poistenie

Cestovné poistenie pri cestách v zahraničí - ako to funguje

Užitočné tipy 1 Jul 2022 , by
Arval Slovakia

Pri zopár ces­tách do zahra­ni­čia vám bude sta­čiť krát­ko­do­bé ces­tov­né pois­te­nie uzav­re­té na dĺž­ku ces­ty. Nie­kto­ré pois­ťov­ne vám dokon­ca umož­ňu­jú uzat­vo­riť pois­te­nie cez SMS, no len na maxi­mál­ne 14 dní. No ak náho­dou ces­tu­je­te s rodi­nou na dlhí čas, po pre­po­čí­ta­ní nákla­dov sa vám už mož­no opla­tí aj celo­roč­né pois­te­nie – pred ďal­ší­mi výlet­mi sa oň nemu­sí­te sta­rať a pla­tí celý rok.

Pri prá­ci či štú­diu za hra­ni­ca­mi zvoľ­te dlho­do­bé ces­tov­né pois­te­nie. To isté pla­tí aj vte­dy, keď čas­to vyrá­ža­te z pohra­ni­čia za nákup­mi. V ponu­ke sú pois­te­nia na rôz­ne dĺž­ky poby­tu, naprí­klad aj také, kto­ré 12 mesia­cov, počas kto­rých môže­te absol­vo­vať neob­me­dze­ný počet ciest s maxi­mál­nou dĺž­kou jed­nej ces­ty 45 dní.

Európ­sky zdra­vot­ný pre­ukaz nemu­sí stačiť

Síce je prav­da, že na zákla­de Európ­ske­ho pre­uka­zu zdra­vot­né­ho pois­te­nia vás ošet­ria v EÚ, Srb­sku, Lich­ten­štajn­sku, Nór­sku, Švaj­čiar­sku a na Islan­de, ale nevyh­ne­te sa doplat­ku za ošet­re­nie, hos­pi­ta­li­zá­ciu ale­bo za lie­ky. Neris­kuj­te zby­toč­ne veľ­ké doplat­ky a za pár eur si vybav­te poist­né kry­tie na mieru.

Čo ak sa mi nie­čo stane?

Pri neča­ka­nej uda­los­ti zavo­laj­te asis­tenč­nú služ­bu vašej pois­ťov­ne, kto­rá vám pomô­že s náj­de­ním nemoc­ni­ce a vyšet­re­ním. Men­šie čias­t­ky môže­te zapla­tiť na mies­te a nechať si ich spät­ne pre­pla­tiť poisťovňou.

Ak pôjdete na dovolenku autom, nezabudnite si pozrieť našu ponuku vozidiel.

 

Čítať ďalej Zobraziť menej