SLR_logo

Centrum bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu

Užitočné tipy 7 Jun 2022 , by
Arval Slovakia

 

 

Kurz bez­peč­nej jaz­dy Auto Štandard 

Po dopo­lud­ňaj­šej teore­tic­kej príp­ra­ve a obe­de na vás čaka­jú 4 hodi­ny za volan­tom, počas kto­rých sa naučí­te, ako zvlá­dať rôz­ne krí­zo­vé situ­ácie: brz­de­nie na rôz­nych povr­choch na rovi­ne a v zákru­tách, manév­ro­va­nie v zhor­še­ných pod­mien­kach, pre­tá­ča­vý a nedo­tá­ča­vý šmyk a mno­ho ďalšieho. 

Po kur­ze sa bude­te na ces­tách cítiť istej­šie a nie­len­že sa bude­te vedieť správ­ne zacho­vať v krí­zo­vej situ­ácii, vďa­ka nado­bud­nu­tým poznat­kom im už bude­te vedieť aj predchádzať. 

Pre vodi­čov do 23 rokov je tu prog­ram Kurz bez­peč­nej jaz­dy pre mla­dých.

Viac infor­má­cií náj­de­te tu.

Busi­ness pora­da s motokárami

Okruh v rám­ci Slo­vak Kar­ting Cen­ter má vyše 1,1 km a 220-met­ro­vú cie­ľo­vú rovin­ku, na kto­rej sa uká­že, kto z vašich kole­gov a par­tne­rov má naj­väč­ší pre­te­kár­sky talent. Od utor­ka do piat­ku tu máte mož­nosť pre­na­jať si zasa­dač­ku na pra­cov­nú pora­du s obe­dom, cof­fee bre­a­kom, pit­ným reži­mom a dvo­mi hodi­na­mi vyhra­de­ný­mi na moto­ká­ry. K dis­po­zí­cii máte aj hotel, v kto­rom môže­te pre­spať a nabrať sily pred ďal­ším dňom.
 

Kurz Auto Racing 

Nie­čo pre ozaj­st­ných vyzná­va­čov motoš­por­tu, kto­rí si chcú skú­siť, aké to je prejsť šika­nu ide­ál­nou sto­pou. Pod dozo­rom skú­se­né­ho inštruk­to­ra si v prie­be­hu dňa nie­koľ­ko­krát sad­ne­te za volant a s kaž­dou ďal­šou jaz­dou bude­te vedieť lep­šie zvlá­dať záku­tia a zákru­ty okru­hu. Naučí­te sa, ako zvlád­nuť pre­tá­ča­vý šmyk, ako pra­co­vať s pohľa­dom a brzd­ným bodom, akce­le­ro­vať pri výjaz­de zo zákru­ty a držať sa v ide­ál­nej stope. 

Viac infor­má­cií náj­de­te tu.

Plá­nu­je­te roz­ší­riť vozo­vý park vo vašej fir­me? Pozri­te si našu aktu­ál­nu ponu­ku skla­do­vých vozi­diel a jaz­di­te už do týžd­ňa od pod­pi­su zmluvy.

 

Čítať ďalej Zobraziť menej