F1_titulna

Nová sezóna F1 a prognózy experta

Rozhovory 24 May 2022 , by
Arval Slovakia

Sezó­na 2022 For­mu­ly 1 je už v plnom prú­de, a musí­me si počkať až na koniec novem­bra, keď sa dozvie­me meno nové­ho šam­pi­ó­na (ale­bo sa nie­kto utrh­ne a zabez­pe­čí si titul v pred­sti­hu). Po pár úvod­ných pre­te­koch sme sa roz­prá­va­li s auto­mo­bi­lo­vým exper­tom a novi­ná­rom Vik­to­rom Balá­žom, kto­rý sa s nami pode­lil o jeho názo­ry na pre­bie­ha­jú­cu sezónu. 

 

Posled­ný roč­ník sa skon­či­la priam hol­ly­wo­od­skym záve­rom v posled­ných kolách sezó­ny. Oča­ká­va­te podob­ne napí­na­vú sezó­nu aj teraz? 

Nie je to vôbec vylú­če­né, no je mož­né, že bude toh­to­roč­ná sezó­na ešte napí­na­vej­šia. Nové pra­vid­lá poriad­ne zamie­ša­li výsled­ko­vú lis­ti­nu a v boji o prvé prieč­ky sa môžu stret­núť nie­len dva­ja, no hneď nie­koľ­kí jazdci. 

Aké zme­ny v mono­pos­toch a pra­vid­lách sa udia­li pred tou­to sezó­nou? Čo to bude zna­me­nať pre tímy a jazdcov? 

Toh­to­roč­né zme­ny v pra­vid­lách sú jed­ný­mi z naj­ra­di­kál­nej­ších od vzni­ku seriá­lu For­mu­ly 1. Výraz­ne boli upra­ve­né regu­lá­cie v oblas­ti aero­dy­na­mi­ky, vďa­ka čomu je veľ­ká časť prí­tla­ku gene­ro­va­ná nie spoj­ler­mi ale pod­voz­kom. Mno­hým pamät­ní­kom môže dneš­ný prí­stup k aero­dy­na­mi­ke mono­pos­tov pri­po­mí­nať sláv­nu éru tzv. ​“ground effec­tu” z pre­lo­mu 70-tych a 80-tych rokov. Výraz­ným spô­so­bom sa tiež obme­dzi­li roz­poč­ty tímov. Kaž­dý tím môže za sezó­nu minúť 140 mili­ó­nov dolá­rov. Nové pra­vid­lá pri­ne­sú napí­na­vej­šie pre­te­ka­nie a vyrov­na­né bojo­vé pole pre všet­ky tímy od tých malých až po tová­ren­ských gigan­tov.

Po pár úvod­ných pre­te­koch to zatiaľ vyze­rá na domi­nan­ciu Fer­ra­ri. Aké súbo­je oča­ká­va­te na čele pora­dia jazd­cov a tímov? 

Fer­ra­ri priš­lo hneď z úvo­du sezó­ny s veľ­mi dob­re nasta­ve­ný­mi mono­pos­tmi, čím si Talia­ni zís­ka­li pohodl­ný náskok ako v pohá­ri kon­štruk­té­rov, tak aj v bodo­va­ní jazd­cov pre Char­le­sa Lec­ler­ca. Postup­ným vývo­jom a odstrá­ne­ním prob­lé­mov, s kto­rý­mi zápa­sia všet­ky tímy bez výnim­ky, sa môže pora­die ako na špi­ci, tak aj v stre­de poľa poriad­ne zamie­šať. Zápas o prvé prieč­ky pre­beh­ne v tro­j­i­ci Fer­ra­ri, Red Bull a Mer­ce­des-AMG. Prvým zlo­mo­vým pre­te­kom bude prá­ve Veľ­ká cena San Mari­na, kam pri­ne­sie množ­stvo tímov upra­ve­né die­ly z dôvo­du, že drvi­vá väč­ši­na z nich síd­li v Euró­pe. Po Imo­le by sa moh­li kar­ty opäť mier­ne zamiešať. 

Ozý­va­jú sa nespo­koj­né hla­sy, kto­ré kri­ti­zo­va­li nezmy­sel­né stri­hy réžie pri napí­na­vých momen­toch a zby­toč­né zábe­ry na emó­cie divá­kov, ako pri rea­li­ty sho­ws. Mys­lí­te si, že pre­te­ky budú čoraz nud­nej­šie a nebu­de až tak zále­žať na výko­noch jazd­cov, ale­bo sa reži­sé­ri po nega­tív­nych ohla­soch polepšia? 

