Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Arval Slovakia s.r.o

ARVAL DATA PROTECTION NOTICE

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia 01.03.2024

Úvodná časť: hlavné zmeny

Ochrana vašich osobných údajov je pre BNP Paribas ako dôveryhodného partnera dôležitá.

Aktualizovali sme naše oznámenie o ochrane osobných údajov a spresnili sme nasledujúce informácie:

 • spracovanie činností súvisiacich s novými obchodnými príležitosťami a potenciálnymi zákazníkmi.
 • spracovanie činností súvisiacich s bojom a opatreniami proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a s uplatňovaním medzinárodných sankcií (zmrazenie aktív).

Domov

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne; BNP Paribas preto prijala prísne zásady vo svojej Charte ochrany osobných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese https://www.arval.sk/spolocnosti/oznamenie-o-ochrane-osobnych-udajov-spolocnosti-arval.

Spoločnosť Arval ("My") je ako správca zodpovedná za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti so svojimi činnosťami.

Našou činnosťou je poskytovať našim zákazníkom (jednotlivcom, podnikateľom, malým a stredným podnikom a veľkým spoločnostiam) komplexnú ponuku riešení v oblasti lízingu vozidiel a mobility.

Ako člen integrovanej bankovej a poisťovacej skupiny v spolupráci s rôznymi subjektmi skupiny BNP Paribas poskytujeme našim zákazníkom kompletnú ponuku bankových, poisťovacích a lízingových produktov a služieb.

Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je vysvetliť, ako spracúvame vaše osobné údaje a ako ich môžete kontrolovať a spravovať.

Ak ste externým dodávateľom alebo partnerom spoločnosti ARVAL, na tomto odkaze nájdete oznámenie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov.

 1. VZŤAHUJE SA NA VÁS TOTO OZNÁMENIE?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na vás vzťahuje, ak ste (ďalej len "vy"):

 • jeden z našich zákazníkov alebo v zmluvnom vzťahu s nami;
 • členom rodiny nášho zákazníka. Naši zákazníci nám môžu príležitostne poskytnúť informácie o svojej rodine, ak je to potrebné na to, aby sme im mohli poskytnúť produkt alebo službu alebo ich lepšie spoznať;
 • záujemcom o naše produkty alebo služby, keď nám poskytnete svoje osobné údaje (v agentúre, na našich webových stránkach a v aplikáciách, počas podujatí alebo sponzoringu), aby sme vás mohli kontaktovať.
 • zamestnanec našich firemných zákazníkov.

Ak nám poskytnete osobné údaje iných osôb, nezabudnite ich informovať o zverejnení ich osobných údajov a požiadajte ich, aby si prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Zabezpečíme, aby sme urobili to isté vždy, keď je to možné (napr. keď máme k dispozícii kontaktné údaje danej osoby).

 1. AKO MÔŽETE KONTROLOVAŤ SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ VYKONÁVAME?

Máte práva, ktoré vám umožňujú vykonávať skutočnú kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a spôsobom ich spracovania.

Ak si želáte uplatniť nižšie uvedené práva, zašlite svoju žiadosť listom na adresu ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. , so sídlom Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 4253/19, PSČ: 811 09 alebo na našu webovú stránku[1] , prípadne priložte sken/kópiu preukazu totožnosti.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov na tejto adrese privacy@arval.sk.

  1. Môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom

Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, poskytneme vám kópiu požadovaných osobných údajov a informácie o ich spracovaní.

Vaše právo na prístup môže byť obmedzené v prípadoch stanovených zákonom a predpismi. To je prípad nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré nám zakazuje poskytnúť vám priamy prístup k vašim osobným údajom spracúvaným na tento účel. V takom prípade si musíte uplatniť právo na prístup na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, ktorý si od nás údaje vyžiada.

  1. Môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o ich opravu alebo doplnenie. V niektorých prípadoch sa od vás môže vyžadovať predloženie podpornej dokumentácie.

  1. Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.

Ak si to želáte, môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov v rozsahu povolenom zákonom.

  1. Proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete namietať na základe oprávnených záujmov.

Ak namietate proti spracovateľskej činnosti založenej na oprávnenom záujme, môžete proti nej namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie , a to tak, že nás presne informujete o danej spracovateľskej činnosti a dôvodoch námietky. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, ak na to neexistujú závažné oprávnené dôvody alebo ak to nie je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  1. Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely obchodného vyhľadávania.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely obchodného vyhľadávania vrátane profilovania, ak je spojené s takýmto vyhľadávaním.

  1. Spracovanie svojich osobných údajov môžete obmedziť

Ak spochybníte presnosť osobných údajov, ktoré používame, alebo namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov, overíme alebo preskúmame vašu žiadosť. Môžete nás požiadať o pozastavenie spracúvania vašich osobných údajov, kým vašu žiadosť nepreskúmame.

  1. Máte práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania

V zásade máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní založenom na profilovaní alebo inom spracúvaní, ktoré má právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje. Automatizované rozhodovanie však môžeme použiť, ak je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s nami alebo ak ste s ním vyjadrili súhlas.

V každom prípade máte právo napadnúť rozhodnutie, vyjadriť svoj názor a požiadať o zásah kompetentnej osoby, ktorá by rozhodnutie preskúmala.

  1. Svoj súhlas môžete odvolať

Ak ste udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať.

  1. Môžete požiadať o prenosnosť časti svojich osobných údajov.

Môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môžete nás požiadať, aby sme túto kópiu poskytli tretej strane.

  1.  Ako podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Okrem vyššie uvedených práv môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27.

 1.  PREČO A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Táto časť vysvetľuje, prečo spracúvame vaše osobné údaje a na akom právnom základe.

  1. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely dodržiavania povinností stanovených zákonom

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, vrátane bankových a finančných predpisov.

