cyklistika_trasy

Najkrajšie cyklotrasy Slovenska

Užitočné tipy 4 Jul 2022 , by
Arval Slovakia

Košic­ký kraj 

Cyk­lo­tra­sa: 039 – Koši­ce – Skároš

Dĺž­ka: 29,4 km
Nároč­nosť: REKREA (ľah­ké) — MTB TRA­SY
Povrch: asfalt, spev­ne­ná ces­ta, poľ­ná cesta 

Cha­rak­te­ris­ti­ka:
Cyk­lo­ma­gis­trá­la spá­ja­jú­ca mes­to Koši­ce s Maďarskom. 

Popis:
Tra­sa sa začí­na pri Hor­ná­de v šir­šom cen­tre Košíc. Až na okraj mes­ta tra­sa vedie po cyk­lo­chod­ní­koch a hrá­dzach rie­ky rovi­na­tým pro­fi­lom a v mest­skej čas­ti Krás­na sa mení na nespev­ne­ný. V daž­di­vom poča­sí sú tie­to ces­ty ťaž­ko pre­jazd­né, navy­še je tra­sa hor­šie zna­če­ná a pre­to si pri orien­tá­cii tre­ba dávať pozor. 

Pri obci Niž­ná Myš­ľa sa nachá­dza kri­žo­vat­ka s mod­rou cyk­lo­tu­ris­tic­kou tra­sou, čer­ve­ná však pokra­ču­je stá­le rov­no pop­ri Hor­ná­de. V tom­to úse­ku sa nachá­dza naj­hor­ší úsek na tra­se, kto­rý je naj­mä cez leto veľ­mi zaras­te­ný a ťaž­ko pre­jazd­ný. Je však krát­ky a dá sa obísť. 

Násled­ne tra­sa pri­chá­dza do obce Žda­ňa, kde už pokra­ču­je asfal­to­vý­mi ces­ta­mi s malou pre­máv­kou cez Trs­te­nú pri Hor­ná­de do Ská­ro­ša, kde sa opäť stre­tá­va s mod­rou cyk­lo­tu­ris­tic­kou tra­sou. Za obcou tra­sa pre­chá­dza pop­ri pamät­ní­ku z dru­hej sve­to­vej voj­ny stú­pa­ním až na hra­ni­cu s Maďar­skom, kde sa končí. 

Zdroj: tt​.cyk​lo​por​tal​.sk

Pre­šov­ský kraj 

Cyk­lo­tra­sa: 2885 – Cyk­lo­chod­ník ume­nia
Dĺž­ka (km): 47,5 km
Nároč­nosť: REKREA (ľah­ké) — CEST­NÉ TRA­SY
Povrch: asfalt 

Popis: Tra­sa sa začí­na pri múzeu sve­to­zná­me­ho krá­ľa popar­tu a vedie aj obca­mi Výra­va a Svet­li­ce, zná­my­mi voj­no­vý­mi cintorínmi. 

Pri obci Hos­to­vi­ce sa nachá­dza prí­rod­ná rezer­vá­cia Hos­to­vic­ké lúky, v kto­rej môže­te začiat­kom leta pozo­ro­vať krás­ne rozk­vit­nu­té kosat­ce sibír­ske, je to loka­li­ta s naj­ma­so­vej­ším výsky­tom tej­to záko­nom chrá­ne­nej rast­li­ny na Slo­ven­sku. V neďa­le­kej obci Osad­né sa pod tamoj­ším pra­vo­sláv­nym chrá­mom nachá­dza jedi­neč­ná kryp­ta voja­kov z prvej sve­to­vej vojny. 

Cyk­lo­tra­sa pokra­ču­je cez Pčo­li­né, kde náj­de­te pom­ník pad­lým v 2. sve­to­vej voj­ne a kon­čí sa pri kaš­tie­li v Sni­ne, kde sa nachá­dza zná­ma socha báj­ne­ho Herkula. 

