slsp

Rozhovor: Norbert Hovančák

27 Sep 2022 , by
Arval Slovakia

Z akého dôvodu ste sa rozhodli doplniť vaše služby o operatívny leasing?

Tak ako svet, aj potre­by našich kli­en­tov sa dyna­mic­ky menia, a pre­to musí­me pruž­ne rea­go­vať na tie­to zme­ny. Neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou potrieb našich kli­en­tov je aj mobi­li­ta. Ak by som mal defi­no­vať ope­ra­tív­ny lízing jed­ným slo­vom, bola by to ​“varia­bi­li­ta”. Vďa­ka nej doká­že ope­ra­tív­ny lízing oslo­viť kli­en­tov a ref­lek­tu­je na ich menia­ce sa potre­by v čase. Výbor­ne dopĺňa port­fó­lio našich pro­duk­tov. Máme totiž v Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ni ambí­ciu byť porad­com pre pod­ni­ka­te­ľov a fir­my na ich ces­te k pros­pe­ri­te a finanč­né­mu zdra­viu.

Ako hodnotíte spoluprácu so spoločnosťou ARVAL?

S Arva­lom aktív­ne spo­lu­pra­cu­je­me od roku 2018 a náš fle­et má už viac ako 400 vozi­diel, čo jas­ne potvr­dzu­je, že nám to spo­lu fun­gu­je dob­re. Spo­lu­prá­cu neus­tá­le roz­ví­ja­me, máme za sebou via­ce­ré kam­pa­ne, oslo­vu­je­me nové seg­men­ty, pri­ná­ša­me ino­vá­cie a zlep­še­nia pre kli­en­tov. Naši obchod­ní­ci vo firem­ných cen­trách sú so spo­lu­prá­cou s kole­ga­mi z Arva­lu spo­koj­ní a kli­ent­ska skú­se­nosť je tiež pozi­tív­na. Veľ­mi dôle­ži­té je, že si roz­umie­me aj po ľud­skej strán­ke a v spo­lu­prá­ci vidí­me pri­da­nú hod­no­tu pre obe stra­ny.

Aký druh klientov využíva služby spoločnosti Arval? Sú niečím špecifickí?

Ope­ra­tív­ny lízing je pod­ľa našich skú­se­nos­tí rie­še­ním pre aké­ho­koľ­vek kli­en­ta, či už obča­na, mik­ro pod­ni­ka­te­ľa ale­bo veľ­kú nad­ná­rod­nú spo­loč­nosť. Nie­kto pre­fe­ru­je úspo­ru času a chce všet­ky sta­ros­ti spo­je­né s autom dele­go­vať, iný kli­ent zas nech­ce ​“uto­piť cash” v aute a pre­fe­ru­je ho inves­to­vať do roz­vo­ja svo­jej fir­my. Máme aj kli­en­tov, kto­rí potre­bu­jú auto na repre­zen­ta­tív­ne úče­ly, ale­bo si chcú auto vyme­niť aj kaž­dých 12 mesia­cov. Ope­ra­tív­ny lízing môže byť odpo­ve­ďou pre koho­koľ­vek, kto pre­fe­ru­je pohod­lie spo­je­né s pre­ná­jom vozid­la pred jeho vlast­ne­ním.

Vlastníte vozidlo/​používate v súčastnosti aktívne auto?

Žijem veľ­mi aktív­ne, bez auta si v pod­sta­te neviem svoj život už pred­sta­viť. Tak­mer kaž­dé ráno pred prá­cou špor­tu­jem, násled­ne mám mno­ho stret­nu­tí s kli­ent­mi aj mimo ban­ky, a v nepo­sled­nom rade pend­lu­jem aj kvô­li mojej rodi­ne. Tá aktu­ál­ne žije v Pra­he, a tak mesač­ne najaz­dím aj 5- až 6‑tisíc kilo­met­rov.

Aký druh auta vám vyhovuje najviac? Preferujete športovosť, veľký kufor alebo manévrovateľnosť v meste?

Nie­ke­dy mám pocit, že v aute tak tro­chu aj bývam, keď­že v ňom nosím polo­vi­cu biz­ni­so­vé­ho šat­ní­ka, špor­to­vé oble­če­nie ako aj ďal­šie špor­to­vé veci potreb­né na beh, plá­va­nie, tenis či do fit­ka. Zna­me­ná to, že pre mňa je urči­te pri­ori­tou SUV s veľ­kým kuf­rom, aby sa mi tam všet­ko zmes­ti­lo. Samoz­rej­me, zále­ží mi aj na bez­peč­nos­ti, keď­že šofé­ru­jem naozaj veľa.

Aký výbavový prvok určite nemôže chýbať vo vašom aute a prečo?

Jaz­dím na aute s auto­ma­tic­kou pre­vo­dov­kou, keď­že je to kom­fort­né. Pri­ro­dze­ne pou­ží­vam aj navi­gá­ciu, kto­rá mi pomá­ha vyhnúť sa doprav­ným záp­cham. A samoz­rej­me si neviem pred­sta­viť moje auto bez rádia

Máte radi šoférovanie alebo šoférujete len keď musíte/​radšej sa necháte voziť?

Šofé­ru­jem veľ­mi rád, je to pre mňa relax, veľa pri tom roz­mýš­ľam, a čas­to mám prá­ve za volan­tom naj­lep­šie nápa­dy či myš­lien­ky. Vďa­ka Siri si ich nahrá­vam na mobil pre­po­je­ný s autom, aby som ich náho­dou neza­bu­dol.

Aká bola vaša najdlhšia cesta autom a kam to bolo?

Bola to pomer­ne dob­ro­druž­ná ces­ta, keď­že som v roku 2016 išiel do Bor­de­aux na Maj­strov­stvá Euró­py vo fut­ba­le na zápas náš­ho tímu s Wale­som. Zápas sme nako­niec pre­hra­li, avšak bol to naozaj sil­ný záži­tok — odšo­fé­ro­vať 1 850 kilo­met­rov z Bra­ti­sla­vy do Bor­de­aux.

Čo najbizarnejšie sa vám stalo za volantom?

Sna­žím sa dávať si pozor, avšak pri­ro­dze­ne sú situ­ácie, kto­rým sa aktív­ny šofér asi nevyh­ne – naprí­klad men­šie havá­rie (našťas­tie bez násled­kov na zdra­ví či väč­ších škôd na aute). Zažil som pár ​„stret­nu­tí“ aj s divou zve­rou ako srna, jeleň či diviak, avšak na väč­šiu kuri­ozi­tu si asi aktu­ál­ne nespo­mí­nam.

noro

Čítať ďalej Zobraziť menej