Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Arval Slovakia s.r.o

ARVAL DATA PROTECTION NOTICE

                           

OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Posledná aktualizácia 30.04.2022

 Úvodná časť: Hlavné zmeny

Pre skupinu BNP Paribas ako dôveryhodného partnera je ochrana vašich osobných údajov dôležitá.

Preto sme doplnili naše informácie o spracovaní osobných údajov o prehľadnejšie informácie o:

- činnostiach spracovania týkajúcich sa obchodných príležitostí a potenciálnych zákazníkov

- činnostiach spracovania súvisiacich s opatreniami proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a uplatňovaniu medzinárodných sankcií (zmrazenie majetku).

 Úvod

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne; skupina BNP Paribas preto prijala prísne zásady vo svojej Charte ochrany osobných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese https://www.arval.sk/spolocnosti/oznamenie-o-ochrane-osobnych-udajov-spolocnosti-arval.

Spoločnosť Arval SLOVAKIA, s.r.o. ("My") ako prevádzkovateľ je zodpovedná za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti so svojou činnosťou.

Našou činnosťou je poskytovať našim zákazníkom (jednotlivcom, podnikateľom, malým a stredným podnikom a veľkým spoločnostiam) širokú ponuku leasingu vozidiel a riešení mobility.  

Ako člen integrovanej bankovo-poisťovacej skupiny v spolupráci s rôznymi subjektmi skupiny BNP Paribas poskytujeme našim zákazníkom kompletnú ponuku bankových, poistných a leasingových produktov a služieb.

Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je vysvetliť, ako spracúvame vaše osobné údaje a ako ich môžete kontrolovať, ovplyvniť a spravovať.

 

1.                   VZŤAHUJE SA NA VÁS TOTO OZNÁMENIE?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na vás vzťahuje, ak ste ("Vy"):

·         jeden z našich zákazníkov alebo v zmluvnom vzťahu s nami;

·         členom našej rodiny nášho zákazníka. Naši zákazníci nám môžu príležitostne poskytnúť informácie o svojej rodine, ak je to potrebné na poskytnutie produktu alebo služby alebo na ich lepšie spoznanie;

·         záujemcov o naše produkty alebo služby, keď nám poskytnete svoje osobné údaje (v agentúre, na našich webových stránkach a v aplikáciách, počas akcií alebo sponzorských akcií), aby sme vás mohli kontaktovať.

·         zamestnanec našich firemných zákazníkov.

Keď nám poskytujete osobné údaje iných osôb, nezabudnite ich informovať o zverejnení ich osobných údajov a vyzvať ich, aby si prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Zabezpečíme, aby sme urobili to isté vždy, keď to bude možné (napr. , keď budeme mať k dispozícii kontaktné údaje danej osoby).

2.             AKO MÔŽETE KONTROLOVAŤ SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ VYKONÁVAME?

Máte práva, ktoré vám umožňujú vykonávať skutočnú kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a spôsobom ich spracovania.

 Ak si želáte uplatniť nižšie uvedené práva, zašlite žiadosť listom na adresu ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. , so sídlom v Bratislave - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 4253/19, PSČ: 811 09 alebo na našich webových stránkach[1] , v prípade potreby aj so skenom/kópiou preukazom totožnosti.

 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nášho poverenca pre ochranu údajov na adrese privacy@arval.sk.

 2.1.  Môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom

Ak si želáte prístup k svojim osobným údajom, poskytneme vám kópiu požadovaných osobných údajov, ako aj informácie týkajúce sa ich spracovania.

V prípade boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu môžete uplatniť svoje právo na prístup na tejto adrese privacy@arval.sk.

2.2.  Môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o ich úpravu alebo doplnenie. V niektorých prípadoch môže byť potrebná podporná dokumentácia.

2.3.  Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov

Ak si to želáte, môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov v rozsahu povolenom zákonom.

2.4.  Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov

Ak nesúhlasíte s činnosťou spracovania založenou na oprávnenom záujme, môžete proti nej podať námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie , a to tak, že nás presne informujete o príslušnej činnosti spracovania a dôvodoch námietky. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, ak na to neexistujú závažné oprávnené dôvody alebo ak to nie je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov.

2.5.  Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely obchodného vyhľadávania

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely obchodného vyhľadávania vrátane profilovania, pokiaľ je spojené s takýmto vyhľadávaním.

2.6.  Používanie svojich osobných údajov môžete pozastaviť

Ak spochybníte presnosť osobných údajov, ktoré používame, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, vašu žiadosť overíme alebo preskúmame. Môžete nás požiadať, aby sme pozastavili používanie vašich osobných údajov, kým vašu žiadosť preveríme.

2.7.  Máte práva proti automatizovanému rozhodovaniu

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní založenom na profilovaní alebo inom spracovaní, ktoré má právne účinky alebo sa vás významne dotýka. Automatizované rozhodovanie však môžeme využiť, pokiaľ je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, povolené príslušnými právnymi predpismi alebo ste nám na to dali váš súhlas.

V každom prípade máte právo napadnúť rozhodnutie, vyjadriť svoj názor a požiadať o zásah kompetentnej osoby, ktorá by rozhodnutie preskúmala.

2.8.  Svoj súhlas môžete odvolať

Ak ste udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať.

2.9.  Môžete požiadať o prenositeľnosť časti svojich osobných údajov

Môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môžete nás požiadať, aby sme túto kópiu zaslali tretej strane.

2.10.          Ako podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

 

Okrem vyššie uvedených práv môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov

3.             PREČO A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V tejto časti vysvetľujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje a aký je právny základ na ich spracovanie.

3.1.  Vaše osobné údaje sa spracúvajú s cieľom splniť naše rôzne regulačné povinnosti. 

Vaše osobné údaje sa spracúvajú, ak je to potrebné na to, aby sme mohli dodržiavať predpisy, ktoré sa na nás vzťahujú, vrátane bankových a finančných predpisov.  

