných kanáloch (návštevy našich pobočiek, e-maily alebo správy, návštevy našich webových stránok atď.);

- zdieľanie vašich údajov s inou entitou BNP Paribas, najmä ak ste - alebo sa stanete - klientom tejto inej entity, najmä v záujme rýchlejšieho schválenia klienta;

- porovnávanie produktov alebo služieb, ktoré už užívate s inými údajmi, ktoré o vás máme;

- so zreteľom na spoločné črty alebo správania súčasných zákazníkov a na účely zacielenia hľadania ďalších jednotlivcov, ktorí majú rovnaké alebo podobné vlastnosti.

 

• Výskum a Vývoj (R & D) spočívajúci vo vytvorení jednotlivých štatistických prediktívnych modelov pre:

 • optimalizáciu a automatizáciu našich prevádzkových procesov (napr. vytváranie FAQ chatbotu);
 • ponúkať produkty, služby alebo riešenia mobility, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám alebo chránia váš vlastný záujem ako klienta alebo používateľa;
 • prispôsobiť distribúciu, obsah a ceny produktov, služieb a mobilných riešení v súlade s vaším profilom a s ohľadom na váš záujem ako klienta alebo používateľa;
 • vytvárať nové ponuky;
 • predchádzať možným zlyhaním zabezpečenia, zlepšiť overovanie zákazníkov a správu prístupových práv;
 • vylepšiť správu zabezpečenia;
 • zlepšiť riadenie rizík a dodržiavanie predpisov;
 • zlepšiť správu, prevenciu a odhaľovanie podvodov;
 • posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

• Bezpečnostné dôvody a výkon IT systémov vrátane:

 • spravovať IT, vrátane riadenia infraštruktúry (napr.: zdieľanej platformy), kontinuity prevádzky a bezpečnosti (napr. overovanie používateľov internetu);
 • zabrániť zraneniu osôb a škodám na ľuďoch a tovare (napríklad prostredníctvom inštruktážneho videa)

• Všeobecnejšie:

 • informovať vás o našich produktoch, službách a mobilných riešeniach;
 • vykonávaní finančných operácií, ako je predaj portfólia dlhov, sekuritizácia, financovanie alebo refinancovanie skupiny BNP Paribas;
 • organizovanie súťaží a hier, cenových súťaží, lotérií alebo iných propagačných akcií;
 • vykonávať prieskumy spokojnosti a názorov klientov a vodičov;
 • zlepšiť efektivitu procesov (vyškoliť našich zamestnancov nahrávaním telefonických hovorov v našich call centrách a zlepšiť náš scenár volania);
 • implementovať automatizáciu procesov, ako je testovanie aplikácií, automatické vybavovanie sťažností na plnenie atď.

V každom prípade zostáva náš oprávnený záujem primeraný a podľa testu vyváženosti overujeme, či sú zachované vaše záujmy alebo základné práva. Ak si prajete získať viac informácií o tomto teste vyváženosti, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 9 "Ako nás kontaktovať" nižšie.

 

c) Rešpektovať vašu voľbu, ak by sme vás požiadali o súhlas s konkrétnym spracovaním

Pre určité spracovanie osobných údajov vám poskytneme konkrétne informácie a vyzveme vás k súhlasu s takýmto spracovaním. Upozorňujeme, že môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 

 

4. S KÝM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZDIEĽAME?

 

a.) Zdieľanie informácií v rámci skupiny BNP Paribas

Sme súčasťou skupiny BNP Paribas Group, ktorá je integrovanou bankovou poisťovacou skupinou, tj. skupinou spoločností úzko spolupracujúcich po celom svete pri vytváraní a distribúcií rôznych bankových, finančných a lízingových služieb, mobilných riešení, poisťovacích služieb a produktov subjektom skupiny BNP Paribas (napr. môžete mať prospech z nášho úplného sortimentu produktov a služieb skupiny).

Zdieľame osobné údaje prostredníctvom skupiny BNP Paribas pre komerčné a efektívne potreby, ako napríklad:

• Na základe našich zákonných a regulačných povinností

 • zdieľanie údajov zhromaždených na účely boja proti praniu špinavých peňazí, financovania terorizmu, sankcií, embárg a pre postup "poznaj svojho zákazníka";
 • riadenie rizík vrátane úverových a operačných rizík (hodnotenie rizík / hodnotenie úverov / atď.);

• Na základe nášho oprávneného záujmu:

 • prevencia, odhaľovanie a boj proti podvodom;
 • činnosti v oblasti výskumu a vývoja, najmä pre dodržiavanie predpisov, riziká a komunikačné a marketingové účely;
 • globálne a konzistentné prehľady o našich klientoch;
 • ponúkať celú škálu produktov a služieb skupiny, aby ste z toho mohli profitovať;
 • personalizácie obsahu a cien produktov, služieb a / alebo riešenie pre mobilitu klienta.