   1. Vaše osobné údaje používame na:
 • riadenie rizík a podávanie správ o rizikách (finančných, právnych, rizík súvisiacich s porušením právnych predpisov alebo poškodením dobrého mena atď.), ktoré skupine BNP Paribas môžu vzniknúť v súvislosti s jej činnosťou;
 • bojovať proti daňovým podvodom a dodržiavať povinnosti v oblasti daňovej kontroly a výkazníctva;
 • zaznamenanie transakcie na účely účtovníctva;
 • Predchádzať rizikám v oblasti CSR a udržateľnosti, zisťovať ich a podávať o nich správy;
 • odhaľovanie a prevencia úplatkárstva;
 • zabezpečenie súladu s ustanoveniami platnými pre poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty pre elektronické podpisy;
 • na výmenu a nahlasovanie rôznych transakcií, obchodov alebo príkazov alebo na odpovede na oficiálne žiadosti riadne oprávnených miestnych alebo zahraničných finančných, daňových, správnych, trestných alebo súdnych orgánov, súdov a súdnych orgánov, rozhodcov alebo mediátorov, orgánov činných v trestnom konaní, správnych orgánov alebo verejných inštitúcií.

   1. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Ako súčasť bankovej skupiny musíme mať v každom z našich subjektov silný centrálne riadený systém boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT), ako aj systém uplatňovania miestnych, európskych a medzinárodných sankcií.

V tejto súvislosti sme spoločnými správcami s BNP Paribas SA, materskou spoločnosťou skupiny BNP Paribas (pojem "my" v tejto časti zahŕňa aj BNP Paribas SA).

Činnosti spracúvania vykonávané na účely splnenia týchto právnych povinností sú podrobne uvedené v prílohe 1.

  1.  Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na účely predzmluvných informácií získaných na vašu žiadosť.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú, ak sú potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy:

 • definovať úverové riziko a hodnotenie schopnosti splácať;
 • posúdiť (napr. na základe hodnotenia úverového rizika), či vám môžeme ponúknuť produkt alebo službu a za akých podmienok (napr. cenových);
 • poskytnúť vám produkty a služby, ktoré ste si dohodli v rámci príslušnej zmluvy;
 • poskytovať vám produkty, služby, špecifické inštalácie (napr. nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá) alebo riešenia mobility;
 • uzavrieť s vami zmluvu. Osobné údaje môžeme spracúvať, aby sme vás mohli zaregistrovať ako nového klienta, uzavrieť s vami zmluvu a plniť ju;
 • spracovávať fakturáciu, fakturáciu a vymáhanie pohľadávok;
 • poskytovať vám služby súvisiace s prípravou, dodávkou alebo používaním a správou vozidiel:
 • konfigurácia vozidla;
 • dodanie vozidla na vami zvolené miesto alebo vybavenie súvisiace s nabíjacími zariadeniami pre elektrické vozidlá v spolupráci s vybranými poskytovateľmi;
 • na účely poistenia; 
 • v súvislosti s kampaňami OEM na stiahnutie výrobkov z trhu v prípade výskytu chyby;
 • poskytovať informačné správy;
 • spravovať cestnú daň;
 • poskytovať poradenské služby;
 • Spravovať údržbu vozidiel, poruchy, kontroly vozidiel a žiadosti o opravy súvisiace s vozidlami;
 • poskytovať cestnú pomoc;
 • v prípade potreby poskytnúť náhradné vozidlo:
 • palivová karta (na platbu za palivo), karta mobility (na nabíjanie elektrického vozidla);
 • poskytovať vám ďalšie riešenia mobility, ktoré ste si predplatili v rámci príslušnej zmluvy;
 • zvýšiť svoje povedomie o vplyve vašej jazdy na životné prostredie alebo ak chcete zvýšiť svoju bezpečnosť na cestách;
 • spravovať pokuty za dopravné priestupky a priestupky súvisiace s používaním vozidla v rámci služby "Správa pokút" v rozsahu povolenom zákonom;
 • aby ste mali prístup k našim digitálnym platformám. Osobné údaje môžeme spracúvať, keď používate naše digitálne platformy na viaceré účely (napríklad na správu vašich osobných údajov alebo údajov týkajúcich sa vozidla alebo na prístup k cestovným informáciám);
 • umožniť prístup do priestorov a k majetku spoločnosti Arval. Osobné údaje môžeme spracúvať, keď nás navštívite v našich priestoroch, aby sme zachovali primerané kontroly prístupu a bezpečnosti;
 • komunikovať s vami. Osobné údaje môžeme spracúvať, keď nás chcete kontaktovať, keď nás požiadate o nejaké informácie o našej spoločnosti alebo našich službách alebo keď potrebujete aktualizovať zmluvu;
 • správa existujúcich pohľadávok (identifikácia zákazníkov s pohľadávkami);
 • reagovať na vaše požiadavky a pomáhať vám;
 • postupy ukončenia a prípadného obnovenia.

  1.  Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia nášho oprávneného záujmu alebo záujmu tretej strany.

Ak činnosť spracovania zakladáme na oprávnenom záujme, vyvažujeme tento záujem s vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami, aby sme zabezpečili spravodlivú rovnováhu medzi nimi. Ak chcete získať viac informácií o oprávnenom záujme, ktorý sleduje spracovateľská činnosť, kontaktujte nás na adrese privacy@arval.cz.

   1. V rámci našej činnosti poskytovateľa služieb mobility používame vaše osobné údaje na:

    1. Ak ste zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom operatívneho lízingu:
 • riadiť súvisiace riziká, ktorým sme vystavení:
  • uchovávame dôkazy o operáciách alebo transakciách, a to aj v elektronickej forme;
  • Vaše transakcie monitorujeme s cieľom riadiť, predchádzať a odhaľovať podvody;
  • vykonávame vymáhanie pohľadávok;
  • V prípade súdnych sporov riešime právne nároky a obhajobu;
  • Vyvíjame individuálne štatistické modely, ktoré pomáhajú definovať vašu úverovú bonitu;

 • vykonávať finančné operácie, ako je predaj dlhových portfólií, sekuritizácia, financovanie alebo refinancovanie skupiny BNP Paribas.