3.1.1.       Vaše osobné údaje používame k nasledujúcim účelom:

·                    správy a hlásenia rizík (finančných, právnych rizík, ako aj rizík porušenia predpisov alebo rizika poškodenia dobrého mena a pod.), ktoré by mohli skupine BNP Paribas vzniknúť v súvislosti s jej činnosťou;

·                    pomôcť v boji proti daňovým podvodom a plniť daňové kontrolné a oznamovacie povinnosti;

·                    zaznamenávať transakcie na účely účtovníctva;

·                    predchádzať rizikám súvisiacim so sociálnou zodpovednosťou podnikov a udržateľným rozvojom, odhaľovať ich a hlásiť ich;

·                    odhaľovať úplatkárstvo a predchádzať mu;

·                    zabezpečenie súladu s ustanoveniami vzťahujúcimi sa na poskytovateľov služieb vytvárajúcich dôveru vydávajúcich certifikáty pre elektronické podpisy;

·                    výmeny a hlásenia rôznych operácií, transakcií alebo príkazov alebo na odpovedanie na úradné žiadosti náležite oprávnených miestnych alebo zahraničných finančných, daňových, správnych, trestných alebo súdnych orgánov, súdov a orgánov činných v súdnych konaniach, rozhodcov alebo mediátorov, orgánov činných v trestnom konaní, správnych orgánov alebo verejných inštitúcií.

 3.1.2.       Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

 Ako súčasť bankovej skupiny musíme mať v každom z našich subjektov spoľahlivý systém boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/TF) riadený centrálne, ako aj systém pre uplatňovanie miestnych, európskych a medzinárodných sankcií.

V tejto súvislosti sme spoločnými správcami s BNP Paribas SA, materskou spoločnosťou skupiny BNP Paribas (pojem "My" v tejto časti zahŕňa aj BNP Paribas SA).

Spracovateľské činnosti vykonávané na splnenie týchto právnych povinností sú podrobne uvedené v prílohe 1.

3.2.    Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo predzmluvných opatrení prijatých na vašu žiadosť. 

Vaše osobné údaje sa spracúvajú, ak je to potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy:

         určenie vašej bonity a schopnosti splácať;

         vyhodnotiť (napr. na základe vášho hodnotenia úverového rizika), či vám môžeme ponúknuť produkt alebo službu a za akých podmienok (napr. cenových);

         poskytovať vám produkty a služby, ktoré ste si predplatili v rámci príslušnej zmluvy;

         poskytovať vám produkty, služby, konkrétne inštalácie (napr. nabíjacie stanice pre elektromobily) alebo riešenie mobility;

         uzavrieť s vami zmluvu. Osobné údaje môžeme spracovávať, aby sme vás mohli zaregistrovať ako nového klienta, uzavrieť s vami zmluvu a plniť ju;

         spracovávať vyúčtovanie, fakturáciu a vymáhanie pohľadávok;

         poskytovať vám služby súvisiace s prípravou, dodávkou alebo používaním a správou Vozidiel:

         nakonfigurujte a ponúknite svoje vozidlo;

         pristavenie vozidla na vami zvolené miesto, prípadne s vybavením súvisiacim s nabíjacími zariadeniami pre elektromobily v spolupráci s vybranými poskytovateľmi;

         na účely poistenia;

         v súvislosti s kampaňami výrobcov OEM na stiahnutie výrobkov z trhu v prípade poruchy;

         podávať správy;

         spravovať cestnú daň;

         poskytovať poradenské služby;

         spravovať údržbu, poruchy, prehliadky vozidiel a žiadosti o opravy v súvislosti s vozidlami;

         poskytovať cestnú asistenciu;

         v prípade potreby poskytnúť náhradné vozidlo:

         poskytnutie palivovej karty (na platenie pohonných hmôt), karty mobility (na dobíjanie vášho elektrického vozidla);

         poskytovať vám ďalšie riešenia mobility, ktoré ste si predplatili v rámci príslušnej zmluvy;

         zvýšiť svoje povedomie o dopade svojej jazdy na životné prostredie alebo ak chcete zvýšiť svoju bezpečnosť na ceste;

         spravovať pokuty za dopravné priestupky a priestupky súvisiace s používaním Vozidla v rámci služby "Správa pokút" v zákonnom rozsahu;

         poskytnúť vám prístup k našim digitálnym platformám. Osobné údaje môžeme spracovávať, keď používate naše digitálne platformy na niekoľko účelov (napríklad pre správu vašich osobných údajov alebo údajov súvisiacich s vozidlami alebo pre získanie prístupu k informáciám o cestovaní);

         umožniť prístup do priestorov a k majetku spoločnosti Arval. Osobné údaje môžeme spracovávať, keď nás navštívite v našich priestoroch, aby sme zachovali zodpovedajúcu kontrolu prístupu a bezpečnosti;

         komunikovať s vami. Osobné údaje môžeme spracovávať, keď nás chcete kontaktovať, keď nás požiadate o nejaké informácie o našej spoločnosti alebo našich službách alebo keď je treba aktualizovať zmluvu;

         spravovať existujúce dlhy (identifikácia zákazníkov s nesplatenými dlhmi);

         reagovať na vaše požiadavky a pomáhať vám;

         na vysporiadanie vzťahov z ukončenej zmluvy.

3.3.    Vaše osobné údaje sa spracúvajú na splnenie nášho oprávneného záujmu alebo záujmu tretej strany.

 Ak činnosť spracovania zakladáme na oprávnenom záujme, vyvažujeme tento záujem s vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami, aby sme zabezpečili spravodlivú rovnováhu medzi nimi. Ak by ste chceli získať viac informácií o oprávnenom záujme, ktorý daná spracovateľská činnosť sleduje, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie v časti 2. AKO KONTROLUJETE SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI, KTORÉ VYKONÁVAME NA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOCH?

