Radovan

Radovan Kubiš: Vždy som mal šťastie na ambicióznych kolegov a skvelý tím

Firemná komunikácia 28 Apr 2022

 

Za svo­ju vyše 20-roč­nú kari­é­ru sti­hol vys­trie­dať mno­ho pozí­cií a spoz­nal svet, až kým v roku 2020 zakot­vil u nás v Arval Slo­va­kia. Spoz­naj­te bliž­šie Rado­va­na Kubi­ša, náš­ho retail mana­ge­ra, otca, voľ­no­ča­so­vé­ho gol­fis­tu a kutila. 

Rado­van, vo svo­jej kari­é­re ste mali mož­nosť spoz­nať rôz­ne odvet­via. Čo vás v roku 2020 pre­sved­či­lo, že oblasť ope­ra­tív­ne­ho lea­sin­gu je vaša budúcnosť?

V mojom živo­to­pi­se náj­de­te rôz­ne náz­vy pozí­cií v rôz­nych spo­loč­nos­tiach a kra­ji­nách. Jed­nu cha­rak­te­ris­ti­ku však majú spo­loč­nú, a to je sales – roz­voj biz­ni­su a kon­takt so zákaz­ní­kom. To je oblasť, kde sa cítim dob­re, hýrim nápad­mi a sna­žím sa svo­jím entu­ziaz­mom str­hnúť ľudí oko­lo seba. Keď som v roku 2020 dostal prí­le­ži­tosť pôso­biť v Arva­le, nemu­sel som dlho pre­mýš­ľať. Autá sú moja záľu­ba, a tak som túto výzvu s rados­ťou prijal. 

Čo vy osob­ne pova­žu­je­te za naj­väč­šiu výho­du ope­ra­tív­ne­ho leasingu? 

Rov­na­ko, ako nemu­sí­me kupo­vať vlast­ný byt, aby sme moh­li bývať, nemu­sí­me si kúpiť nové auto, aby sme sa vede­li pre­miest­ňo­vať. Vďa­ka ope­ra­tív­ne­mu lea­sin­gu si môže kaž­dý z nás vybrať dĺž­ku obdo­bia, počet kilo­met­rov a hlav­ne, pre­fe­ro­va­ný typ vozid­la. Je tiež jas­né, že potre­by mobi­li­ty sa u kaž­dé­ho v čase menia. Raz som absol­vent uni­ver­zi­ty, potom si zalo­žím rodi­nu, prí­du deti, mož­no jed­no, mož­no viac, zalo­žím si vlast­ný biz­nis… V kaž­dom obdo­bí si viem vybrať to správ­ne vozid­lo. A čo je abso­lút­ne kľú­čo­vé, vďa­ka ope­rá­ku mám o všet­ky povin­nos­ti s vozid­lom posta­ra­né. Ja len natan­ku­jem a jazdím. 

Máte dlho­roč­né skú­se­nos­ti s mana­žo­va­ním veľ­ké­ho počtu ľudí. Ako sa cíti­te v úlo­he ​„šéfa“?

Rôz­ne pozí­cie so sebou pri­nies­li roz­lič­ný počet mojich kole­gov. Zámer­ne hovo­rím kole­gov a nie pod­ria­de­ných — ten­to pohlaď bol pre mňa vždy kľú­čo­vý. Zastá­vam názor, že kaž­dý v tíme má svo­ju úlo­hu a svo­jím pris­pe­ním sa podie­ľa na spo­loč­nom úspe­chu. Vďa­ka tomu­to prí­stu­pu môžem pove­dať, že som mal vždy šťas­tie na per­fekt­nú tímo­vú atmo­sfé­ru a ambi­ci­óz­nych par­ťá­kov, vďa­ka čomu sme doká­za­li uspieť. Cel­kom pri­jem­ný pocit vo mne zane­chá­va fakt, že veľa kole­gov, pre kto­rých som bol šéfom, má dnes úspeš­né kari­é­ry na zau­jí­ma­vých pozíciách. 

Počas svo­jej kari­é­ry ste pôso­bi­li okrem Slo­ven­ska aj v hlav­ných mes­tách Čes­ka a Poľ­ska. Čo ste si na nich za ten čas naj­viac obľúbili? 