 

b.) Zdieľanie informácií mimo skupinu BNP Paribas

Na splnenie niektorých účelov opísaných v tomto oznámení môžeme vaše osobné údaje čas od času zverejniť:

• poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú služby (napr. IT služby, logistika, tlačové služby, telekomunikácie, vymáhanie pohľadávok, poradenstvo a konzultácie a distribúcia a marketing);

• bankoví a obchodní partneri, nezávislí agenti, sprostredkovatelia alebo makléri, finančné inštitúcie, protistrany, archívy obchodných údajov, s ktorými máme vzťah, ak je taký prenos nutný na to, aby sme vám mohli poskytovať služby a produkty alebo plniť naše zmluvné záväzky alebo transakciu ( napr. banky, korešpondenčné banky, depozitárovi, depozitárovi, emitenti cenných papierov, platobné agenti, burzové platformy, poisťovne, prevádzkovatelia platobných systémov, emitenti alebo sprostredkovatelia platobných kariet);

• úverové referenčné agentúry;

• miestne alebo zahraničné finančné, daňové, správne, kriminálne alebo súdne orgány, rozhodcovi alebo mediátori, orgány činné v trestnom konaní, štátne agentúry alebo verejné orgány, my alebo ktorýkoľvek člen skupiny BNP Paribas sme povinní zverejňovať informácie podľa:

 • na ich žiadosť;
 • ako reakciu na príslušné konanie;
 • dodržiavanie predpisov alebo pokynov orgánu, ktorý sa vzťahuje na nás alebo na ktoréhokoľvek člena skupiny BNP;

• poskytovateľ (poskytovatelia) platieb za služby (informácie o vašich platobných účtoch) na základe vami udeleného oprávnenia tejto tretej strane;

• určití regulovaní profesionáli, ako sú právnici, notári, ratingové agentúry alebo audítori, ak je to za konkrétnych okolností potreba (súdne spory, audit atď.), ako aj skutoční alebo navrhovaní kupcovia spoločností alebo podnikov skupiny BNP Paribas alebo našich poisťovateľov;

• Váš zamestnávateľ, ak ste zamestnanci alebo zástupcovia klientov alebo potenciálnych zákazníkov.

 

c.) Zdieľanie agregovaných alebo anonymizovaných informácií

Súhrnné alebo anonymizované informácie zdieľame vnútri aj mimo skupiny BNP Paribas s partnermi, ako sú výskumné skupiny, univerzity alebo reklamné agentúry. Z týchto informácií vás nebude možné identifikovať.

Vaše osobné údaje môžu byť zoskupované do anonymizovaných štatistík, ktoré môžu byť ponúkané profesionálnym klientom, aby im pomohli pri rozvoji ich podnikania. V takomto prípade nebudú vaše osobné údaje nikdy zverejnené a osoby, ktoré dostanú tieto anonymizované štatistiky, vás nebudú môcť identifikovať.

 

5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EHP

 

V prípade medzinárodného prenosu údajov pochádzajúcich z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kde Európska komisia uznala krajine mimo EHP za krajinu, v ktorých je primeraná úroveň ochrany osobných údajov, môžu byť Vaše osobné údaje prevádzané na tomto základe.

Pri odovzdávaní do krajín mimo EHP, ktorých úroveň ochrany nebola uznaná Európskou komisiou ako dostačujúca, sa budeme spoliehať na legislatívne obmedzenia vzťahujúce sa ku konkrétnej situácii (napr. ak bude treba odovzdanie vykonať na splnenie našej zmluvy s Vami, ako napr. pri vykonávaní medzinárodných platby) alebo pri realizácii jednej z nižšie uvedených poistiek na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov:

 • štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou; alebo
 • záväzné firemné pravidlá v nevyhnutných prípadoch.

Na zabezpečenie kópie týchto poistiek alebo údajov o tom, kde sú k dispozícii, môžete zaslať písomnú žiadosť, ako je uvedené v časti 9.

 

6. AKO DLHO BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ?

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutne nutnú, a to za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo po inú dobu s ohľadom na naše prevádzkové požiadavky, ako napr. riadne vedenie účtovníctva, uľahčenie riadenia vzťahov so zákazníkmi a reakcie na uplatnené právne nároky alebo zákonné požiadavky. Napr. väčšina informácií o zákazníkoch je uchovávaná po dobu trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu po dobu, ktorá je potrebná na zabezpečenie výkonu alebo obrane právnych nárokov. V prípade nových klientov sú informácie uchovávané po dobu vedúcu k uzavretiu zmluvného vzťahu.

 

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO ICH MÔŽETE UPLANIŤ?

 

V súlade s platnými predpismi máte tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom: máte právo získať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov a kópiu týchto osobných údajov.
 • Právo na opravu: v prípadoch, keď sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, môžete požiadať, aby boli Vaše osobné údaje podľa nich upravené.
 • Právo na vymazanie: môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov v rozsahu povolenom platným právnym predpisom.
 • Právo na obmedzenie spracovania: môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Právo namietať proti spracovaniu: proti spracovaniu Vašich osobných údajov môžete namietať, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Máte neobmedzené právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.
 • Právo odvolať súhlas: v prípadoch, keď ste na spracovanie Vašich osobných údajov udelili svoj súhlas, máte právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Právo na prenosnosť údajov: v prípadoch, keď je to podľa platných právnych predpisov vhodné, máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, Vám boli vrátené alebo, ak je to technicky možné, boli odovzdané tretej osobe.