 3.3.1.       V rámci našej činnosti ako poskytovateľa služieb mobility používame vaše osobné údaje na:

3.3.1.1.    Ak ste zákazník alebo záujemca o operatívny leasing:

 • ·       riadiť riziká, ktorým sme vystavení:

o   uchovávame doklady o operáciách alebo transakciách, a to aj v elektronickej podobe;

o   monitorujeme vaše transakcie s cieľom riadiť, predchádzať a odhaľovať podvody;

o   vykonávame vymáhanie pohľadávok;

o   riešime právne nároky a obranu v prípade súdneho sporu;

o   vytvárame individuálne štatistické modely, ktoré pomáhajú definovať vašu úverovú bonitu;

 

 • ·      vykonávať finančné operácie, ako je predaj dlhového portfólia, sekuritizácia, financovanie alebo refinancovanie skupiny BNP Paribas.

 3.3.1.2.    Pre všetky kategórie dotknutých osôb:

 

 •          zvýšiť kybernetickú bezpečnosť, spravovať naše platformy a webové stránky a zabezpečiť kontinuitu prevádzky;
 •  
 •         implementovať riešenia informačných technológií;
 •  
 •        udržiavať informačné systémy v prevádzkových podmienkach;
 •  
 •        používať kamerový systém, aby sa zabránilo zraneniam a škodám na osobách a majetku;
 •         zvýšenie automatizácie a efektívnosti našich prevádzkových procesov a služieb zákazníkom (napr. automatické vyplňovanie                sťažností, sledovanie vašich požiadaviek a zvyšovanie vašej spokojnosti na základe osobných údajov zhromaždených počas našich interakcií s vami, ako sú záznamy telefonických rozhovorov, e-maily alebo chaty);
 •  
 •        predávať ojazdené vozidlá;
 •  
 •        vykonávať štatistické štúdie a vyvíjať prediktívne a deskriptívne modely pre:

 -  obchodný účel: identifikovať produkty a služby, ktoré by mohli najlepšie vyhovovať vašim potrebám, vytvárať nové ponuky alebo identifikovať nové trendy medzi našimi zákazníkmi, rozvíjať našu obchodnú politiku s prihliadnutím na preferencie našich zákazníkov

 -  bezpečnostný účel: predchádzať potenciálnym incidentom a zlepšiť riadenie bezpečnosti;

 -  účel dodržiavania predpisov (napr. boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu) a riadenie rizík;

 -  na účely boja proti podvodom;

 

 •     organizovať súťaže, lotérie, propagačné akcie, vykonávať prieskumy verejnej mienky a spokojnosti zákazníkov.

3.3.1.3.    Ak ste zamestnancom nášho firemného zákazníka:

·         poskytovať vám služby súvisiace s prípravou, dodávkou alebo používaním a správou Vozidiel vrátane:

o    na konfiguráciu a cenovú ponuku vášho vozidla;

o    doručiť vaše Vozidlo na miesto, ktoré si vyberiete, prípadne s vybavením súvisiacim so zariadeniami na nabíjanie elektrických Vozidiel v spolupráci s vybranými poskytovateľmi;

o    na pomoc pri kampaniach výrobcov OEM na stiahnutie z trhu v prípade závady;

o    zabezpečiť opravu, údržbu a výmenu pneumatík vozidla;

o    na účely riadenia nehôd a poistenia;

o    pre cestnú asistenciu;

 

 •          poskytnúť vám palivovú kartu (na úhradu pohonných hmôt), karty mobility (na poskytovanie riešení pre viacero druhov mobility);
 •          zvýšiť svoje povedomie o vplyve vašej jazdy na životné prostredie alebo ak chcete zvýšiť svoju bezpečnosť na cestách;
 •          spravovať pokuty za dopravné a parkovacie priestupky a priestupky súvisiace s používaním Vozidla v rámci služby "Správa pokút" v zákonne povolenom rozsahu;
 •          spravovať účty našich zákazníkov, spravovať zmluvné vzťahy s našimi zákazníkmi, ktorých ste zamestnancom, alebo vás informovať o vývoji našich služieb;
 •          poskytovať našim zákazníkom služby správy vozového parku v súvislosti s návykmi vozidiel (najazdené kilometre, spotreba paliva alebo alternatívnej energie atď.);
 •          poskytnúť vám prístup k našim digitálnym platformám. Osobné údaje môžeme spracúvať, keď používate naše digitálne platformy na viaceré účely (napríklad na správu vašich osobných informácií alebo údajov týkajúcich sa vozidiel alebo na získanie prístupu k cestovným informáciám)
 •          riadiť riešenie sporov, pomáhať vám a odpovedať na vaše žiadosti a sťažnosti;  
 •          umožniť prístup do priestorov a k majetku spoločnosti Arval. Osobné údaje môžeme spracúvať, keď nás navštívite v našich priestoroch, aby sme zachovali primeranú kontrolu prístupu a bezpečnosti; 
 •         komunikovať s vami. Osobné údaje môžeme spracúvať, keď nás chcete kontaktovať, keď nás požiadate o nejaké informácie o našej spoločnosti alebo našich službách alebo keď je potrebné aktualizovať zmluvu; 
 •          poskytovať správy našim zákazníkom;
 •          spravovať cestnú daň;
 •          poskytovať poradenské služby našim zákazníkom;
 •        spracovávať fakturáciu a účtovanie.

3.3.2.       Vaše osobné údaje používame na zasielanie obchodných ponúk elektronickými prostriedkami, poštou a telefonicky.

Ako súčasť skupiny BNP Paribas vám chceme ponúknuť prístup k celej škále produktov a služieb, ktoré najlepšie spĺňajú vaše potreby.