    1. Pre všetky kategórie dotknutých osôb:

 • zvýšiť kybernetickú bezpečnosť, spravovať naše platformy a webové stránky a zabezpečiť kontinuitu prevádzky;

 • implementovať riešenia informačných technológií;

 • udržiavať informačné systémy v prevádzkových podmienkach;

 • používať kamerový systém, aby sa zabránilo škodám na majetku;

 • Zvyšovanie automatizácie a efektívnosti našich prevádzkových procesov a služieb zákazníkom (napr. automatické vypĺňanie sťažností, sledovanie vašich požiadaviek a zvyšovanie vašej spokojnosti na základe osobných údajov zhromaždených počas našej interakcie s vami, ako sú záznamy telefonických hovorov, e-maily alebo chaty);

 • predávať ojazdené vozidlá;

 • vykonávať štatistické štúdie a vyvíjať prediktívne a deskriptívne modely pre:

  • obchodné účely: identifikácia produktov a služieb, ktoré by mohli najlepšie vyhovovať vašim potrebám, vytváranie nových ponúk alebo identifikácia nových trendov medzi našimi zákazníkmi, rozvoj našej obchodnej politiky s ohľadom na preferencie našich zákazníkov.

  • Účel bezpečnosti: predchádzať potenciálnym incidentom a zlepšiť riadenie bezpečnosti;

  • na účely dodržiavania predpisov (napr. proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu) a riadenia rizík;

  • na účely boja proti podvodom;

 • organizovať súťaže, lotérie, propagačné podujatia, vykonávať prieskumy verejnej mienky a spokojnosti zákazníkov.

    1. Ak ste zamestnancom nášho firemného zákazníka:
 • poskytovať vám služby súvisiace s prípravou, dodávkou alebo používaním a správou vozidiel vrátane:
  • konfigurovať a ponúkať svoje vozidlo;
  • doručiť vaše vozidlo na vami zvolené miesto alebo so zariadením súvisiacim s nabíjacími zariadeniami pre elektrické vozidlá v spolupráci s vybranými poskytovateľmi;
  • pomáhať výrobcom OEM pri sťahovaní výrobkov z trhu v prípade výskytu chyby;
  • opravovať, udržiavať a vymieňať pneumatiky vozidiel;
  • na účely riadenia nehôd a poistenia;
  • pre cestnú asistenciu;

 • poskytnúť vám palivovú kartu (na platbu za pohonné hmoty), karty mobility (na poskytovanie riešení multi-mobility);

 • zvýšiť svoje povedomie o vplyve vašej jazdy na životné prostredie alebo ak chcete zvýšiť svoju bezpečnosť na cestách;

 • spravovať pokuty za dopravné priestupky a priestupky súvisiace s používaním vozidla v rámci služby "Správa pokút" v rozsahu povolenom zákonom;

 • spravovať účty našich zákazníkov, spravovať zmluvné vzťahy s našimi zákazníkmi, pre ktorých ste zamestnancom, alebo vás informovať o vývoji našich služieb;

 • poskytovať našim zákazníkom služby správy vozového parku v súvislosti so stavom ich vozidiel (počet najazdených kilometrov, spotreba paliva alebo alternatívnych energií atď.)

 • aby ste mali prístup k našim digitálnym platformám. Osobné údaje môžeme spracúvať, keď používate naše digitálne platformy na viaceré účely (napríklad na správu vašich osobných údajov alebo údajov týkajúcich sa vozidla alebo na prístup k cestovným informáciám);

 • riešiť spory, pomáhať vám a reagovať na vaše žiadosti a sťažnosti;

 • umožniť prístup do priestorov a k majetku spoločnosti Arval. Osobné údaje môžeme spracúvať, keď nás navštívite v našich priestoroch, aby sme zachovali primerané kontroly prístupu a bezpečnosti;

 • komunikovať s vami. Osobné údaje môžeme spracúvať, keď nás chcete kontaktovať, keď nás požiadate o nejaké informácie o našej spoločnosti alebo našich službách alebo keď potrebujete aktualizovať zmluvu;

 • na doručovanie správ našim zákazníkom;

 • spravovať cestnú daň;

 • poskytovať poradenské služby našim zákazníkom;

 • spracovať fakturáciu a vyúčtovanie;

 • riadiť ukončenie zmluvy.

   1. Vaše osobné údaje používame na zasielanie obchodných ponúk elektronickými prostriedkami, poštou a telefonicky.

Ako súčasť skupiny BNP Paribas vám chceme ponúknuť prístup k širokej škále produktov a služieb, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Keď sa stanete zákazníkom, a ak nebudete namietať, môžeme vám tieto ponuky našich produktov a služieb a produktov a služieb skupiny zasielať elektronicky, ak sú podobné tým, ktoré ste si už objednali.

Zabezpečíme, aby sa tieto obchodné ponuky týkali produktov alebo služieb, ktoré spĺňajú vaše potreby a dopĺňajú tie, ktoré už máte, aby boli naše záujmy vyvážené.

Ak s tým nesúhlasíte, môžeme vám tiež telefonicky a poštou zasielať ponuky týkajúce sa našich produktov a služieb, ako aj produktov a služieb skupiny a našich dôveryhodných partnerov.

   1. Vaše osobné údaje analyzujeme na účely štandardného profilovania, aby sme mohli prispôsobiť naše produkty a ponuky.

Aby sme zvýšili vašu spokojnosť, musíme zistiť, do ktorej skupiny zákazníkov patríte. Na tento účel zostavujeme štandardný profil z relevantných údajov, ktoré vyberáme z nasledujúcich informácií:

- čo ste nám povedali priamo počas našej interakcie s vami alebo keď ste si predplatili produkt alebo službu;

- vyplývajúce z vášho používania našich produktov alebo služieb;

- z vášho používania našich rôznych kanálov: webových stránok a aplikácií (napr. ak ste digitálne zdatní, ak uprednostňujete cestu zákazníka, aby ste si objednali produkt alebo službu s väčšou autonómiou (samoobsluha));

Ak nevznesiete námietku, vykonáme túto úpravu na základe štandardného profilovania. Ak budete súhlasiť, môžeme ísť ďalej, aby sme lepšie vyhoveli vašim potrebám vykonaním prispôsobenia, ako je opísané nižšie.

