psycholog_rozhovor

Ako si udržať nervy na uzde v náročnej premávke

Rozhovory 31 May 2022 , by
Arval Slovakia

Ces­ta autom sa začí­na ešte pred sad­nu­tím za volant. Máte neja­ké vše­obec­né tipy, ako sa udr­žať v psy­chic­kej poho­de v prie­be­hu dňa, aby sme sa na ces­te nesta­li obe­ťou svo­jich nervov? 

V glo­bá­le odpo­rú­čam všet­ko, čo nám pomá­ha redu­ko­vať stres, res­pek­tí­ve všet­ko, čo nám zlep­šu­je schop­nos­ti stres zvlá­dať — uspo­ko­ji­vá prá­ca, dosta­toč­ne blíz­ke a hlbo­ké medzi­ľud­ské vzťa­hy, kva­lit­ná živo­tosprá­va, pocit zmys­lu v živote. 

Ak nej­de o vyslo­ve­ne krí­zo­vú situ­áciu (poten­ciál­ne ohro­ze­nie živo­ta), odpo­rú­čam do auta sadať v pri­me­ra­nom emo­ci­onál­nom roz­po­lo­že­ní. Teda ak ste sa prá­ve pohá­da­li s par­tne­rom ale­bo par­tner­kou, pred jaz­dou v aute sa prej­di­te raz oko­lo domu, ale­bo zavo­laj­te pria­te­ľo­vi na telefóne.

Mode­lo­vá situ­ácia: Nie­kto nás veľ­mi tes­ne pred­beh­ne a len tak-tak sa vyh­ne­me kolí­zii. Čo naj­lep­šie a čo naj­hor­šie vte­dy môže­me urobiť? 

Naj­hor­šie je asi sna­ha oplá­cať. Mož­no máte pred sebou ​“pre­te­ká­ra”, kto­rý v pod­sta­te hrá hru s ostat­ný­mi účast­ník­mi pre­máv­ky, kto­rej cie­ľom je byť ten rých­lej­ší a lep­ší. Ak v hne­ve pri­stú­pi­te na jeho hru ​“kto z koho”, tak zme­ní­te aj cieľ svo­jej ces­ty. Uve­dom­te si, že vaším cie­ľom je vždy prí­sť na mies­to urče­nia živý a zdravý. 

Čo môže­te uro­biť, je uve­do­miť si svo­je emó­cie, poci­ty a myš­lien­ky, iden­ti­fi­ko­vať prí­pad­ný hnev, a tým sa vyhnúť neže­la­nej reakcii. 

Ja si v takých­to chví­ľach sna­žím pred­sta­viť dve mož­nos­ti: buď je ten vodič hna­ný neja­kou nut­nos­ťou (mož­no sa nevie dru­hý deň dovo­lať svo­jej mat­ke), ale­bo je to ego­cen­tric­ký pre­te­kár. V oboch prí­pa­doch to nie je moja zále­ži­tosť — moja zále­ži­tosť je byť večer živý, aby som tu mohol byť pre ostat­ných aj ďal­ší deň. 

Antic­ký filo­zof Sene­ca vra­vel, že naj­lep­ší liek na hnev je čas. To naozaj sta­čí nará­tať do desať a člo­vek sa sám od seba upokojí? 

Poznám ľudí, kto­rým to fun­gu­je a poznám ľudí, kto­rým nie. Mne naprí­klad také­to počí­ta­nie dlho nesta­či­lo, no naučil som sa pre­sme­ro­vať svo­ju pozor­nosť mimo svoj­ho hne­vu. Ako som spo­me­nul: buď sa sna­žím toho dru­hé­ho pocho­piť, ale­bo si rých­lo pre­pnem hud­bu v pre­hrá­va­či na nie­čo poma­lé, ale vese­lé — pri takej hud­be sa mi hne­vá ove­ľa ťažšie. 

Pozná­te ešte neja­ké iné ove­re­né tech­ni­ky, kto­ré nás vedia ochrá­niť pred blí­žia­cim sa výbu­chom hnevu?

Výsku­my uká­za­li, že ľudia majú vyš­šiu ten­den­ciu regu­lo­vať svoj hnev, pokiaľ sa poze­ra­jú na vlast­nú tvár v zrkad­le. Tak­že ak to doprav­ná situ­ácia dovo­ľu­je, môže pomôcť rých­ly pohľad na vlast­nú nahne­va­nú tvár. Na mňa má až ľado­vý úči­nok pred­sta­va, že sa tak­to tvá­rim na svo­ju par­tner­ku, ale­bo deti. Koho by ste nech­ce­li, aby vás tak­to videl? Pri­po­meň­te si túto oso­bu, prí­pad­ne jeho/​jej fot­ku nos­te so sebou v aute pre tie­to príležitosti. 

Tým sa dostá­vam k posled­né­mu náme­tu — ste člo­vek, kto­rý si cení dis­cip­lí­nu a seba­kon­tro­lu? Tak ste prá­ve dosta­li výbor­nú prí­le­ži­tosť posil­niť prá­ve tie­to hod­no­ty. Ak sa vám z neprí­jem­nej, tak­mer kolíz­nej situ­ácie poda­rí pre­me­niť túto situ­áciu na mož­nosť pre vlast­ný osob­nost­ný rast, vie­te pou­ží­vať ďal­šiu neuve­ri­teľ­ne účin­nú tech­ni­ku sebakontroly. 

Kla­sic­kou pouč­kou pri rie­še­ní kon­flik­tu je dees­ka­lo­va­nie situ­ácie. Ako sa sprá­vať ku člo­ve­ku, kto­rý nie je prá­ve najo­chot­nej­ší sa upo­ko­jiť a vyrie­šiť prob­lém mie­ro­vou cestou? 

Máte dve mož­nos­ti a obi­dve sa odví­ja­jú od vašej schop­nos­ti vyhod­no­tiť rizi­ko. Ak ste pre­sved­če­ní, že dôj­de k fyzic­ké­mu nási­liu, tak uteč­te, zamkni­te sa v aute a zavo­laj­te polí­ciu.

Ak nie je situ­ácia taká kri­tic­ká, môže­te pou­žiť tech­ni­ku ​“oboh­ra­tej plat­ne” — ako­koľ­vek na vás budú slov­ne úto­čiť, dooko­la opa­kuj­te napr.: ​“Budem to s vami rie­šiť až po prí­cho­de polí­cie”, prí­pad­ne ak na vás počas jaz­dy nie­kto z dru­hé­ho auta agre­sív­ne ges­ti­ku­lu­je, ukáž­te mu mobil­ný tele­fón a jas­nou arti­ku­lo­va­nou for­mou mu daj­te naja­vo, že ste polí­ciu už zavolali.

Čítať ďalej Zobraziť menej