znamky dialnica

Diaľničné známky u nás a v zahraničí

Užitočné tipy 22 Nov 2022 , by
Arval Slovakia

Minis­ter­stvo dopra­vy SR navrh­lo v októb­ri navý­še­nie cien za diaľ­nič­né znám­ky na budú­ci rok. Tie­to kro­ky odô­vod­ňu­je jed­nak zvy­šu­jú­ci­mi sa náklad­mi Národ­nej diaľ­nič­nej spo­loč­nos­ti a takis­to aj tým, že sa ceny nezvy­šo­va­li od roku 2011. Návrh na roč­nú a 365 — dňo­vú znám­ku by mal zdra­žieť o 10 eur a teda by mala stáť 60 eur. Mesač­ná znám­ka by sa mala navý­šiť zo súčas­ných 14 na 17 eur a 10 dňo­vá by mal stáť 12 eur (teraz 10 €). Avšak defi­ni­tív­ne to ešte nie je. Oča­ká­va sa, že ten­to návrh prej­de a od 1.1.2023 sku­toč­ne prí­de k zvý­še­niu cien elek­tro­nic­kých diaľ­nič­ných zná­mok.

Pre­hľad diaľ­nič­ných zná­mok pre osob­né autá do 3,5 tony:

Slo­ven­ská Repub­li­ka — Roč­ná a 365-dňo­vá 60€; 30 dňová 17€; 10 dňo­vá 12€;

Čes­ká Repub­li­ka – Roč­ná 62€, Eko cena 30€; mesač­ná 18€, Eko cena 9€; 10 dňo­vá 13€ , Eko cena 6€;

Rakús­ko – Roč­ná 96,40 €; 2 mesač­ná 29 €; 10 dňo­vá 10 €; Pozor ak si ako fyzická osoba chcete kúpiť elektronickú diaľničnú známku tá bude platná až po 18tich dňoch od zakúpenia. Preto ak chcete využiť diaľnicu v ten deň odporúčame kúpiť si nálepku na benzínovej pumpe.

Maďar­sko – Roč­ná 123 €; mesač­ná 22 €; 10 dňo­vá 14 €;

Poľ­sko je roz­de­le­né na jed­not­li­vé úse­ky a platí sa mýtom
Diaľ­ni­ca A1 Ruso­cin – Nowa Wieś – 6 €
Diaľ­ni­ca A2 Świec­ko – Konin – 19 €
Diaľ­ni­ca A2 Konin – Stry­ków (Łódź) – 2 €
Diaľ­ni­ca A4 Bie­la­ny Wro­cła­ws­kie (Wro­cław) – Sośni­ca – 3 €
Diaľ­ni­ca A4 Kato­wi­ce – Kra­ków – 5€

Ukra­ji­na — Na Ukra­ji­ne sa nachá­dza zaned­ba­teľ­né množ­stvo ciest, kto­ré spĺňa­jú európ­ske štan­dar­dy diaľ­nic. Aj pre­to si ces­ta cez Ukra­ji­nu nevy­ža­du­je kúpu žiad­nej diaľ­nič­nej znám­ky.

Slo­vin­sko – Roč­ná 110 €; mesač­ná 30€; týž­den­ná 15€;

 

Ostatné krajiny

Kra­ji­ny s povin­nos­ťou úhra­dy diaľ­nič­nej znám­ky
Švaj­čiar­sko, Rumun­sko, Bul­har­sko

Kra­ji­ny s úse­ko­vou plat­bou za využí­va­nie diaľ­nic
Chor­vát­sko, Fran­cúz­sko, Talian­sko, Špa­niel­sko, Nór­sko, Srb­sko, Anglic­ko, Por­tu­gal­sko, Gréc­ko, Írsko, Mace­dón­sko

Kra­ji­ny bez povin­nos­ti úhra­dy
Ando­ra, Dán­sko, Cyp­rus, Estón­sko, Fín­sko, Holand­sko, Luxme­bur­sko, Lich­ten­štajn­sko, Mal­ta, Mona­ko, Švéd­sko

S Arva­lom je ces­ta k nové­mu vozid­lu naozaj jed­no­du­chá. Pozri­te si našu kom­plet­nú ponu­ku.

Čítať ďalej Zobraziť menej