Hossovci

HOSSA FAMILY: S novou značkou prišiel aj modernizovaný vozový park

Spoločnosť 17 May 2022

S novou značkou prišiel aj modernizovaný vozový park

Fir­ma Mariá­na Hossu 

HOS­SA FAMI­LY, kedy­si zná­ma ako HO&PE Fami­ly, je slo­ven­ská výrob­ná a dis­tri­buč­ná fir­ma mra­ze­ných a chla­de­ných výrob­kov z Pop­ra­du – Mate­jov­ce. Múč­ne a oba­ľo­va­né výrob­ky roz­vá­ža­jú nie­len po Slo­ven­sku, ale aj do zahraničia. 

Na domá­com trhu si vybu­do­va­li pozí­ci­ou jed­né­ho z naj­väč­ších dis­tri­bú­to­rov mra­ze­né­ho, chla­de­né­ho a suché­ho tova­ru a non­fo­odu. Maji­te­ľom fir­my je Marián Hos­sa, kto­ré­ho verej­nosť dote­raz pozna­la hlav­ne ako úspeš­né­ho hoke­jo­vé­ho hrá­ča z repre­zen­tá­cie a NHL. 

Naj­dô­le­ži­tej­šia je logistika 

Aj keď je spo­loč­nosť HOS­SA FAMI­LY zná­ma naj­mä svo­ji­mi piroh­mi, šúľan­ca­mi, kned­líč­ka­mi a haluš­ka­mi, naj­dô­le­ži­tej­šou čin­nos­ťou fir­my je logis­ti­ka a dis­tri­bú­cia. Roč­ne vypro­du­ku­jú oko­lo 10 mili­ó­nov výrob­kov, kto­ré je potreb­né roz­viesť do malo­ob­chod­ných aj veľ­ko­ob­chod­ných pre­daj­ní a sie­tí po celej republike. 

Keď­že garan­tu­jú doru­če­nie tova­ru do 24 hodín od objed­náv­ky, a to kde­koľ­vek na Slo­ven­sku, spo­ľah­li­vá dis­tri­bú­cia je pre fir­mu kľú­čo­vá. Spo­loč­nosť pre­chá­dza via­ce­rý­mi zme­na­mi, v rám­ci kto­rých sa roz­hod­li okrem výro­by posil­niť aj logis­ti­ku – od moder­ni­zá­cie vozo­vé­ho par­ku až po roz­ší­re­nie skla­dov a pred­klád­ko­vých staníc. 

Ope­ra­tív­ny lea­sing s roz­vo­zo­vý­mi autami 

Keď­že mala spo­loč­nosť v pre­vádz­ke star­šie roz­vo­zo­vé vozid­lá, kto­ré jej pri­ná­ša­li čoraz viac neprí­jem­nos­ti ako úžit­ku, nastal čas pre­ta­viť plá­ny s moder­ni­zá­ci­ou logis­ti­ky do rea­li­ty. Spo­loč­nú reč sme našli nie­len po obchod­nej strán­ke, ale aj tej hodnotovej. 

S fir­mou Mará­na Hos­su nás spá­ja sil­ný pro­zá­kaz­níc­ky orien­to­va­ný prí­stup, a tak sme sa púš­ťa­li do spo­lu­prá­ce s o to väč­ším nad­še­ním na oboch stra­nách. A výsledok? 

Spo­lu s Jura­jom Sop­kom, ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti HOS­SA FAMI­LY, sme vypra­co­va­li kom­plex­nú ana­lý­zu potrieb fir­my. Na zákla­de nej sme ​„hos­sov­com“ pred­sta­vi­li návrh ope­ra­tív­ne­ho lea­sin­gu, kto­rý sme opti­ma­li­zo­va­li pres­ne pre ich potre­by a finanč­né možnosti. 

Sto­jí­me si totiž za tým, aby Arval pri­ná­šal svo­jim par­tne­rom len tie naje­fek­tív­nej­šie rie­še­nia s ohľa­dom na cenu služ­by a prí­no­su pre firmu. 

Spo­ľah­li­vá dis­tri­bú­cia a zní­že­né náklady 

Spo­ľah­li­vosť ope­ra­tív­ne­ho lízin­gu a vozo­vé­ho par­ku naj­lep­šie demon­štru­je bez­prob­lé­mo­vá dodáv­ka pro­duk­tov HOS­SA FAMI­LY naprieč celým Slo­ven­skom, a to do 12 – 24 hodín od objednania. 

„Na ope­ra­tív­ny lízing od Arva­lu sme pre­šli počas reštruk­tu­ra­li­zá­cie. Zni­žo­va­li sme výdav­ky a chcel som mať fix­ný náklad v roz­poč­te. Pri našom počte áut a ich veku boli medzi­me­sač­né roz­die­ly nákla­dov na opra­vy aj 15-tisíc eur. Neve­del som tak dodr­žia­vať roz­po­čet, naru­šo­va­lo to celý cash flow.

Záro­veň mi päť ľudí z dopra­vy nahá­ňa­lo ser­vi­sy a náh­rad­né diel­ce. Ja som chcel umož­niť doprav­né­mu odde­le­niu veno­vať sa výhrad­ne záso­bo­va­cím autám, aby mali zákaz­ní­ci tovar načas, aby bolo v aute ‑20 °C a aby boli vodi­či šťast­ní. Nech­cel som, aby rie­ši­li osob­né autá obchod­ní­kov a mana­žé­rov. To sa ope­ra­tív­nym lízin­gom spl­ni­lo a so spo­lu­prá­cou s Arva­lom som nad­mie­ru spo­koj­ný,“ hod­no­tí spo­lu­prá­cu ria­di­teľ HOS­SA FAMI­LY Juraj Sopko.

 

Chce­te využí­vať výho­dy ope­ra­tív­ne­ho lea­sin­gu? Pozri­te si našu aktu­ál­nu ponu­ku vozidiel.

Čítať ďalej Zobraziť menej