V momen­te vstu­pu ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Liber­ty Media Cor­po­ra­ti­on do F1 zača­li špe­ku­lá­cie, či pri­ne­sú ame­ri­ča­nia viac zába­vy do veľ­mi seri­óz­ne­ho seriá­lu krá­ľov­skej motorš­por­to­vej dis­cip­lí­ny. Schop­nosť Ame­ri­ča­nov poba­viť masy je fan­tas­tic­ká a vidieť to aj na rake­to­vo ras­tú­cej popu­la­ri­te F1 či už pro­stred­níc­tvom sociál­nych sie­tí, služ­by Netf­lix či ras­tú­cich čís­lach sle­do­va­nia pre­te­kov v tele­ví­zii. Mys­lím si, že udr­ža­nie správ­ne­ho balan­su medzi zába­vou a seri­óz­nos­ťou špor­tu je dôle­ži­tý a verím, že maji­te­lia F1 túto rov­no­vá­hu časom náj­du a doladia. 

Odbor­ní­ci upo­zor­ňu­jú na natia­hnu­tie kalen­dá­ra. Túto sezó­nu sa ide 22 pre­te­kov a toto čís­lo sa má v budúc­nos­ti ešte navy­šo­vať. Dá sa z pohľa­du jazd­cov fyzic­ky a men­tál­ne utiah­nuť taká dlhá sezóna? 

Mys­lím si, že naťa­ho­va­nie kalen­dá­ra je logic­kým kro­kom, kto­rý súvi­sí s ras­tom popu­la­ri­ty špor­tu a ten chcú maji­te­lia do posled­nej kvap­ky zúro­čiť. Pova­žu­jem to za istú for­mu vývo­ja toh­to špor­tu a dlhá sezó­na je obrov­skou výzvou pre všet­kých zúčast­ne­ných. Bez deba­ty sa tu dostá­va­me na fyzic­ké limi­ty jazd­cov, my fanú­ši­ko­via však máme 22 nedieľ o zába­vu postarané. :) 

Máme v súčas­nos­ti na Slo­ven­sku nádej­ných pre­te­ká­rov či pre­te­kár­ky, kto­rí by s tro­chou šťas­tia moh­li pre­ra­ziť v F1 ale­bo v iných pre­stíž­nych súťa­žiach? Ako veľ­mi nároč­né je dostať sa do staj­ne F1, ak nie ste potom­kom miliar­dá­ra, ako naprí­klad Lan­ce Stroll, kto­ré­ho otec vlast­ní tím Aston Martin? 

V dneš­nej dobe má veľ­kú šan­cu pre­ra­ziť omno­ho viac talen­tov, než tomu bolo v minu­los­ti. Sta­čí sa pozrieť na mno­hé juni­or­ské aka­dé­mie, e‑športové súťa­že či iné prí­le­ži­tos­ti, kto­ré tu v minu­los­ti nebo­li. Lewis Hamil­ton či Micha­el Schu­ma­cher vôbec nepo­chá­dza­jú z majet­ných rodín a doká­za­li sa dostať až na samot­nú špič­ku his­tó­rie F1. Všet­ko je o talen­te, tvr­dej prá­ci a odhod­la­ní. Ako sme moh­li a tiež môže­me vidieť, penia­ze nedo­ká­žu kúpiť talent ani deťom miliar­dá­rov. Držím pal­ce kaž­dé­mu jed­né­mu slo­ven­ské­mu talen­tu a verím, že vďa­ka sile, odhod­la­niu a vytrva­los­ti na seba doká­žu upú­tať pozor­nosť a svo­je mies­to v seriá­li F1 si jed­né­ho dňa vyslúžia. 

Trú­fa­te si tip­núť pora­die TOP 5 jazd­cov a tímov po posled­nej veľ­kej cene tej­to sezóny? 

Na tie­to odha­dy je ešte pri­sko­ro, no z prvých pre­te­kov je trend na špi­ci nasta­ve­ný pomer­ne jas­ne. V prvej troj­ke môže pokoj­ne súpe­riť až do kon­ca sezó­ny Fer­ra­ri, Red Bull a vzmá­ha­jú­ci sa Mer­ce­des-AMG. Prvú päť­ku by moh­li teore­tic­ky obsa­diť aj tímy Alpi­ne, Alfa Romeo so sil­ný­mi motor­mi od Fer­ra­ri, prí­pad­ne McLa­ren. Prvá päť­ka bodo­va­nia jazd­cov by moh­la obsa­ho­vať domi­nant­né­ho oboch jazd­cov Fer­ra­ri a Red Bul­lu. Na špi­ci sa môže tiež pokoj­ne obja­viť Geor­ge Rus­sell z Mer­ce­de­su či Lewis Hamil­ton, kto­rý ešte roz­hod­ne nepo­ve­dal svo­je posled­né slo­vo v boji o rekord­ný ôsmy titul maj­stra sveta. 

Čítať ďalej Zobraziť menej