  1. Vaše osobné údaje sa spracúvajú, ak ste na to dali súhlas.

V prípade niektorých spracovaní osobných údajov vám poskytneme konkrétne informácie a požiadame vás o súhlas. Svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať.

Žiadame vás najmä o súhlas s:

 • prispôsobenie našich ponúk a produktov alebo služieb na základe sofistikovanejšieho profilovania, ktoré predvída vaše potreby a správanie;

 • akékoľvek elektronické ponuky produktov a služieb, ktoré nie sú podobné tým, ktoré ste si predplatili, alebo produktov a služieb od našich dôveryhodných partnerov;

 • používanie vašich navigačných údajov (cookies) na komerčné účely alebo na zlepšenie poznania vášho profilu.

V prípade potreby vás môžeme požiadať o ďalší súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

 1. AKÉ TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZHROMAŽĎUJEME?

Zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, čo sú všetky informácie, ktoré vás identifikujú alebo umožňujú vašu identifikáciu.

Zhromažďujeme rôzne typy osobných údajov v závislosti od typu produktu alebo služby, ktorú vám poskytujeme, a od interakcie, ktorú s vami máme:

Ak ste súkromný zákazník alebo prevádzkovateľ, ktorý má záujem o operatívny lízing, zhromažďujeme:

 • Identifikačné údaje: napr. celé meno, pohlavie, miesto a dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo preukazu totožnosti, číslo pasu, číslo vodičského preukazu, evidenčné číslo vozidla, fotografia, podpis);
 • Kontaktné údaje: (súkromná alebo pracovná) poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;
 • Informácie týkajúce sa vašej finančnej a rodinnej situácie: napr. ., rodinný stav, rodinný stav, počet detí a ich vek, štúdium alebo zamestnanie detí, zloženie domácnosti, nehnuteľnosť, ktorú vlastníte: byt alebo dom;
 • Životný štýl: koníčky a záujmy, cestovanie, prostredie, v ktorom žijete;
 • Ekonomické, finančné a daňové informácie: napr. daňové identifikačné číslo, daňový status, krajina bydliska, plat a iné príjmy, hodnota vášho majetku;
 • Informácie o vzdelaní a zamestnaní: napr. úroveň vzdelania, povolanie, názov zamestnávateľa;
 • Bankové a finančné informácie týkajúce sa produktov a služieb, ktoré máte: napr. údaje o bankovom účte, vlastnených a využívaných produktoch a službách (úver, poistenie, sporenie a investície, lízing), číslo kreditnej karty, prevody peňazí, majetok, deklarovaný profil investora, úverová história, platobné incidenty;
 • Údaje o transakciách: transakcie vrátane údajov o príjemcoch, ako sú celé mená, adresy a kontaktné údaje, ako aj údaje o bankových transakciách, suma, dátum, čas a typ transakcie (kreditná karta, prevod, šek, inkaso);
 • Informácie o vašich zvykoch a preferenciách v súvislosti s používaním našich produktov a služieb;
 • Údaje získané z našich interakcií s vami: napr. vaše pripomienky, návrhy, potreby získané počas osobných výmen s vami v našich agentúrach (správy) a online počas telefonickej komunikácie (rozhovory), diskusie prostredníctvom e-mailu, chatu, chatbotu, výmeny na našich stránkach sociálnych médií a vaše nedávne sťažnosti. informácie o vašom pripojení a sledovaní, ako sú súbory cookie a sledovacie zariadenia na iné ako reklamné alebo analytické účely na našich webových stránkach, online službách, aplikáciách, stránkach sociálnych médií;
 • Údaje zozbierané z priemyselných kamerových systémov (vrátane CCTV) a geolokácie: napr. zobrazenie miest výberu alebo platby z bezpečnostných dôvodov alebo určenie polohy najbližšej pobočky alebo poskytovateľov služieb;
 • Informácie o vašich zariadeniach (mobilný telefón, počítač, tablet atď.): IP adresa, technické špecifikácie a jedinečné identifikačné údaje;
 • Personalizované prihlasovacie údaje alebo bezpečnostné prvky používané na pripojenie k webovým stránkam a aplikáciám spoločnosti Arval.

Ak ste zamestnancom nášho firemného zákazníka/zákazníka, zhromažďujeme:

 • Identifikačné údaje: napr. celé meno, pohlavie, miesto a dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo preukazu totožnosti, číslo pasu, číslo vodičského preukazu, evidenčné číslo vozidla, fotografia, podpis);
 • Kontaktné údaje: (súkromná alebo profesionálna) poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;
 • Životný štýl: koníčky a záujmy, cestovanie, prostredie, v ktorom žijete;
 • Informácie o vašich zvykoch a preferenciách v súvislosti s používaním našich produktov a služieb;
 • Údaje získané z našich interakcií s vami: napr. vaše pripomienky, návrhy, potreby získané počas osobných výmen s vami v našich agentúrach (správy) a online počas telefonickej komunikácie (rozhovory), diskusie prostredníctvom e-mailu, chatu, chatbotu, výmeny na našich stránkach sociálnych médií a vaše nedávne sťažnosti. informácie o vašom pripojení a sledovaní, ako sú súbory cookie a sledovacie zariadenia na iné ako reklamné alebo analytické účely na našich webových stránkach, online službách, aplikáciách, stránkach sociálnych médií;
 • Údaje zozbierané z priemyselných kamerových systémov (vrátane CCTV) a geolokácie: napr. zobrazenie miest výberu alebo platby z bezpečnostných dôvodov alebo určenie polohy najbližšej pobočky alebo poskytovateľov služieb;
 • Informácie o vašich zariadeniach (mobilný telefón, počítač, tablet atď.): IP adresa, technické špecifikácie a jedinečné identifikačné údaje;
 • Personalizované prihlasovacie údaje alebo bezpečnostné prvky používané na pripojenie k webovým stránkam a aplikáciám spoločnosti Arval.