Keď sa stanete zákazníkom, a pokiaľ nebudete namietať, môžeme vám tieto ponuky našich produktov a služieb a produktov a služieb skupiny zasielať elektronicky, ak sú podobné tým, ktoré ste si už predplatili.

Zabezpečíme, aby sa tieto obchodné ponuky týkali produktov alebo služieb, ktoré zodpovedajú vašim potrebám a dopĺňajú tie, ktoré už máte, aby sme zabezpečili rovnováhu našich záujmov.

Ak nebudete súhlasiť, môžeme vám tiež telefonicky a poštou zasielať ponuky týkajúce sa našich produktov a služieb, ako aj produktov a služieb skupiny a našich dôveryhodných partnerov.

3.3.3.       Analyzujeme vaše osobné údaje na účely štandardného profilovania s cieľom prispôsobiť naše produkty a ponuky.

Aby sme zvýšili vašu spokojnosť, musíme zistiť, do ktorej skupiny zákazníkov patríte. Na tento účel vytvárame štandardný profil z relevantných údajov, ktoré vyberáme z nasledujúcich informácií:

- čo ste nám priamo oznámili počas našej interakcie s vami alebo keď ste si predplatili produkt alebo službu;

- vyplývajúce z vášho používania našich produktov alebo služieb;

- z vášho používania našich rôznych kanálov: webových stránok a aplikácií (napr. ak ste digitálne zdatný, ak uprednostňujete zákaznícku cestu pri objednávaní produktu alebo služby s väčšou autonómiou (selfcare));

Ak nebudete mať námietky, toto prispôsobenie vykonáme na základe štandardného profilovania. Ak s tým súhlasíte, môžeme ísť ďalej, aby sme lepšie vyhoveli vašim potrebám, a to vykonaním prispôsobenia na mieru, ako je opísané nižšie.

3.4.  Vaše osobné údaje sa spracúvajú, ak ste na to dali súhlas.

V prípade niektorých spracovaní osobných údajov vám poskytneme konkrétne informácie a požiadame vás o súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Žiadame vás najmä o súhlas na:

·         prispôsobenie našich ponúk a produktov alebo služieb na mieru na základe sofistikovanejšieho profilovania s cieľom predvídať vaše potreby a správanie;

·         akékoľvek elektronické ponuky produktov a služieb, ktoré nie sú podobné tým, ktoré ste si predplatili, alebo produktov a služieb od našich dôveryhodných partnerov;

·         používanie vašich navigačných údajov (cookies) na komerčné účely alebo na zlepšenie poznania vášho profilu.

V prípade potreby vás môžeme požiadať o ďalší súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

4.             AKÉ TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZHROMAŽĎUJEME?

 Zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, teda všetky informácie, ktoré vás identifikujú alebo umožňujú identifikovať.

V závislosti od typu produktu alebo služby, ktoré vám poskytujeme, a od interakcie s vami zhromažďujeme rôzne typy osobných údajov:

Ak ste zákazník alebo záujemca o súkromný lízing, zhromažďujeme:

-          Identifikačné údaje: napr. celé meno, pohlavie, miesto a dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo preukazu totožnosti, číslo pasu, číslo vodičského preukazu, evidenčné číslo vozidla, fotografia, podpis);

-          Kontaktné informácie: (súkromná alebo profesionálna) poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;

-          Informácie týkajúce sa vašej finančnej a rodinnej situácie: , napr. . , rodinný stav, manželský režim, počet detí a vek, štúdium alebo zamestnanie detí, zloženie domácnosti, nehnuteľnosť, ktorú vlastníte: byt alebo dom;

-          Životný štýl: záľuby a záujmy, cestovanie,

-          Ekonomické, finančné a daňové informácie: napr. daňové identifikačné číslo, daňový status, krajina bydliska, plat a iné príjmy, hodnota vášho majetku;

-          Informácie o vzdelaní a zamestnaní: napr. stupeň vzdelania, zamestnanie, meno zamestnávateľa a plat;

-          Bankové a finančné informácie týkajúce sa produktov a služieb, ktoré vlastníte: napr. údaje o bankovom účte, vlastnených a využívaných produktoch a službách (úver, poistenie, sporenie a investície, lízing, ochrana domova), číslo kreditnej karty, peňažné prevody, majetok, profil deklarovaného investora, úverová história, platobné incidenty;

-          Údaje o transakciách: transakcie vrátane údajov o príjemcovi, ako sú celé mená, adresy a kontaktné údaje, ako aj údaje o bankových transakciách, suma, dátum, čas a typ transakcie (kreditná karta, prevod, šek, inkaso);

-          Údaje týkajúce sa vašich zvykov a preferencií v súvislosti s používaním našich produktov a služieb;

-          Údaje získané z našich interakcií s vami: napr. vaše pripomienky, návrhy, potreby získané počas našich osobných výmen s vami v našich agentúrach (správy) a online počas telefonickej komunikácie (konverzácia), diskusie prostredníctvom e-mailu, chatu, chatbotu, výmeny na našich stránkach sociálnych médií a vašich posledných sťažností. Vaše údaje o pripojení a sledovaní, ako sú súbory cookie a sledovacie zariadenia na nereklamné alebo analytické účely na našich webových stránkach, online službách, aplikáciách, stránkach sociálnych médií;

-          Údaje získané z kamerového systému a geolokácie: napr. zobrazenie miest výberov alebo platieb z bezpečnostných dôvodov alebo na určenie polohy najbližšej pobočky alebo poskytovateľov služieb;

-          Údaje o vašich zariadeniach (mobilný telefón, počítač, tablet atď.): IP adresa, technické špecifikácie a jednoznačné identifikačné údaje;

-          Personalizované prihlasovacie údaje alebo bezpečnostné funkcie, ktoré sa používajú na pripojenie k webovej lokalite a aplikáciám spoločnosti Arval.

