predpisy

Dopravné predpisy v dovolenkových destináciách

Užitočné tipy 7 Jul 2022 , by
Arval Slovakia

Maxi­mál­ne povo­le­né rýchlosti

U nás:

V obci: 50 km/​h
Mimo obce: 90 km/​h
Diaľ­ni­ca a rých­lost­ná ces­ta: 130 km/​h
(v zasta­va­nej oblas­ti): 90 km/​h
Bez­peč­nost­né pásy: povin­né
Tole­ran­cia alko­ho­lu: 0,0 mg/​l
Den­né svie­te­nie: povinné 

Čes­ká repub­li­ka (CZ)
Má podob­né obme­dze­nia ako Slo­ven­sko, aku­rát sa tam po rých­lost­nej ces­te v zasta­va­nom úze­mí prej­de­te o 10 km/​h pomal­šie.

Rakús­ko (AT)
Na ces­tách mimo obce vám tam bez­trest­ne dovo­lia ísť až 100 km/​h. Nafú­kať môže­te až do 0,5 mg/​l (1 pro­mi­le). No ak ste začia­toč­ník ale­bo pro­fe­si­onál­ny šofér, hra­ni­ca je sta­no­ve­ná na 0,1 mg/​l.

Bul­har­sko (BG)
Na diaľ­ni­ciach si môže­te mier­ne vyho­diť z kopýt­ka a ísť až 140 km/​h.

Chor­vát­sko (HR)
Podob­ne ako v Rakús­ku, alko­hol tes­ter vám môže uká­zať 0,5 mg/​l a odíde­te bez poku­ty.

Fran­cúz­sko (FR)
Bež­ní a pro­fe­si­onál­ni šofé­ri môžu nafú­kať až 0,5 mg/​l, začia­toč­ní­ci a vodi­či auto­bu­sov len 0,2 mg/​l.

Gréc­ko (GR)
Tak­tiež tu pla­tí tole­ran­cia 0,5 mg/​l pre vodi­čov áut a 0,2 mg/​l pre moto­cyk­lis­tov, nová­či­kov a pro­fi šofé­rov.

Talian­sko (IT)
Vodi­čom tu tole­ru­jú 0,5 mg/​l, no pla­tí čis­tá nula pre začí­na­jú­cich a pro­fe­si­onál­nych šofé­rov.

Mal­ta (MT)
Na väč­ši­ne rých­lost­ných ciest tu môže­te ísť maxi­mál­ne 80 km/​h, no pla­tí tu jeden z naj­me­nej prí­snych limi­tov na alko­hol: 0,8 mg/​l

Por­tu­gal­sko (PT)
Na diaľ­ni­ci vám dovo­lia len 120 km/​h, no po jed­nom vín­ku môže­te mať 0,5 mg/​l alko­ho­lu v dychu, ak ste začia­toč­ník, tak 0,2 mg/​l.

Špa­niel­sko ES)
Poli­caj­tom môže­te fúk­nuť 0,5 mg/​l a iba 0,3 mg/​l, ak máte vodi­čák krat­šie ako dva roky, ale­bo naopak, vás šofé­ro­va­nie živí. 

Zau­jí­ma vás viac? Množ­stvo ďal­ších zau­jí­ma­vých infor­má­cií o pra­vid­lách a obme­dze­niach v jed­not­li­vých kra­ji­nách Euró­py náj­de­te v pre­hľad­nej app­ke Goin­gAb­ro­ad. Stiah­ni­te si ju cez Goog­le Play ale­bo App Sto­re.

 

Čítať ďalej Zobraziť menej