Bez ohľadu na to, či ste súkromný nájomca alebo zamestnanec nášho firemného zákazníka, môžeme zhromažďovať citlivé údaje, ako sú zdravotné údaje, biometrické údaje alebo údaje týkajúce sa trestných činov, za prísnych podmienok stanovených v nariadeniach o ochrane údajov.

 1. OD KOHO ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, avšak osobné údaje môžeme zhromažďovať aj z iných zdrojov.

Niekedy zhromažďujeme údaje z verejných zdrojov:

 • publikácie/databázy sprístupnené úradnými orgánmi alebo tretími stranami (obchodný register, databázy spravované orgánmi dohľadu vo finančnom sektore);
 • webové stránky alebo stránky sociálnych médií právnických osôb alebo obchodných klientov, ktoré obsahujú vami zverejnené informácie (napr. vaše vlastné webové stránky alebo stránky sociálnych médií);
 • verejné informácie, ako napríklad informácie uverejnené v tlači.

Osobné údaje zhromažďujeme aj od tretích strán:

 • od iných subjektov BNP Paribas;
 • od našich zákazníkov (spoločností alebo jednotlivcov);
 • od našich obchodných partnerov (vrátane výrobcov automobilov, predajcov automobilov, výrobcov OEM);
 • od poskytovateľov platobných iniciačných služieb a agregátorov účtov (poskytovateľov služieb informovania o účtoch);
 • od tretích strán, ako sú napríklad úverové referenčné agentúry a agentúry na prevenciu podvodov;
 • od sprostredkovateľov údajov, ktorí sú zodpovední za to, že príslušné informácie zhromažďujú zákonným spôsobom.

 1. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A PREČO?

  1. So subjektmi skupiny BNP Paribas

Ako člen skupiny BNP Paribas úzko spolupracujeme s ostatnými spoločnosťami skupiny na celom svete.

Preto môžu byť vaše osobné údaje zdieľané medzi subjektmi skupiny BNP Paribas, ak je to potrebné na účely:

 • dodržiavanie našich rôznych právnych a regulačných povinností opísaných vyššie;
 • na splnenie našich oprávnených záujmov, ktorými sú:
 •  riadiť, predchádzať a odhaľovať podvody;

  • Vykonávať štatistické štúdie a vyvíjať prediktívne a popisné modely na obchodné účely, účely bezpečnosti, dodržiavania predpisov, riadenia rizík a boja proti podvodom;
  • zlepšiť spoľahlivosť určitých informácií o vás, ktoré majú iné subjekty v skupine;
  • ponúknuť vám prístup ku všetkým produktom a službám skupiny, ktoré najlepšie spĺňajú vaše potreby a želania;
  • prispôsobiť obsah a ceny produktov a služieb;

Oprávneným záujmom je aj naše financovanie a refinancovanie, čo znamená, že vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom skupiny BNP Paribas, ktoré zabezpečujú naše refinancovanie. 

V prípade klientov poistených v poisťovni Greenval Insurance DAC ("Greenval") môžu byť vaše údaje zdieľané s poisťovňou Greenval, ktorá vystupuje ako správca údajov, na účely riešenia poistných udalostí, správy poistných zmlúv a poistného. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Greenval spracúva vaše osobné údaje, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Greenval tu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež zdieľané medzi spoločnosťami skupiny Arval na vykonávanie štatistických štúdií a vývoj prediktívnych a popisných modelov na obchodné účely, účely bezpečnosti, dodržiavania predpisov, riadenia rizík a boja proti podvodom.

V tejto súvislosti môžeme my a tieto ďalšie spoločnosti skupiny Arval Group konať ako spoloční prevádzkovatelia pomocou spoločného nástroja na zdieľanie prístupu k osobným údajom zákazníkov a vodičov a ich používanie.

Žiadosti dotknutých osôb týkajúce sa práv dotknutej osoby možno podať ktorémukoľvek zo spoločných prevádzkovateľov. Spoloční prevádzkovatelia sa pri vybavovaní takýchto žiadostí navzájom informujú a podporujú.

Spracovanie je založené na oprávnenom záujme spoločných správcov zlepšovať svoje produkty a služby vykonávaním takýchto štatistických štúdií.

  1. S príjemcami mimo skupiny BNP Paribas a spracovateľmi

Na splnenie niektorých účelov opísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov môžeme vaše osobné údaje zdieľať s:

 • spracovatelia, ktorí pre nás vykonávajú služby (napr. IT služby, logistika, tlačiarenské služby, telekomunikácie, vymáhanie pohľadávok, poradenstvo a distribúcia a marketing).
 • bankovým a obchodným partnerom, nezávislým agentom, sprostredkovateľom alebo maklérom, finančným inštitúciám, protistranám, archívom obchodných údajov, s ktorými máme vzťah, ak je takýto prenos potrebný na to, aby sme vám mohli poskytovať služby a produkty alebo plniť naše zmluvné záväzky alebo transakcie (napr. banky, korešpondenčné banky, depozitári, správcovia, emitenti cenných papierov, platobní agenti, burzové platformy, poisťovne, prevádzkovatelia platobných systémov, vydavatelia alebo sprostredkovatelia platobných kariet, vzájomné záručné spoločnosti alebo inštitúcie finančnej záruky);
 • miestne alebo zahraničné finančné, daňové, správne, trestné alebo súdne orgány, rozhodcovia alebo sprostredkovatelia, verejné orgány alebo inštitúcie, ktorým sme my alebo ktorýkoľvek člen skupiny BNP Paribas povinní poskytovať informácie na základe:
  • ich požiadavky;
  • naša obrana (súdne konanie alebo správne konanie);
  • dodržiavanie nariadenia alebo odporúčania vydaného príslušným orgánom, ktoré sa vzťahuje na nás alebo na ktoréhokoľvek člena skupiny BNP Paribas;
 • tretím stranám - poskytovateľom platobných služieb (informácie o vašom bankovom účte) na účely poskytnutia služby iniciovania platby alebo informácií o účte, ak ste súhlasili s prenosom vašich osobných údajov tejto tretej strane;
 • niektorým regulovaným profesiám, ako sú advokáti, notári alebo audítori, ak je to za určitých okolností potrebné (súdne spory, audit atď.), a našim poisťovniam alebo skutočnému alebo navrhovanému kupcovi spoločností alebo podnikov skupiny BNP Paribas.

