rozhovor_Peter

Automobilový expert o nováčikoch na ceste

Bezpečnosť 20 May 2022 , by
Arval Slovakia

V roku 2021 vyda­lo Minis­ter­stvo vnút­ra vyše 125-tisíc nových vodičs­kých pre­uka­zov. To zna­me­ná množ­stvo vodi­čov s mini­mál­ny­mi skú­se­nos­ťa­mi z pre­máv­ky. Auto­mo­bi­lo­vé­ho exper­ta Pet­ra Štur­dí­ka z VOLANT​.TV sme sa opý­ta­li na rady pre neskú­se­ných a prí­le­ži­tost­ných šofé­rov či šoférky.

Mno­ho čerstvých vodi­čov si vodi­čák hneď po vyda­ní odlo­ží do šup­lí­ka, pre­to­že nema­jú mož­nosť pra­vi­del­ne šofé­ro­vať. Ako čas­to by si mali taký­to vodi­či sad­núť do auta, aby nevy­šiel z cviku?

Toto je veľ­mi indi­vi­du­ál­ne, pre­to­že kaž­dý z nás má iné pred­po­kla­dy A cel­kom úprim­ne, sú medzi nimi aj takí, kto­rých by som ani po rokoch pra­xe a desiat­kach tisíc najaz­de­ných kilo­met­roch neoz­na­čil za dob­rých šofé­rov. Ale urči­te by to chce­lo sad­núť za volant aspoň raz za mesiac-dva a opä­tov­ne si osvie­žiť nie­kto­ré prak­tic­ké veci, ale naj­mä nav­ní­mať ten svet z pohľa­du šoféra.

Nie­ke­dy bol základ zvlád­nuť kom­bo spoj­ka-plyn-brz­da a dnes už tá spoj­ka vo väč­ši­ne áut odpa­dá, čiže aj pre neskú­se­né­ho vodi­ča je jaz­da s auto­ma­tom menej stre­su­jú­ca a viac sa tak môže sústre­diť na premávku. 

Nie­kto­rí vodi­či si nale­pia na zadné okno znač­ku začia­toč­ní­ka. Vní­ma­te, že voči takým autám sú ostat­ní auto­ma­tic­ky ohľaduplnejší?

Zále­ží v akej kra­ji­ne. Občas mám pocit, že na nie­kto­rých vodi­čov to má na Slo­ven­sku pres­ne opač­ný efekt (smiech). Ale osob­ne beriem na to veľ­ký ohľad, veď kaž­dý z nás neja­ko začí­nal a trú­biť na tých­to vodi­čov len kvô­li neškod­né­mu kixu, tak to mi prí­de prehnané. 

O zopár rokov ma ​“otcov­ská auto­ško­la” čaká aj pri mojich deťoch, tak­že sa viem do ich kože veľ­mi dob­re vcí­tiť. Urči­te by som začia­toč­ní­kom odpo­rú­čal čím skôr absol­vo­vať ško­lu bez­peč­nej jaz­dy, res­pek­tí­ve ško­lu šmy­ku. Mne to dalo straš­ne veľa aj po rokoch pra­xe za volantom. 

Akých naj­čas­tej­ších chýb sa dopúš­ťa­jú prvo­vo­di­či a na čo by si mali dávať pozor? 

Para­do­xom je, že naj­ri­zi­ko­vej­ší nie sú úpl­ní začia­toč­ní­ci, kto­rí si prá­ve sad­li za volant, ale začia­toč­ní­ci, kto­rí už majú prvé mesia­ce odjaz­de­né. Majú klam­li­vý pocit, že to vedia a že sú v tom doma. A prá­ve vte­dy prí­de pod­ce­ne­nie situ­ácie, stra­ta ostra­ži­tos­ti a rešpek­tu voči autu a fyzi­ke. Tre­ba stá­le mys­lieť na to, že stať sa môže čokoľ­vek a hlav­ne si nechať fra­je­rin­ky za volan­tom na bez­peč­né mies­to, urči­te nie do bež­nej premávky. 

Čo by ste, naopak, odpo­ru­či­li skú­se­ným vodi­čom? Ako vedia byť na ces­tách ohľaduplnejší? 

Nepod­ľa­hnúť seba­kla­mu, že mne sa nič stať nemô­že, že sa už nepot­re­bu­jem učiť a zlep­šo­vať sa za volan­tom. A úpl­ne bez han­by absol­vo­vať ško­lu šmy­ku. Ale­bo ešte lep­šie, zobrať ale­bo si pre­na­jať auto na pre­te­kár­sky okruh, pre­to­že tam to je úpl­ne iná dimen­zia jaz­de­nia a spoz­ná­va­nia svo­jich limi­tov, ale aj limi­tov automobilu. 

To, čo zaži­je­te tam, vám bež­ná pre­máv­ka nikdy nedá, ale buď­te si istý, že z tej­to skú­se­nos­ti bude­te čer­pať kaž­dý deň za volan­tom. Moder­né autá s vyspe­lou elek­tro­ni­kou nám dáva­jú pocit, že fyzi­kál­ne záko­ny sa dajú ohý­bať. Neda­jú, len sa viac a viac pri­bli­žu­je­me k ich limi­tom. Je však dôle­ži­té vedieť, kde tie limi­ty končia. 

Ste dlho­roč­ný vodič so tisíc­ka­mi najaz­de­ných kilo­met­rov. Spo­mí­na­te si na vtip­nú prí­ho­du z vašich začiat­kov za volantom? 

Z tých sluš­ných prí­hod si urči­te rád spo­mí­nam na jeden let­ný večer s kama­rá­tom, keď nás zasta­vi­li poli­caj­ti. Na oboch našich autách sme mali dole okná a hud­bu mali pus­te­nú cel­kom nahlas – pros­te mla­dí cha­la­ni, kto­rí si uží­va­jú jaz­du vo svo­jich kárach. Stá­li sme s poli­caj­tom medzi auta­mi, vytia­hol som papie­re z prieh­rad­ky a dal ich prí­sluš­ní­ko­vi. Ten si vyžia­dal papie­re aj od kamaráta. 

On sa oto­čil k svoj­mu autu a sko­čil do vnút­ra ​“šíp­ku” cez okno. Prob­lém však bol v tom, že prá­ve to okno nebo­lo stia­hnu­té, a tak ho poli­cajt okrem dokla­dov požia­dal aj o fúka­nie. Nako­niec však všet­ko dopad­lo v poriad­ku (smiech).

 

Chce­te využí­vať výho­dy ope­ra­tív­ne­ho lea­sin­gu? Pozri­te si našu aktu­ál­nu ponu­ku vozidiel.

Čítať ďalej Zobraziť menej