Zdroj: seve​ro​vy​chod​.sk

Bra­ti­slav­ský kraj

Cyk­lo­tra­sa: EV – 13Euro­Ve­lo 13 (Ces­ta želez­nej opo­ny)
Dĺž­ka: 89 km
Nároč­nosť: REKREA (ľah­ké) — CEST­NÉ TRA­SY
Povrch: asfalt, spev­ne­ná cesta 

Popis: Cyk­lo­tra­sa Euro­Ve­lo 13 nasle­du­je túto tra­su od Barent­sov­ho mora po Čier­ne more. So svo­jou dĺž­kou viac ako 9 950 km je naj­dl­h­šou tra­sou Euro­Ve­lo a cel­ko­vo pre­chá­dza dvad­sia­ti­mi štátmi. 

Tra­sa vstu­pu­je na úze­mie Slo­ven­ska z Rakús­ka mos­tom cez rie­ku Mora­vu pri Hohe­nau an der March a potom vedie seve­ro­juž­ným sme­rom západ­ne od obcí Morav­ský Sv. Ján, Malé Levá­re a Gaja­ry. Cez obec Vyso­ká pri Mora­ve sa dostá­va až do Devín­skej Novej Vsi, pre­chá­dza popod hrad Devín a v čas­ti Kar­lo­va Ves vchá­dza do Bra­ti­sla­vy. Mos­tom Lan­fran­co­ni pre­chá­dza na pra­vý breh Duna­ja, neskôr pre­chá­dza miest­nou čas­ťou Petr­žal­ka, vedie pop­ri štát­nej hra­ni­ci s Rakús­kom a úze­mie Slo­ven­ska opúš­ťa východ­ne od obce Kittsee. 

Zdroj: ba​.cyk​lo​por​tal​.sk

Tren­čian­sky kraj

Cyk­lo­tra­sa: 022 – Kopa­ni­čiar­ska cyk­lo­ma­gis­trá­la
Dĺž­ka: 57,6 km
Nároč­nosť: REKREA (ľah­ké) — CEST­NÉ TRA­SY
Povrch: asfalt 

Popis: Tra­sa sa začí­na v Seni­ci na kri­žo­vat­ke so Záhor­skou cyk­lo­ma­gis­trá­lou a cez Prietrž pokra­ču­je sme­rom na loka­li­tu Buko­vec, kde opúš­ťa Trnav­ský kraj a pokra­ču­je už v Tren­čian­skom kra­ji. Po pek­ných kopa­ni­čiar­skych asfal­to­vých ces­tách s výhľad­mi na celý regi­ón tra­sa pri­chá­dza do cen­tra Myja­vy, pre­chá­dza naprieč mes­tom a násled­ne už stú­pa do obce Poria­die. Ďal­ší­mi krás­ny­mi kopa­ni­čiar­sky­mi ces­ta­mi tra­sa vedie cez Pap­raď a prí­jem­ným kle­sa­ním až do mes­ta Sta­rá Turá, kde v cen­tre mes­ta kri­žu­je via­ce­ro cyk­lo­tu­ris­tic­kých trás. Zo Sta­rej Turej magis­trá­la vedie po málo frek­ven­to­va­nej ces­te cez Vaďov­ce do Hra­cho­viš­ťa, kde na kri­žo­vat­ke s mod­rou tra­sou č. 2302 a zele­nou tra­sou č. 5323 odbá­ča doľava. 

Cyk­lo­ma­gis­trá­la pokra­ču­je pek­nou asfal­to­vou ces­tou do Viš­ňo­vé­ho s krás­ny­mi výhľad­mi na Čach­tic­ký hrad. V cen­tre Čach­tíc cyk­lo­ma­gis­trá­la odbá­ča doľa­va, pre­chá­dza uli­ca­mi obce a hneď za ňou vychá­dza na poľ­nú ces­tu. Po nej už tra­sa pokra­ču­je až k obci Pova­ža­ny, kde sa kon­čí na kri­žo­vat­ke s Váž­skou cyklomagistrálou. 

