Užitočné tipy

{label}
{value}
Theme
Category
Aktívne filtre
vianocne trhy_rakusko

S ELEKTROMOBILOM PO EURÓPE - Kam na vianočné trhy v Nemecku a Rakúsku

I keď u nás nájdeme nádherné adventné trhy, neuškodí sa porozhliadnuť i za hranicami. A nemusíte jazdiť príliš ďaleko. Povestné trhy nájdeme v Nemecku a v Rakúsku. Cestu zvládnete hravo i s elektromobilom. Obe krajiny disponujú výbornou nabíjacou infraštruktúrou. Cestu vám uľahčí i Arval nabíjacia karta na verejné nabíjanie, ktorá je v oboch krajinách akceptovaná.

Uto 27/12/22
znamky dialnica

Diaľničné známky u nás a v zahraničí

Ak Jaz­dí­te po diaľ­ni­ciach a rých­lost­ných ces­tách v moto­ro­vom vozid­le s cel­ko­vou hmot­nos­ťou do 3,5 tony, neza­bud­ni­te na kúpu elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky. Zakú­pe­ním elek­tro­nic­kej diaľ­nič­nej znám­ky sa vaše vozid­lo dosta­ne do cen­trál­nej evi­den­cie a môže­te na svo­je ces­ty využí­vať spo­plat­ne­né úse­ky ciest. Elek­tro­nic­kú znám­ku nemu­sí­te lepiť na čel­né sklo auta ani si inšta­lo­vať vo vozid­le žiad­nu palub­nú jed­not­ku.

Uto 22/11/22
mobil car

ARVAL CAR SHARING

Sme nesmierne hrdí na to, že v rámci našej dlhodobej stratégie Arval Beyond 360 sme aj na Slovensku uviedli na trh náš nový produkt Arval Car Sharing, ktorý je čoraz viac populárny všade vo svete.

Uto 01/11/22
prezutie

Sezónna výmena pneumatík

Kedy je ten správny čas na prezutie?

Aká je správna životnosť pneumatík?

Na čo si dať pri prezúvaní pozor?

Toto všetko sa dozviete v najnovšom našom článku

Uto 25/10/22
poistna udalost

Zvládnete dopravnú nehodu, alebo škodovú udalosť?

Kaž­dá ces­ta so sebou pri­ná­ša urči­té rizi­ko, že môže nastať ško­do­vá uda­losť res­pek­tí­ve môže sa stať doprav­ná neho­da a zme­niť tak pohodl­nú ces­tu na noč­nú moru. Je však samoz­rej­mos­ťou to, že šofér ma pris­pô­so­biť jaz­du sta­vu vozov­ky, jaz­diť bez­peč­ne a pred­ví­dať situ­ácie na ces­te.

Prečítajte si v najnovšom článku o tom ako zvládnuť poistnú udalosť.

Uto 18/10/22
spravy vyber

Správny výber automobilu

V posled­ných rokoch sa čoraz viac uka­zu­je aké typy vozi­diel ľudia využí­va­jú a majú o ne záu­jem. Roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom nie sú iba jazd­né vlast­nos­ti, ale­bo ich efek­ti­vi­ta. Dôle­ži­té je brať do úva­hy aj cel­ko­vé nákla­dy na dané vozid­lo to zna­me­ná že prvot­ná inves­tí­cia, násled­ne pois­te­nie, ser­vis a nako­niec samot­ný pre­daj a zostat­ko­vú cenu auto­mo­bi­lu. Pokiaľ si člo­vek vybe­rá auto­mo­bil nemal by sa roz­ho­do­vať iba na zákla­de emó­cií, ale aj raci­ona­li­ty.

Štv 06/10/22
Power-

Ako správne zabehnúť nové auto

V dnešnej dobe je človek zahltení informáciami z každej strany a preto je dobré sa pozrieť na niektoré "vychytávky" ktoré sme pre Vás pripravili v najnovšom článku

Dozviete sa o mimo iného aj to ako jazdiť prvých 1000 kilometrov, ako sa správať k pneumatikám, brzdám a tlmičom


Uto 04/10/22
auto zelene

Ako si správne vybrať elektromobil

Prechod od spaľovacích motorov k alternatívnym pohonom a najmä k elektrifikovaným variantom, rastúce počty nových registrovaných elektrických vozidiel a novo inštalované verejné dobíjacie stanice, zvyšujúci sa záujem klientov o dobíjacie vozidlá a elektromobilitu ako takú - to sú čím ďalej aktuálnejšie témy.

V našom článku sa dozviete niečo o tom ako na výber elektromobilu

Štv 08/09/22