News

Najnovšie správy

O komunite ARVAL
{label}
{value}
Theme
Category
Aktívne filtre
shell-cafe

Shell je partnerom tých, pre ktorých je cestovanie prácou

Novodobá história značky Shell sa na slovenskom území začala zápisom spoločnosti Shell Czechoslovakia,
a. s. do obchodného registra 26. apríla 1991. Ľudia si veľmi rýchlo zvykli na to, že čerpacia stanica Shell je synonymom kvality a ochotného personálu. Okrem kvalitných palív tu nakúpite rôznorodý sortiment alebo vybavíte dôležité e-maily. Pre firemných zákazníkov ostáva dôležitým benefitom palivová karta Shell.

Štv 01/12/22
DS

Nové modely a nové výzvy

Moderné showroomy, profesionálni a skúsení predajcovia. Najväčšia ponuka skladových vozidiel a sedem značiek automobilov od mestských až po prémiový luxusný segment. To všetko prináša najväčší slovenský predajca osobných a úžitkových vozidiel FINAL-CD.

Uto 29/11/22
safety_first

Bezpečnosť vodiča

Momen­tál­ne obdo­bie kto­ré pre­ží­va­me z hľa­dis­ka jaz­dy autom nie je prí­liš opti­mis­tic­ké. Na jed­nej stra­ne tu máme vyso­ké ceny pali­va, kto­ré neovp­lyv­ní­me, avšak môže­me ovplyv­niť spot­re­bu pali­va. Na stra­ne dru­hej tu máme však rizi­ko jaz­dy, kto­ré musí­me vedieť ovplyv­niť, no nie­kto­rí nezod­po­ved­ní vodi­či čas­to ris­ku­jú nie len svoj život, ale pre­dov­šet­kým život iných ľudí v pre­máv­ke. Nech­ce­me vám radiť, ako jaz­diť, ale pri­blí­ži­me vám zopár rád ako bez­peč­nej­šie jaz­diť, ako sa sprá­vať v pre­máv­ke, čo môže vodič a naopak čo nesmie robiť za volan­tom a dáme vám tipy ako sa sprá­vať v krí­zo­vých situ­áciách.

Štv 24/11/22
znamky dialnica

Diaľničné známky u nás a v zahraničí

Ak Jaz­dí­te po diaľ­ni­ciach a rých­lost­ných ces­tách v moto­ro­vom vozid­le s cel­ko­vou hmot­nos­ťou do 3,5 tony, neza­bud­ni­te na kúpu elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky. Zakú­pe­ním elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky sa vaše vozid­lo dosta­ne do cen­trál­nej evi­den­cie a môže­te na svo­je ces­ty využí­vať spo­plat­ne­né úse­ky ciest. Elek­tro­nic­kú znám­ku nemu­sí­te lepiť na čel­né sklo auta ani si inšta­lo­vať vo vozid­le žiad­nu palub­nú jed­not­ku.

Uto 22/11/22
clarcson

Legenda automobilovej žurnalistiky

Meno, ktoré pozná zrejme každý fanúšik automobilov. Britský moderátor Jeremy Clarkson patrí medzi najznámejších motoristických novinárov na svete a právom je označovaný za legendu automobilovej žurnalistiky. Preslávila ho predovšetkým relácia Top Gear, v ktorej sa objavoval od roku 2002 dlhých 13 rokov.
Pravidelne takisto píše stĺpiky do britských novín The Sunday Times a The Sun.


Štv 17/11/22
pastiar

Pästný šerm

Keď sa povie Helsinki 1952, ako prvé sa každému vybavia olympijské triumfy Emila Zátopka a Dany Zátopkovej. Títo dvaja však neboli jediní, kto si z Fínska odviezol zlatú olympijskú medailu. Titul olympijského šampióna si vybojoval aj Slovák Ján Zachara, ktorý triumfoval v boxe vo váhovej kategórii do 57 kilogramov. Tento rok
v auguste oslávi tento rodák z Trenčína 92. narodeniny a je najstarším žijúcim Slovákom, ktorý získal zlatú olympijskú medailu.

Uto 15/11/22
nabijanie EV

Elektromobily, ktoré kúpite na Slovensku v roku 2022

V roku 2022 výrazne vzrástol počet automobiliek, ktoré zaradili do svojho portfólia elektromobily. Zoznam je dlhý a pravidelne sa rozširuje o ďalšie novšie modely. Ponuka je pestrá a za posledné obdobie sa výrazne obmenila.

V našom najnovšom článku sa dozviete, ktorá autá si už neobjednáte a naopak, ktoré pribudli v ponuke

Štv 10/11/22
rozhovor_naut

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spo­loč­nosť nedáv­no pre­šla kom­plet­ným reb­ran­din­gom – z pôvod­né­ho sales field for­ce sa sta­la Naut Group. Cie­ľom bolo zjed­no­tiť celú sku­pi­nu pod jed­nou znač­kou a naprieč všet­ký­mi trh­mi. Rov­na­ký tím pro­fe­si­oná­lov naďa­lej pokrý­va všet­ky seg­men­ty – logis­ti­ku a skla­do­va­nie, služ­by v retai­le i kom­plex­né e‑commerce rie­še­nia. Čo to v pra­xi zna­me­ná? Všet­ko nám vysvet­lil mana­ging direc­tor spo­loč­nos­ti Naut Group pre Slo­ven­sko Igor Biro.

Uto 08/11/22