Mobilita

Elektromobily s najväčším dojazdom

Electrické vozidlá 11 May 2022 , by
Arval Slovakia

Toto sú elektromobily s najväčším dojazdom

Elek­tro­mo­bi­li­ta si v súčas­nos­ti zís­ka­va čoraz viac priaz­niv­cov. Okrem mno­hých eko­lo­gic­kých výhod však mno­hých zau­jí­ma jeden základ­ný para­me­ter: dojazd na jed­no nabi­tie. Kto­ré autá vás zave­zú naj­ďa­lej? A ako sa dojazd líši v lete a v zime? 

 

Veľ­ký nór­sky test 

Asis­tenč­ná služ­ba NAF v roku 2020 zve­rej­ni­la výsled­ky veľ­ké­ho tes­tu dojaz­du 20 najob­ľú­be­nej­ších elek­tric­kých áut v let­ných aj zim­ných pod­mien­kach. Roz­die­ly v dojaz­doch pod­ľa roč­ných obdo­bí sa líši­li aj v desiat­kach kilo­met­rov, no to je pri­ro­dze­né, vzhľa­dom na nároč­nej­šie pod­mien­ky pre baté­rie. Na pop­red­ných prieč­kach sa umiest­ni­li hlav­ne autá znač­ky Tesla. 

Let­ný test pre­bie­hal pri rých­los­ti 60 až 110 km/​h a jaz­di­lo sa v reži­me Eco. Suve­rén­ne naj­väč­ší dojazd dosiah­la Tes­la Model S, kto­rý ofi­ciál­ne dekla­ro­val dojazd 610 kilo­met­rov a v reále mu bolo name­ra­ných až 645 km. Ďal­šie pora­die je nasledovné:

  Auto Dekla­ro­va­ný dojazd Sku­toč­ný dojazd
1. Tes­la Model S 610 km 645 km

2.

Tes­la Model 3 Long Range 560 km 612 km
3. Hyun­dai Kona Electric 449 km 568 km
4. Tes­la Model X 507 km 547 km
5. KIA e‑Niro 455 km 524 km
6 KIA e‑Soul 452 km 520 km

V zime sa zase jaz­di­lo od 3 do –6 stup­ňov Cel­zia, so stu­de­ným roz­jaz­dom a väč­ši­nu ces­ty autá absol­vo­va­li na sne­hom pokry­tej vozov­ke. Tuto už autá jem­ne zaos­tá­va­li za nor­mou, od pár per­cent až po 30 % roz­die­lu. Opäť vyhra­la Tes­la Model S a pora­die za ňou vyze­rá takto:

  Auto Dekla­ro­va­ný dojazd Sku­toč­ný dojazd
1. Tes­la Model S 610 km 470 km

2.

Tes­la Model 3 Long Range 507 km 420 km
3. Hyun­dai Kona Electric  449 km 405 km
4. Tes­la Model X 560 km 404 km
5. KIA e‑Niro 455 km 360 km
6 KIA e‑Soul 452 km 362 km

Ako je zrej­mé, pri mno­hých auto­mo­bi­loch na elek­tric­ký pohon sa už nemu­sí­te báť, že najb­liž­ších 100 kilo­met­rov nebu­de poru­ke žiad­na nabí­ja­cia sta­ni­ca. Vývoj napre­du­je a v budúc­nos­ti sa mož­no poda­rí pre­ko­nať aj 1000-kilo­met­ro­vú hra­ni­cu, ktovie?

Zva­žu­je­te zaob­sta­rať si elek­tric­ké auto ale­bo hyb­rid? Pozri­te si našu aktu­ál­nu ponu­ku vozi­diel a vyber­te si, kto­ré vám pasu­je naj­viac. Autá máme skla­dom a jaz­diť môže­te už do týžd­ňa od pod­pi­su zmluvy. 

Čítať ďalej Zobraziť menej