Rozhovory

{label}
{value}
Theme
Category
Aktívne filtre
rozhovor_naut

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spo­loč­nosť nedáv­no pre­šla kom­plet­ným reb­ran­din­gom – z pôvod­né­ho sales field for­ce sa sta­la Naut Group. Cie­ľom bolo zjed­no­tiť celú sku­pi­nu pod jed­nou znač­kou a naprieč všet­ký­mi trh­mi. Rov­na­ký tím pro­fe­si­oná­lov naďa­lej pokrý­va všet­ky seg­men­ty – logis­ti­ku a skla­do­va­nie, služ­by v retai­le i kom­plex­né e‑commerce rie­še­nia. Čo to v pra­xi zna­me­ná? Všet­ko nám vysvet­lil mana­ging direc­tor spo­loč­nos­ti Naut Group pre Slo­ven­sko Igor Biro.

Uto 08/11/22
lepidla

Automobily sú náš výrobný prostriedok

Priemyselné lepidlá sú všadeprítomné a každý z nás je obklopený vecami, ktoré by bez lepidla nevznikli. Spoločnosť Agglu pôsobí na slovenskom, českom i maďarskom trhu a zaoberá sa distribúciou týchto lepidiel. Nielen o činnosti spoločnosti sme hovorili so CEO firmy Ing. Jánom Antalom.


Uto 16/08/22
europe_pomoc

Asistenčná služba sa neustále zlepšuje

Jednou z najdôležitejších služieb, ktorá klientom spoločnosti ARVAL SLOVAKIA skutočne ušetrí starosti, je asistenčná služba.

Tú pre ARVAL SLOVAKIA od roku 2006 zabezpečuje Europ Assistance, najstaršia asistenčná služba na svete. Vďaka partnerstvu oboch firiem majú klienti Arvalu k dispozícii kompletné asistenčné služby k vozidlu vrátane zabezpečenia úplnej mobility, a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Pon 08/08/22
rozhovor

Rozhovor s Juniorom

Aké sú jeho najobľúbenejšie letné destinácie

Ako často chodí na dovolenku a akou dopravou?

Spomína aj na úsmevné situácie

Toto a ešte mnoho iného si prečítaje v článku


Uto 12/07/22
psycholog_rozhovor

Ako si udržať nervy na uzde v náročnej premávke

Rozhovor s psychológom

"V glo­bá­le odpo­rú­čam všet­ko, čo nám pomá­ha redu­ko­vať stres..."

Prečítajte si viac v našom článku

Uto 31/05/22
F1_titulna

Nová sezóna F1 a prognózy experta

Automobilový expert Viktor Baláž prezradil kto je jeho favoritom

Viac sa dozviete v našom rozhovore

Uto 24/05/22