Ak ste zamestnancom nášho firemného zákazníka/záujemcu, zhromažďujeme:

-          Identifikačné údaje: napr. celé meno, pohlavie, miesto a dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo preukazu totožnosti, číslo pasu, číslo vodičského preukazu, evidenčné číslo vozidla, fotografia, podpis);

-          Kontaktné informácie: (súkromná alebo profesijná) poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;

-          Životný štýl: záľuby a záujmy, cestovanie,

-          Údaje týkajúce sa vašich zvykov a preferencií v súvislosti s používaním našich produktov a služieb;

-          Údaje získané z našich interakcií s vami: napr. vaše pripomienky, návrhy, potreby získané počas našich osobných výmen s vami v našich agentúrach (správy) a online počas telefonickej komunikácie (konverzácia), diskusie prostredníctvom e-mailu, chatu, chatbotu, výmeny na našich stránkach sociálnych médií a vašich posledných sťažností. Vaše údaje o pripojení a sledovaní, ako sú súbory cookie a sledovacie údaje na nereklamné alebo analytické účely na našich webových stránkach, online službách, aplikáciách, stránkach sociálnych médií;

-          Údaje získané z kamerového systému a geolokácie: napr. zobrazenie miest výberov alebo platieb z bezpečnostných dôvodov alebo na určenie polohy najbližšej pobočky alebo poskytovateľov služieb;

-          Údaje o vašich zariadeniach (mobilný telefón, počítač, tablet atď.): IP adresa, technické špecifikácie a jednoznačné identifikačné údaje;

-          Personalizované prihlasovacie údaje alebo bezpečnostné funkcie, ktoré sa používajú na pripojenie k webovej lokalite a aplikáciám spoločnosti Arval.

Bez ohľadu na to, či ste firemný zákazník ako súkromná osoba alebo zamestnanec nášho firemného zákazníka, môžeme zhromažďovať citlivé údaje, ako sú zdravotné údaje, biometrické údaje alebo údaje týkajúce sa trestných činov, a to pri dodržaní prísnych podmienok stanovených v predpisoch o ochrane údajov.

 

5.             OD KOHO ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, avšak osobné údaje môžeme zhromažďovať aj z iných zdrojov. 

Niekedy zhromažďujeme údaje z verejných zdrojov:

·  publikácie/databázy sprístupnené úradnými orgánmi alebo tretími stranami (napr. Úradný vestník Francúzskej republiky, obchodný a podnikový register, databázy spravované orgánmi dohľadu nad finančným sektorom);

·  webové stránky alebo stránky sociálnych médií právnických osôb alebo obchodných klientov obsahujúce informácie, ktoré ste zverejnili (napr. vaša vlastná webová stránka alebo stránka sociálnych médií);

·  verejné informácie, ako napríklad informácie uverejnené v tlači.

Osobné údaje zhromažďujeme aj od tretích strán:

·       od iných subjektov skupiny BNP Paribas;

·       od našich zákazníkov (spoločností alebo jednotlivcov);

·       od našich obchodných partnerov (vrátane výrobcov automobilov, predajcov automobilov, výrobcov OEM);

·       od poskytovateľov platobných iniciačných služieb a agregátorov účtov (poskytovatelia služieb informovania o účtoch);

·       od tretích strán, ako sú napríklad úverové referenčné agentúry a agentúry na prevenciu podvodov;

·       od sprostredkovateľov údajov, ktorí sú zodpovední za to, že príslušné informácie zhromažďujú zákonným spôsobom.

6.     S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A PREČO?

a.    So subjektmi skupiny BNP Paribas

Ako člen skupiny BNP Paribas úzko spolupracujeme s ostatnými spoločnosťami skupiny na celom svete.

Vaše osobné údaje preto môžu byť v prípade potreby zdieľané medzi subjektmi skupiny BNP Paribas na:

·       dodržiavanie našich rôznych právnych a regulačných povinností opísaných vyššie;

·       plnenie našich oprávnených záujmov, ktorými sú:

o    riadenie, prevencia a odhaľovanie podvodov

o    vykonávať štatistické štúdie a vyvíjať prediktívne a deskriptívne modely na obchodné účely, účely bezpečnosti, dodržiavania predpisov, riadenia rizík a boja proti podvodom;

o    zvýšiť spoľahlivosť určitých údajov o vás, ktoré majú iné subjekty skupiny.

o    ponúknuť vám prístup ku všetkým produktom a službám skupiny, ktoré najlepšie spĺňajú vaše potreby a želania;

o    prispôsobiť obsah a ceny produktov a služieb;

Vaše osobné údaje môžu byť tiež zdieľané medzi spoločnosťami skupiny Arval na vykonávanie štatistických štúdií a vývoja prediktívnych a popisných modelov na obchodné účely, účely bezpečnosti, dodržiavania predpisov, riadenia rizík a boja proti podvodom.

V tejto súvislosti môžeme my a takéto iné spoločnosti skupiny Arval Group konať ako spoloční prevádzkovatelia pomocou spoločného nástroja, prostredníctvom ktorého sa spoločne sprístupňujú a vzájomne používajú osobné údaje zákazníkov a vodičov.

Žiadosti od dotknutých osôb týkajúce sa práv dotknutých osôb možno podať ktorémukoľvek zo spoločných prevádzkovateľov. Spoloční prevádzkovatelia sa navzájom informujú o takýchto žiadostiach a podporujú sa pri ich riešení.

Spracovanie je založené na oprávnenom záujme spoločných správcov zlepšovať svoje produkty a služby vykonávaním takýchto štatistických štúdií.

b.   S príjemcami mimo skupiny BNP Paribas a spracovateľmi

Na splnenie niektorých účelov opísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov môžeme v prípade potreby poskytnúť vaše osobné údaje:

·       spracovatelia, ktorí vykonávajú služby v našom mene (napr. IT služby, logistika, tlačiarenské služby, telekomunikácie, vymáhanie pohľadávok, poradenstvo a distribúcia a marketing).