 1. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade medzinárodného prenosu z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do krajiny mimo EHP môžu byť vaše osobné údaje prenesené. Ak Európska komisia uznala krajinu mimo EHP za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov, vaše osobné údaje sa môžu preniesť na tomto základe.

V prípade prenosu do krajín mimo EHP, kde Európska komisia neuznala úroveň ochrany za primeranú, sa buď spoľahneme na výnimku platnú pre danú situáciu (napr. ak je prenos potrebný na plnenie našej zmluvy s vami, ako napríklad pri medzinárodnej platbe), alebo zavedieme jedno z nasledujúcich bezpečnostných opatrení, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov:

 • Štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou;
 • Záväzné podnikové pravidlá.

Ak chcete získať kópiu týchto ochranných opatrení alebo podrobnosti o tom, kde sú k dispozícii, môžete podať písomnú žiadosť, ako je uvedené na adrese privacy@arval.sk.

 1. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na dodržiavanie platných zákonov a predpisov, alebo po dobu nevyhnutnú na splnenie našich prevádzkových požiadaviek, napríklad na riadnu správu účtu, na uľahčenie riadenia vzťahov so zákazníkmi a na reakciu na právne nároky alebo regulačné požiadavky.

Napríklad :

 • Riadenie rizík a podávanie správ, monitorovanie operácií a transakcií s cieľom identifikovať odchýlky, predchádzať podvodom a odhaľovať ich a plniť povinnosti v oblasti daňovej kontroly a podávania správ - 10 rokov po ukončení vnútorných kontrol.
 • KYC (Know Your Customer) - vykonávanie analýzy a kontroly klientov (spoločností a jednotlivcov) pred podpisom zmluvy a ich klasifikácia v závislosti od rizika - 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu s klientom.
 • Spracovanie úverových rizík - vytvorenie a monitorovanie súboru úverových rizík pre každého zákazníka, riadenie analýzy úverových rizík a rozhodovanie o tom, čo robiť pri vymáhaní úverov - 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu so zákazníkom.
 • Faktúra / fakturácia - záznam transakcií na účely účtovníctva a plnenia zákonných povinností týkajúcich sa finančnej zábezpeky - 10 rokov od dátumu vystavenia faktúry.
 • Poistné udalosti - na účely likvidácie dopravných nehôd a poistenia - 3 roky po ukončení zmluvného vzťahu so zákazníkom.
 • Pokuty - spravujte pokuty a priestupky za dopravné a parkovacie priestupky súvisiace s používaním vozidla v rámci služby "Správa pokút" v zákonnom rozsahu - 3 roky od dátumu udalosti.
 • Zlepšenie efektívnosti našich procesov a služieb v prípade sťažnosti - 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu s naším zákazníkom.
 • Zhromažďujte všetky potenciálne zákazníkov B2C/B2B2C a ponúknite ich - 3 roky po dátume posledného kontaktu
 • Poskytovať zákazníkom produkty a služby, ktoré si predplatili v súvislosti s prípravou, dodaním alebo používaním vozidiel - 2 roky od dátumu udalosti.
 • Výskum a vývoj štatistických štúdií a vývoj prediktívnych modelov - Trvanie projektu výskumu a vývoja 

 1. AKO SLEDOVAŤ VÝVOJ TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo svete, kde sa technológie neustále vyvíjajú, toto oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolujeme a podľa potreby aktualizujeme.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali najnovšiu verziu tohto dokumentu online a o všetkých významných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky alebo našich štandardných komunikačných kanálov.

 1. AKO JE CHRÁNENÉ MOJE SÚKROMIE, KEĎ MÁM MOTOROVÉ VOZIDLO PRIPOJENÉ K SPOLOČNOSTI ARVAL?

Spoločnosť Arval môže zhromažďovať a používať údaje, ak je vaše vozidlo vybavené telematickou jednotkou, či už nainštalovanou výrobcom vozidla alebo spoločnosťou Arval. Tento oddiel sa vzťahuje len na automobily, motocykle a skútre s výnimkou bicyklov.

O tom, či je vaše vozidlo pripojené k telematickému systému Arval, budete informovaní prostredníctvom správy o odovzdaní vozidla. Ak je telematická jednotka nainštalovaná priamo výrobcom vozidla, táto informácia sa v správe o odovzdaní nezobrazí.

Ak chcete vedieť, či spoločnosť Arval zhromažďuje údaje z vášho vozidla (prostredníctvom diaľkového prenosu údajov z telematického zariadenia spoločnosti Arval a/alebo tretej strany a/alebo výrobcu), obráťte sa na našu službu Driver Experience Service na tejto adrese:

driverteam@arval.sk

Spoločnosť Arval môže tieto údaje spracúvať na účely svojich oprávnených záujmov, ako je opísané v tabuľke nižšie. Účely spracúvania a doba uchovávania údajov nepresiahnu účely uvedené nižšie.

Geolokačné údaje sa nepretržite zhromažďujú telematickým zariadením výlučne na účely výpočtu počtu najazdených kilometrov vozidla. Spoločnosť Arval však nemá prístup ku geolokačným údajom, s výnimkou špecifických účelov uvedených v tabuľke nižšie (napr. krádež vozidla).

DÁTA

ÚČELY

OBDOBIE UCHOVÁVANIA

Najazdené kilometre na konci každého dňa

Optimalizácia správy vozidiel pred, po a medzi lízingami

Proaktívny návrh na úpravu individuálnej nájomnej zmluvy (trvanie a/alebo počet najazdených kilometrov).