Pokiaľ hodláte vyššie uvedené práva uplatniť, pošlite list alebo e-mail na nižšie uvedenú adresu: privacy@arval.sk.

V súlade s platným nariadením máte okrem Vašich vyššie uvedených práv tiež právo predložiť sťažnosť príslušného dozorného orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

8. AKO MAŤ STÁLE AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ZMENÁCH TOHTO OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Vo svete neustále prebiehajúcich technologických zmien môže byť potrebné toto informačné oznámenie pravidelne aktualizovať.

Žiadame Vás, aby ste si prečítali najnovšiu verziu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov online a budeme vás informovať o všetkých podstatných zmenách prostredníctvom našich webových stránok alebo prostredníctvom našich ďalších obvyklých komunikačných kanálov (napr. na serveri My Arval).

 

9. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

 

Ak máte nejaké otázky ohľadom nášho využívania Vašich osobných údajov podľa tohto informačného oznámenia, zašlite, prosím, list na nižšie uvedenú adresu: Arval Slovakia, s.r.o, Pribinova 19, 811 09 Bratislava, prípadne nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na privacy@arval.sk a my Váš dopyt prešetríme.

 Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies a o bezpečnosti, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na privacy@arval.sk.

 

Označenie zodpovednej osoby:

Meno: Radim

Priezvisko: Chlubna

 

10. AKO JE CHRÁNENÉ MOJE SÚKROMIE, KEĎ MÁM VOZIDLO PREPOJENÉ SO SPOLOČNOSŤOU ARVAL?

 

Ak je váš automobil prepojené so spoločnosťou Arval, budete o tom informovaní pomocou nálepky na vozidle / sade pre vodičov, pomocou QR kódu atď. Ak je váš automobil prepojený so spoločnosťou Arval, znamená to, že spoločnosť Arval zhromažďuje údaje pomocou diaľkového prenosu údajov z telematického zariadenie zabudovaného vo vozidle (ďalej len "zariadenie"). Spoločnosť Arval môže tieto údaje spracovávať, aby slúžili jej oprávneným záujmom, ako je popísané v nasledujúcej tabuľke. Účely spracovania a obdobie uchovávania údajov nepresiahnu nižšie uvedenú dobu uchovávania.

 

ÚDAJE ÚČELY ZHROMAŽĎOVÁNIA ÚDAJOV DOBA UCHOVÁVÁNIA

Časová pečiatka

Stav meradla najazdených kilometrov

Proaktívny návrh na úpravu jednotlivej zmluvy o nájme vozidla (doba trvania a/alebo počet prejdených kilometrov)

Proaktívna údržba vozidla (upozornenie na nutnosť vykonania ďalšieho servisu a/alebo údržby vozidla)

Detekcia pozmeňovania displeja stavu meradla prejdených kilometrov

Odhaľovania podvodov pri používání palivových kariet

Trvanie zmluvy + 1 rok

Následujúce pseudonymizované* údaje:

Časové pečiatky, stav prejdených kilometrov, typ cesty (mestská cesta, diaľnica), typ prostredia (deň, noc, súmrak)

Doba zapnutia motora pri zastavení vozidla

Počet neobvyklých udalostí při riadení za jazdy (prudké brzdenie, zatáčanie, prudká zmena jazdného pruhu, rýchlosť, plytvanie energie při brzdení, prudká akcelerácia, voľnobeh) a s tým súvisiace vypočítané skóre

Odhad spotreby paliva za jazdu

Výroba pseudonymizovaných hlásení pre výskum a vývoj v následujících oblastiach:

Poradenská činnosť: Informácie o energetickej transformácii, benchmarking, spojitosť medzi podmienkami používania vozidla a jednotlivými zložkami celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) / spottrebou paliva

Poistenie: porozumenie využitia poistenia segmentovanej ponuky

Údržba: doba prevádzky shopnosti, vylepšenie prevádzkových procesov

Marketing: porozumenia využitia, príležitosti v oblasti segmentovaných ponúk

10 rokov
Geolokačné údaje zhromažďované v reálnom čase (za predpokladu, že spoločnost Arval předtím obrdžala riadne podanú sťažnosť oznamujúcu danú krádež) Vyhľadávanie ukradnutého vozidla GPS údaje sú zhromažďované, pokiaľ nie je prípad krádeže uzatvorený, tak budú tieto údaje vymazané 60 dní po ich zhromaždení

* "Pseudonymizacía" znamená spracovanie osobných údajov, ktorým sa docieli toho, že osobné údaje už nebudú môcť byť spájané s určitým subjektom údajov bez použitia dodatočných informácií, za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sú uchovávané oddelene a sú predmetom technických a organizačných opatrení, ktoré zabezpečí, že osobné údaje nebude možné priradiť k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.