·       bankovým a obchodným partnerom, nezávislým zástupcom, sprostredkovateľom alebo maklérom, finančným inštitúciám, protistranám, archívom obchodných údajov, s ktorými sme vo vzťahu, ak je takéto odovzdanie potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby a produkty alebo plniť naše zmluvné záväzky alebo transakcie (napr. bankám, korešpondenčným bankám, depozitárom, správcom, emitentom cenných papierov, platobným agentom, burzovým platformám, poisťovniam, prevádzkovateľom platobných systémov, emitentom alebo sprostredkovateľom platobných kariet, vzájomným záručným spoločnostiam alebo inštitúciám finančnej záruky);

·         miestne alebo zahraničné finančné, daňové, správne, trestné alebo súdne orgány, rozhodcovia alebo mediátori, verejné orgány alebo inštitúcie (napr. Národná banka Slovenska a Slovenská obchodná inšpekcia), ktorým sme my alebo ktorýkoľvek člen skupiny BNP Paribas povinní poskytnúť informácie podľa:

o    ich žiadosti;

o    našej obhajoby, žaloby alebo konania;

o    dodržiavania nariadenia alebo odporúčania vydaného príslušným orgánom, ktoré sa vzťahuje na nás alebo na ktoréhokoľvek člena skupiny BNP Paribas;

·       poskytovateľov platobných služieb tretích strán (informácie o vašich bankových účtoch) na účely poskytovania platobnej iniciačnej služby alebo služby informovania o účte, ak ste súhlasili s prenosom vašich osobných údajov tejto tretej strane;

·       určitým regulovaným profesiám, ako sú advokáti, notári alebo audítori, ak je to potrebné za špecifických okolností (súdny spor, audit atď.), ako aj našim poisťovniam alebo skutočnému alebo navrhovanému kupujúcemu spoločností alebo podnikov skupiny BNP Paribas.

7.             MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade medzinárodného prenosu z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do krajiny mimo EHP môže dôjsť k prenosu vašich osobných údajov. Ak Európska komisia uznala krajinu mimo EHP za krajinu poskytujúcu primeranú úroveň ochrany údajov, vaše osobné údaje sa môžu prenášať na tomto základe.

Pri prenose do krajín mimo EHP, kde Európska komisia neuznala úroveň ochrany za primeranú, sa buď spoľahneme na výnimku platnú pre konkrétnu situáciu (napr. ak je prenos potrebný na plnenie našej zmluvy s vami, ako napríklad pri medzinárodnej platbe), alebo zavedieme jednu z nasledujúcich záruk na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov:

·         Štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou;

·         Záväzné podnikové pravidlá.

Ak chcete získať kópiu týchto ochranných opatrení alebo podrobnosti o tom, kde sú k dispozícii, môžete poslať žiadosť na adresu privacy@arval.sk .

8.             AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas obdobia potrebného na dodržiavanie platných zákonov a predpisov alebo počas iného obdobia s ohľadom na naše prevádzkové požiadavky, ako je napríklad riadne vedenie účtu, uľahčenie riadenia vzťahov so zákazníkmi a reakcie na právne nároky alebo požiadavky regulačných orgánov.

Napríklad :

·         Riadenie a vykazovanie rizík, monitorovanie operácií a transakcií s cieľom identifikovať odchýlky, predchádzať podvodom a odhaľovať ich a plniť daňové kontrolné a oznamovacie povinnosti - 10 rokov po ukončení vnútorných kontrol

·         KYC (Know Your Customer) - vykonanie analýzy a kontroly KYC klientov (spoločností aj fyzických užívateľov) pred podpisom zmluvy a ich klasifikácia v závislosti od rizika - 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu so zákazníkom, po ukončení kontroly KYC

·         Spracovanie úverových rizík na vytvorenie a monitorovanie súboru úverových rizík pre každého zákazníka, riadenie analýzy úverových rizík a rozhodovanie o tom, čo robiť pri vymáhaní úverov.

o    7 rokov po ukončení zmluvného vzťahu s firemným zákazníkom

o    7 rokov po skončení zmluvného vzťahu s MSP

o    6 rokov po ukončení zmluvného vzťahu s B2C

·         Faktúra / vyúčtovanie - Zaznamenávanie transakcií na účely účtovníctva a dodržiavanie zákonných povinností týkajúcich sa finančného zabezpečenia - 10 rokov od dátumu faktúry

·         Poistné udalosti - na účely likvidácie dopravných nehôd a poistenia - 3 roky po ukončení zmluvného vzťahu so zákazníkom

·         Pokuty - správa dopravných a parkovacích pokút a priestupkov súvisiacich s používaním Vozidla v rámci služby "Správa pokút" v rozsahu zákonného oprávnenia - 3 roky od dátumu udalosti

·         Zlepšenie efektívnosti našich procesov a služieb v prípade sťažnosti - 3 roky po ukončení zmluvného vzťahu s naším zákazníkom

·         Zhromažďovanie všetkých potenciálnych zákazníkov B2C/B2B2C a predkladanie ponúk - 3 roky po dátume posledného kontaktu

·         Poskytovať zákazníkom produkty a služby, ktoré si predplatili v súvislosti s prípravou, dodaním alebo používaním vozidiel - 2 roky po dátume udalosti

·         Výskum a vývoj s cieľom vykonávať štatistické štúdie a vyvíjať prediktívne modely - Trvanie projektu výskumu a vývoja 

9.             AKO SLEDOVAŤ VÝVOJ TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vo svete, v ktorom sa technológie neustále vyvíjajú, pravidelne prehodnocujeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov a podľa potreby ho aktualizujeme.

Vyzývame vás, aby ste si prečítali najnovšiu verziu tohto dokumentu online, a o všetkých významných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky alebo našich štandardných komunikačných kanálov.