Pre vozidlá prenajímané firemnými zákazníkmi: príprava obchodných správ pre firemných zákazníkov a poradenstvo firemným zákazníkom v oblasti využívania vozového parku, možnosti elektrifikácie.

Trvanie zmluvy + 1 rok

Údaje o palivových transakciách, t. j. objem paliva, suma transakcie, typ paliva, identifikačné číslo vozidla.

Výpočet spotreby paliva a emisií CO2

Pre vozidlá prenajímané firemnými zákazníkmi: príprava obchodných správ pre firemných zákazníkov a poradenstvo firemným zákazníkom v oblasti využívania vozového parku, možnosti elektrifikácie.

Posledná úroveň energie (palivo alebo batéria)

Výpočet spotreby paliva a emisií CO2

Pre vozidlá prenajímané firemnými zákazníkmi: príprava obchodných správ pre firemných zákazníkov a poradenstvo firemným zákazníkom v oblasti využívania vozového parku, možnosti elektrifikácie.

Dátumy nasledujúcej údržby (ak sa uplatňuje)

Upozornenie na prístrojovej doske (ak sa uplatňuje)

Upozornenia na diagnostický chybový kód (DTC) (ak sú k dispozícii)

Pre elektrické vozidlá: stav batérie

Proaktívna údržba vozidla (upozornenia na ďalší servis a/alebo údržbu vozidla).

Zistenie zmeny na displeji tachometra

Proaktívne riadenie služieb údržby. Preventívna údržba.
 

V prípade krádeže vozidla:

Zhromažďovanie geolokačných údajov po vyplnení oficiálnej a úradnej žiadosti

V prípade nedobytných pohľadávok alebo sprenevery: výber polohy na základe geografického umiestnenia po ukončení formálneho a oficiálneho nároku

Optimalizácia riadenia pohľadávok

Zvýšenie miery záchrany odcudzených vozidiel

Zvýšenie miery obnovy vozidiel

Geolokačné údaje, ktoré spoločnosť Arval zhromažďuje a uchováva až do ukončenia žiadosti o odškodnenie za krádež a uchováva ich 30 dní po ukončení žiadosti o odškodnenie za krádež.

Geolokačné údaje, ktoré spoločnosť Arval zhromažďuje a uchováva do ukončenia poistnej udalosti a uchováva ich 30 dní po ukončení poistnej udalosti.

Upozornenia na nehody

 • Časová pečiatka a miesto (alebo adresa)
 • Závažnosť nehody (4 úrovne od "FAKE" po "HARD" vyplývajúce z pokročilého spracovania údajov zo senzorov v reálnom čase).
 • Maximálne nárazové preťaženie
 • Uhol nárazu na vozidlo
 • Počet vplyvov
 • kinetika pred a po havárii

Správy o nehodách

Rovnaké údaje ako v prípade záznamov o nehodách a tieto ďalšie údaje:

 • historické záznamy údajov zo snímačov od 20 sekúnd pred udalosťou do 20 sekúnd po nej" vždy, keď sa zistí nehoda a odošle sa upozornenie:

 • Zrýchlenie v 3 osiach
 • 3-osová uhlová rýchlosť (údaje gyroskopu)
 • Rýchlosť a poloha GPS

 

Zlepšenie procesu opravy,

Uľahčenie a kontrola okolností pohľadávky

Uľahčenie správy pohľadávok

Zníženie počtu poistných podvodov

Lepšia identifikácia zodpovednosti tretích strán

Zlepšenie procesu opravy,

Uľahčenie a kontrola okolností pohľadávky

Uľahčenie správy pohľadávok

Zníženie počtu poistných podvodov

Lepšia identifikácia zodpovednosti tretích strán

10 rokov

10 rokov

- Údaje o jazde: časové značky štartu a zastávky, prejdené kilometre, čas jazdy, typ cesty (mesto, cesta, diaľnica), stav a spotreba paliva, stav batérie v prípade elektrických vozidiel, typ prostredia (deň, noc, súmrak).

- Jazdné udalosti počas jazdy (prudké brzdenie, zatáčanie, brutálna zmena jazdného pruhu, rýchlosť, premrhaná energia pri brzdení, prudké zrýchlenie, voľnobeh) a príslušné vypočítané skóre.

Tieto údaje sa pseudonymizujú* do jedného až dvoch mesiacov po ich zhromaždení a v každom prípade pred akýmkoľvek použitím spoločnosťou Arval na účely uvedené v nasledujúcom stĺpci.

Zlepšenie znalostí o vozidlách

- Lepšie pochopenie výkonu modelu vozidla a nákladov na údržbu 

- Lepšia identifikácia potrieb riešenia mobility na základe používania

Výskum a vývoj týkajúci sa:

- Poradenstvo:

Zlepšite znalosti o vozidle, aby ste lepšie pochopili výkon modelu vozidla.

Energetický prechod, referenčná hodnota, korelácia medzi podmienkami používania motorových vozidiel a zložkami celkových nákladov na vlastníctvo / spotreba paliva a inej energie 

- Poistenie: pochopenie používania, navrhovanie nových ponúk

- Údržba: riadenie prevádzkyschopnosti, zlepšovanie prevádzkových procesov, preventívna/aktívna údržba, znižovanie nákladov na pneumatiky a optimalizácia ich používania, optimalizácia nákladov (olej, brzdové doštičky atď...), prípadné poruchy batérie, hodnotenie počtu najazdených kilometrov po ukončení zmluvy, opravy atď.

- Marketing:

Pochopenie používania, navrhovanie nových ponúk

Lepšia identifikácia produktov mobility podľa použitia a činnosti.

Vykonávanie štatistiky o počte poistných udalostí na účely:

 • Určenie miery korelácie medzi rizikom (dopravné nehody) a používaním (na účely poistenia).

Vykonávanie štatistík spotreby paliva na:

 • Zlepšenie kvality služieb poskytovaných nájomníkom a
 • Poskytnutie poradenstva pri výbere vozidla (vhodné vozidlo pre aplikáciu na základe činnosti vozidla, spotreby paliva, kontextu jazdy).