Var­ša­va je pre Slo­vá­kov málo zná­me mes­to. Typic­ké Poľ­sko pred­sa vída­me v sprá­vach o lac­ných náku­poch za hra­ni­ca­mi v Nowom Tar­gu. Z toho­to pohľa­du Var­ša­va ove­ľa viac zaska­ku­je svo­jou veľ­kos­ťou a moder­nos­ťou. Toto mes­to v pod­sta­te nano­vo vzni­ka­lo po 2. sve­to­vej voj­ne a naďa­lej sa veľ­mi dyna­mic­ky vyví­ja. Sta­va­jú moder­né výš­ko­vé budo­vy, moder­né síd­lis­ká a nákup­né cen­trá pre­po­je­né širo­ký­mi bul­vár­mi s odľah­lej­ší­mi malo­mest­ský­mi čas­ťa­mi. Pra­hu naopak väč­ši­na z nás dôver­ne pozná pra­vé pre svo­ju útul­nosť a sil­ný nádych his­tó­rie. Kaž­dé mes­to vie ponúk­nuť nie­čo iné, roz­hod­ne však odpo­rú­čam náv­šte­vu Var­ša­vy, nech zaži­je­te ​”the real tas­te of Poland”. 

Je o vás zná­me, že ovlá­da­te poľš­ti­nu a tá je pomer­ne blíz­ka slo­ven­či­ne ako aj češ­ti­ne. Sta­la sa vám neja­ká kuri­óz­na situ­ácia spô­so­be­ná jazy­ko­vý­mi rozdielmi? 

Poľš­ti­na sa na mňa počas 4‑ročného pôso­be­nia vo Var­ša­ve cel­kom nale­pi­la, a to aj napriek tomu, že som nikdy nemal žiad­ne­ho uči­te­ľa. A keď­že časť kole­gov zod­po­ved­ných za biz­nis pro­ce­sy sedí prá­ve vo Var­ša­ve, doká­žem ju opra­šo­vať a udr­žia­vať pri živo­te. Kuri­óz­ne situ­ácie sa samoz­rej­me vďa­ka môj­mu prí­stu­pu samou­ka ponú­ka­li pra­vi­del­ne. Naprí­klad keď sa pri mojej prvej náv­šte­ve reštau­rá­cie pre­do mnou na sto­le obja­vi­lo peče­né kole­no pre 3 oso­by… Moje kla­sic­ké hod­no­te­nie odliš­nos­ti poľ­ské­ho jazy­ka je: 50 % rov­na­kých slov s rov­na­kým význa­mom, 25 % úpl­ne iných slov a 25 % slov rov­na­ko zne­jú­cich, no s iným, ale­bo pres­ne opač­ným význa­mom ako v slo­ven­či­ne. Pre­to sa vôbec sa neboj­te pus­tiť do deba­ty s Polia­kom, len pozor naprí­klad na čerstvý chlieb a faj­ny zapach, tie­to pat­ria do tej tre­tej skupiny. 

Stres je dnes význam­nou súčas­ťou našich živo­tov a urči­te to nie je inak ani pri vašej prá­ci. Ako sa ho naj­rad­šej zbavujete? 

Troš­ku za to vďa­čím mojej pova­he. Ľudia, kto­rí ma pozna­jú osob­ne, mi potvr­dia osob­nosť fleg­ma­ti­ka. Čias­toč­ne ho však zvlá­dam dlho­roč­nou sna­hou udr­žať si dob­rú nála­du a nad­hľad v kaž­dej situ­ácii. Viem sa pros­te roz­hod­núť v urči­tom momen­te na urči­té veci nemys­lieť a neza­ťa­žo­vať sa nimi, až do momen­tu, keď ich už naozaj potre­bu­jem vyrie­šiť. No a potom nastu­pu­jú kla­sic­ké mimop­ra­cov­né metó­dy čis­te­nia hla­vy. Pre mňa je to hlav­ne šport, či už lyžo­va­nie v zime a od jari do jese­ne bicy­kel, in-line kor­ču­le ale­bo golf. Nie­ko­ho by som však asi zasko­čil aj mojim kutils­tvom. Píl­ka, vŕtač­ka a skrut­ko­vač sú moji­mi dôver­ný­mi par­ťák­mi pre chví­le voľna. 

Čítať ďalej Zobraziť menej