 

10.      AKO JE CHRÁNENÉ MOJE SÚKROMIE, KEĎ MÁM MOTOROVÉ VOZIDLO PRIPOJENÉ K SYSTÉMU ARVAL?

O tom, či je vaše vozidlo pripojené k spoločnosti Arval, budete informovaní prostredníctvom nálepky umiestnenej na vozidle/sade pre vodiča, pomocou QR kódu atď.

Ak je vaše vozidlo pripojeným motorovým vozidlom spoločnosti Arval, spoločnosť Arval zhromažďuje niektoré údaje prostredníctvom diaľkového prenosu údajov z telematického zariadenia nainštalovaného v motorovom vozidle (ďalej len "zariadenie"). Spoločnosť Arval môže takéto údaje spracúvať na účely svojich oprávnených záujmov, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Účely spracovania a doba uchovávania údajov neprekročia nižšie uvedené údaje.

DÁTA

ÚČELY

OBDOBIE UCHOVÁVANIA

Počet najazdených kilometrov na konci každého dňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátumy nasledujúcej údržby (ak je to relevantné)

 

Upozornenia na prístrojovej doske vozidla (ak je to možné)

 

Technické výstrahy DTC (Diagnostic Trouble Code) (ak sú k dispozícii)

 

 

Pre elektrické vozidlá: zdravotný stav batérie

Proaktívny návrh na úpravu individuálnej nájomnej zmluvy (trvanie a/alebo počet najazdených kilometrov)

 

Proaktívna údržba motorového vozidla (upozornenie na najbližší servis a/alebo údržbu motorového vozidla)

 

Zistenie zmeny zobrazenia počtu najazdených kilometrov

 

Aktívne riadenie servisu údržby. Preventívna údržba.
Aktívne riadenie zmluvy (počet najazdených kilometrov/dĺžka trvania)

 

 

 

 

 

 

 

Proaktívne riadenie servisu údržby. Preventívna údržba.
Aktívne riadenie zmluvných podmienok (počet najazdených kilometrov/dĺžka trvania)

Trvanie zmluvy + 1 rok

 

V prípade krádeže vozidla:

Zber geolokačných údajov pri formálnom a oficiálnom nároku

 

V prípade nedobytných pohľadávok alebo sprenevery: Geolokačná pozícia inkaso po ukončení formálneho a oficiálneho nároku

 

 

 

Upozornenia na nehody

·         Časová pečiatka a poloha (alebo adresa)

·         Závažnosť nehody (4 úrovne od "FAKE" po "HARD", ktoré sú výsledkom pokročilého spracovania údajov zo snímačov v reálnom čase)

·         Maximálne preťaženie pri náraze

·         Uhol nárazu na vozidlo

·         Počet dopadov

·         kinetika pred a po havárii

 

 

 

 

 

Optimalizácia správy pohľadávok

 

 

Zvýšenie miery obnovy odcudzených vozidiel

 

 

 

Zvýšenie miery obnovy vozidiel

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšenie procesu opravy,

Uľahčenie a kontrola okolností nárokov

Uľahčenie správy pohľadávok

Zníženie počtu poistných podvodov

Lepšia identifikácia zodpovednosti tretej strany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geolokačné údaje sa zhromažďujú a uchovávajú až do uzavretia žiadosti o odškodnenie za krádež a potom sa okamžite vymažú.

 

 

Geolokačné údaje sa zhromažďujú a uchovávajú až do uzavretia reklamácie, potom sa okamžite vymažú.

 

 

 

 

 

 

10 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Údaje o ceste: Časové označenie štartu a zastavenia, počet najazdených kilometrov, čas jazdy, typ cesty (mesto, cesta, diaľnica), stav a spotreba paliva, stav batérie v prípade elektrických vozidiel, typ prostredia (deň, noc, súmrak)

 

- Jazdné udalosti na jednu cestu (prudké brzdenie, zatáčanie, brutálna zmena jazdného pruhu, rýchlosť, plytvanie energiou pri brzdení, prudké zrýchlenie, voľnobeh) a súvisiace vypočítané skóre

 

Tieto údaje sa pseudonymizujú* do jedného až dvoch mesiacov po ich zhromaždení a v každom prípade pred akýmkoľvek použitím spoločnosťou Arval na účely uvedené v nasledujúcom stĺpci.

 

 

Zlepšenie znalostí o vozidle

- Lepšie pochopenie výkonu modelu vozidla a nákladov na údržbu 

 

- Lepšia identifikácia produktov mobility v závislosti od spôsobu používania a činnosti

 

Výskum a vývoj v súvislosti s:

- Poradenstvo: Energetický prechod, porovnávanie, korelácia medzi podmienkami používania motorových vozidiel a zložkami TCO / palivo a iné energie alebo spotreba

 

- Poistenie: pochopenie používania, segmentovaná ponuka

 

- Údržba: riadenie prevádzkyschopnosti, zlepšovanie prevádzkových procesov, preventívna/aktívna údržba, znižovanie nákladov na pneumatiky a optimalizácia ich používania, optimalizácia nákladov (olej, brzdové doštičky atď...), potenciálne poruchy batérie, vyhodnocovanie počtu najazdených kilometrov po skončení zmluvy, opravy atď...

 

- Marketing: pochopenie používania, možnosti segmentovanej ponuky

 

Vykonávanie štatistík o počte poistných udalostí s cieľom

-          nájsť koreláciu medzi úrovňou rizika (dopravné nehody) a spôsobmi používania (na účely poistenia).

-          lepšie identifikovať produkty mobility na základe spôsobov používania a aktivít. 

 

Vykonávanie štatistiky spotreby paliva s cieľom

-          Zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných nájomcovi a

-          poskytovať rady o výbere vozidiel (vhodné vozidlo pre dané použitie podľa činnosti vozidla, spotreby paliva, kontextu jazdy).