Do 10 rokov

* "Pseudonymizácia" znamená spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že tieto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Ak je váš zamestnávateľ predplatiteľom služby Arval Connect, váš zamestnávateľ ako prevádzkovateľ vás bude informovať o činnostiach spracovania vykonávaných na jeho vlastné účely.

Dodatok 1

Spracúvanie osobných údajov na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Sme súčasťou bankovej skupiny, ktorá je povinná prijať a udržiavať spoľahlivý systém boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT) pre všetky svoje centrálne riadené subjekty, protikorupčný program, ako aj mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania medzinárodných sankcií (t. j. akýchkoľvek hospodárskych alebo obchodných sankcií, vrátane súvisiacich zákonov, nariadení, reštriktívnych opatrení, embárg a opatrení na zmrazenie aktív, ktoré prijala, spravuje, ukladá alebo presadzuje Francúzska republika, Európska únia, Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA a akýkoľvek príslušný orgán na územiach, kde má BNP Paribas sídlo).

V tejto súvislosti pôsobíme ako spoloční správcovia spolu s BNP Paribas SA, materskou spoločnosťou skupiny BNP Paribas (pojem "my" použitý v tejto prílohe sa preto vzťahuje aj na BNP Paribas SA).

S cieľom dodržiavať povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a medzinárodné sankcie vykonávame nižšie uvedené operácie spracovania, aby sme splnili naše zákonné povinnosti:

 • Program Poznaj svojho klienta (KYC), ktorý je primerane navrhnutý na identifikáciu, overovanie a aktualizáciu totožnosti našich klientov vrátane ich skutočných vlastníkov a držiteľov prípadných plných mocí;
 • Zvýšená povinná starostlivosť v prípade vysokorizikových klientov, politicky exponovaných osôb alebo "PEP" (PEP sú osoby definované v nariadeniach, ktoré sú viac vystavené týmto rizikám vzhľadom na svoje postavenie alebo status (politický, jurisdikčný alebo administratívny) a v prípade situácií so zvýšeným rizikom;
 • Písomné zásady, postupy a kontrolné mechanizmy primerane navrhnuté tak, aby zabezpečili, že banka nebude nadväzovať alebo udržiavať vzťahy so schránkovými bankami;
 • Politika založená na internom posúdení rizík a ekonomických podmienok, ktorá vo všeobecnosti spočíva v tom, že sa bez ohľadu na menu nezapája do činnosti alebo podnikania, ani sa v nich inak neangažuje:
  • v mene, na účet alebo v prospech akejkoľvek osoby, subjektu alebo organizácie, na ktorú sa vzťahujú sankcie Francúzskej republiky, Európskej únie, Spojených štátov, Organizácie Spojených národov alebo v niektorých prípadoch iné miestne sankcie na územiach, kde skupina pôsobí;
  • zahŕňajúce priamo alebo nepriamo sankcionované územia vrátane Krymu/Sevastopola, Kuby, Iránu, Severnej Kórey alebo Sýrie;
  • zahŕňajúce finančné inštitúcie alebo územia, ktoré by mohli byť spojené s teroristickými organizáciami alebo nimi kontrolované a ktoré za také považujú príslušné orgány Francúzska, Európskej únie, Spojených štátov alebo Organizácie Spojených národov.
 • Kontrola databázy zákazníkov a filtrovanie transakcií primerane navrhnuté na zabezpečenie súladu s platnými zákonmi;
 • Systémy a procesy určené na odhaľovanie a nahlasovanie podozrivých činností príslušným regulačným orgánom;
 • Program dodržiavania predpisov primerane navrhnutý na prevenciu a odhaľovanie úplatkárstva, korupcie a neoprávneného vplyvu podľa francúzskeho zákona Sapin II, amerického zákona FCPA a britského zákona o úplatkárstve.

V tejto súvislosti používame:

  • služby poskytované externými poskytovateľmi, ktorí udržiavajú aktualizované zoznamy PEP, ako napríklad Dow Jones Factiva (poskytuje Dow Jones & Company, Inc.) a World-Check (poskytujú REFINITIV, REFINITIV US LLC a London Bank of Exchanges);
  • verejne dostupné informácie v tlači o skutočnostiach týkajúcich sa prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo korupcie;
  • vedomosť o rizikovom správaní alebo situácii (existencia hlásenia o podozrivej transakcii alebo podobného hlásenia), ktoré možno identifikovať na úrovni skupiny BNP Paribas.

Tieto kontroly vykonávame pri vstupe do vzťahu s nami, ale aj počas celého vzťahu s vami, a to pre vás aj pre transakcie, ktoré vykonávate. Po ukončení vzťahu, a ak ste boli predmetom výpovede, budú tieto informácie uložené na účely vašej identifikácie a prispôsobenia našich kontrol, ak vstúpite do nového vzťahu so subjektom skupiny BNP Paribas alebo v súvislosti s transakciou, ktorej ste stranou. 

V záujme dodržiavania našich zákonných povinností si medzi subjektmi BNP Paribas vymieňame informácie zhromaždené na účely AML/CFT, boja proti korupcii alebo medzinárodných sankcií. Pri výmene vašich údajov s krajinami mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany, sa prenos riadi štandardnými zmluvnými doložkami Európskej komisie. Ak sa zhromažďujú a vymieňajú ďalšie údaje s cieľom dodržiavať predpisy krajín mimo EÚ, toto spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu nášho oprávneného záujmu umožniť skupine BNP Paribas a jej subjektom dodržiavať ich zákonné povinnosti a vyhnúť sa miestnym sankciám.

 


[1] https://www.arval.sk/spolocnosti/oznamenie-o-ochrane-osobnych-udajov-spolocnosti-arval

ÚDAJE O MNE
Krajina
Som
Chcem aby ste ma kontaktovali cez
MOJA POŽIADAVKA
Táto stránka je chránená technológiou reCAPTCHA a uplatňujú sa Pravidlá ochrany súkromia Google Podmienky poskytovania služby.