Operak_fyzicke_os

Operatívny leasing je výhodný aj pre fyzické osoby

Digitálne novinky 14 Jul 2022 , by
Arval Slovakia

Nemu­sí­te nič kupo­vať ani vybavovať

Hlav­nou výho­dou je, že vozid­lá nemu­sí­te kupo­vať a auto využí­va­te len dovte­dy, kým ho potrebujete. 

Keď­že ich vlast­ní­kom je lea­sin­go­vá spo­loč­nosť, ako pod­ni­ka­teľ ale­bo fyzic­ká oso­ba vám odpa­da­jú otrav­né povin­nos­ti vlast­ní­ka: pla­te­nie akon­tá­cie, dane, pois­te­nia, kupo­va­nie diaľ­nič­nej znám­ky a hro­ma­da rôz­nej administratívy. 

Lea­sin­go­vé spo­loč­nos­ti naku­pu­jú autá za naj­vý­hod­nej­šie ceny a takis­to pre vás vedia dohod­núť aj výš­ku poist­né­ho a lep­šie pod­mien­ky pri ďal­ších služ­bách.

Ako to funguje? 

 • Sta­no­ví­te si odhad najaz­de­ných kilo­met­rov, dĺž­ku pre­náj­mu a pred­po­kla­da­nú výš­ku mesač­nej splátky 
 • Z našej aktu­ál­nej ponu­ky si vybe­rie­te model, počet vozi­diel a stu­peň výbavy 
 • Dohod­ne­te si stret­nu­tie s naším obchod­ným zástup­com, s kto­rým dotiah­ne­te všet­ky detaily 
 • Jaz­diť môže­te už do týžd­ňa po pod­pi­se zmluvy

Za všet­ko pla­tí­te len jed­nu mesač­nú splát­ku a nič navyše

Žiad­na akon­tá­cia ani skry­té poplat­ky. Všet­ky tie­to služ­by máte v cene nájmu: 

 • Ser­vis a údrž­ba vozidla 
 • Pneuma­ti­ky a sezón­ne pre­zú­va­nie vrá­ta­ne uskladnenia 
 • PZP a Hava­rij­né poistenie 
 • Slo­ven­ská diaľ­nič­ná známka 
 • Cest­ná daň 
 • Asis­tenč­ná služ­ba 24/7
 • Náh­rad­né vozidlo

Pozri­te si našu aktu­ál­nu ponu­ku a jaz­di­te už do týžd­ňa od pod­pi­su zmluvy.

Čítať ďalej Zobraziť menej