 

 

 

 10 rokov

 

 

 

* "Pseudonymizácia" je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Ak je váš zamestnávateľ predplatiteľom služby Arval Connect, váš zamestnávateľ ako správca vás bude informovať o činnostiach spracovania vykonávaných na jeho vlastné účely.

Dodatok 1

Spracúvanie osobných údajov na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 

Sme súčasťou bankovej skupiny, ktorá musí prijať a udržiavať spoľahlivý program boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT) pre všetky svoje subjekty riadené na centrálnej úrovni, protikorupčný program, ako aj mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania medzinárodných sankcií (t. j, všetky hospodárske alebo obchodné sankcie vrátane súvisiacich zákonov, nariadení, reštriktívnych opatrení, embárg a opatrení na zmrazenie aktív, ktoré sú prijímané, spravované, ukladané alebo vymáhané Francúzskou republikou, Európskou úniou, Úradom pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA a akýmkoľvek príslušným orgánom na územiach, kde má skupina BNP Paribas sídlo).

V tejto súvislosti vystupujeme ako spoloční správcovia spolu s BNP Paribas SA, materskou spoločnosťou skupiny BNP Paribas (pojem "my" použitý v tejto prílohe sa preto vzťahuje aj na BNP Paribas SA).

Na splnenie povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a medzinárodných sankcií vykonávame ďalej uvedené operácie spracovania, aby sme splnili naše zákonné povinnosti:

-          Program Poznaj svojho klienta (KYC), ktorý je primerane navrhnutý na identifikáciu, overovanie a aktualizáciu totožnosti našich klientov, prípadne aj ich príslušných vlastníkov požitkov a splnomocnencov;

-          Zvýšená povinná starostlivosť v prípade vysokorizikových klientov, politicky exponovaných osôb alebo "PEPs" (PEPs sú osoby definované v nariadeniach, ktoré sú vzhľadom na svoju funkciu alebo postavenie (politické, jurisdikčné alebo administratívne) viac vystavené týmto rizikám) a v situáciách zvýšeného rizika;

-          Písomné zásady, postupy a kontrolné mechanizmy primerane navrhnuté tak, aby zabezpečili, že banka nebude nadväzovať alebo udržiavať vzťahy so schránkovými bankami;

-          Politika založená na internom posúdení rizík a ekonomickej situácie, ktorá vo všeobecnosti spočíva v tom, že sa bez ohľadu na menu nezapája do činnosti alebo podnikania:

o    v mene, na účet alebo v prospech akejkoľvek osoby, subjektu alebo organizácie, na ktorú sa vzťahujú sankcie Francúzskej republiky, Európskej únie, Spojených štátov, Organizácie Spojených národov alebo v určitých prípadoch iné miestne sankcie na územiach, kde skupina pôsobí;

o    zahŕňajúce priamo alebo nepriamo sankcionované územia vrátane Krymu/Sevastopola, Kuby, Iránu, Severnej Kórey alebo Sýrie;

o    zahŕňajúce finančné inštitúcie alebo územia, ktoré by mohli byť prepojené s teroristickými organizáciami alebo nimi kontrolované a ktoré za také uznali príslušné orgány vo Francúzsku, Európskej únii, USA alebo OSN.

-          Kontrola databázy zákazníkov a filtrovanie transakcií primerane navrhnuté na zabezpečenie súladu s platnými zákonmi;

-          Systémy a procesy určené na odhaľovanie a nahlasovanie podozrivých aktivít príslušným regulačným orgánom;

-          Program dodržiavania predpisov primerane navrhnutý na prevenciu a odhaľovanie úplatkárstva, korupcie a nezákonného ovplyvňovania podľa francúzskeho zákona "Sapin II", amerického zákona FCPA a britského zákona o úplatkárstve.

V tejto súvislosti využívame:

o    služby poskytované externými poskytovateľmi, ktorí vedú aktualizované zoznamy PEP, ako napríklad Dow Jones Factiva (poskytuje Dow Jones & Company, Inc.) a služba World-Check (poskytujú REFINITIV, REFINITIV US LLC a London Bank of Exchanges);

o    verejne dostupné informácie v tlači o skutočnostiach týkajúcich sa prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo korupcie;

o    vedomosť o rizikovom správaní alebo situácii (existencia hlásenia o podozrivej transakcii alebo rovnocenného dokumentu), ktoré možno identifikovať na úrovni skupiny BNP Paribas.

Tieto kontroly vykonávame pri vstupe do vzťahu s nami, ale aj počas celého vzťahu s vami, a to tak u vás, ako aj pri transakciách, ktoré vykonávate. Po ukončení vzťahu a v prípade, že ste boli predmetom upozornenia, sa tieto informácie uložia s cieľom identifikovať vás a prispôsobiť naše kontroly, ak vstúpite do nového vzťahu so subjektom skupiny BNP Paribas alebo v súvislosti s transakciou, ktorej ste stranou. 

V záujme dodržiavania našich zákonných povinností si medzi subjektmi skupiny BNP Paribas vymieňame informácie zhromaždené na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, boja proti korupcii alebo medzinárodných sankcií. Pri výmene vašich údajov s krajinami mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany, sa prenosy riadia štandardnými zmluvnými doložkami Európskej komisie. Keď sa zhromažďujú a vymieňajú ďalšie údaje s cieľom dodržiavať predpisy krajín mimo EÚ, toto spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorým je umožniť skupine BNP Paribas a jej subjektom plniť svoje zákonné povinnosti a vyhnúť sa miestnym sankciám.

 

 

ÚDAJE O MNE
Krajina
Som
Chcem aby ste ma kontaktovali cez
MOJA POŽIADAVKA
Táto stránka je chránená technológiou reCAPTCHA a uplatňujú sa Pravidlá ochrany súkromia Google Podmienky poskytovania služby.