Zdroj: cyk​lo​por​tal​.sk

Zdroj: tt​.cyk​lo​por​tal​.sk toto je TT Kraj 

Trnav­ský kraj 

Cyk­lo­tra­sa: 024 – Záhor­ská cyklomagistrála

Dĺž­ka (km): 127 km
Nároč­nosť: SPORT (stred­né) — CEST­NÉ TRA­SY
Povrch: asfalt

Tra­sa začí­na pod hra­dom Devín a spo­loč­ne s tra­sou Euro­ve­lo 13 ide až do obce Devín­ska Nová Ves, kde sa pod cyk­lo­mos­tom Slo­bo­dy roz­de­ľu­jú. Záhor­ská cyk­lo­ma­gis­trá­la pokra­ču­je po asfal­to­vej tra­se až do obce Zohor, kde kri­žu­je Malo­kar­pat­skú magis­trá­lu. Zo Zoho­ra tra­sa pokra­ču­je ces­ta­mi III. trie­dy postup­ne cez obce Láb a Pla­vec­ký Štvr­tok až do Mala­ciek. Tie však iba kra­jom obchá­dza a násled­ne pre­chá­dza obca­mi Gaja­ry a Malé Levá­re, kde je mož­né odbo­čiť k tra­se Euro­ve­lo 13. 

Z Malých Levár tra­sa pokra­ču­je do obce Veľ­ké Levá­re a násled­ne pri­chá­dza do obce Závod, kde odbá­ča sme­rom na Bor­ský Svä­tý Miku­láš. Násled­ne pokra­ču­je cez Bor­ský Svä­tý Jur do Šaš­tí­na do Holí­ča a Ska­li­ce. Za Holí­čom však tra­sa vedie po frek­ven­to­va­nej štát­nej ces­te, buď­te pre­to opatr­nej­ší. Po prej­de­ní ulič­ka­mi Ska­li­ce tra­sa opúš­ťa mes­to sme­rom na Mok­rý Háj do Seni­ce, kde sa kon­čí na kri­žo­vat­ke s Kopa­ni­čiar­skou cyklomagistrálou. 

Nit­rian­sky kraj

Cyk­lo­tra­sa: 2101 – Okruh Duchon­ka
Dĺž­ka: 36,2 km
Nároč­nosť: SPORT (stred­né) — MTB TRA­SY
Povrch: asfalt, spev­ne­ná cesta 

Popis: Okruh vedie zná­my­mi turis­tic­ký­mi loka­li­ta­mi – postup­ne nás pre­ve­die cez Kul­háň, Duchon­ku, obce Záva­du a Záh­ra­dy, oko­lo rekre­ač­né­ho stre­dis­ka Tesá­re, VN Tesá­re, obce Tesá­re. Ďalej pokra­ču­je cez Jacov­ce, Tvrdo­mes­ti­ce, Pra­ši­ce, Nemeč­ky, tiež oko­lo VN Nemeč­ky až na Kulháň. 

Tra­sa tiež vedie pop­ri dvoch troch význam­ných vod­ných nádr­žiach v regi­ó­ne – Duchon­ka, Tesá­re a Nemeč­ky. Na Duchon­ke je aktu­ál­ne vybu­do­va­ný i nový are­ál ATN Nová Duchon­ka, kde je mož­nosť sta­no­va­nia, ope­ka­nia, spŕch a pod. 

Zdroj: cyk​lo​por​tal​.sk

Ban­sko­bys­tric­ký kraj

Cyk­lo­tra­sa: 040 – Cyk­lo­ma­gis­trá­la Lip­tov – Horeh­ro­nie – Gemer

Dĺž­ka (km): 79,0 km
Nároč­nosť: SPORT (stred­né) — MTB TRA­SY
Povrch: asfalt, les­ná cesta 

Popis: Tra­sa začí­na na Lip­tov­skej cyk­lo­ma­gis­trá­le v loka­li­te Čier­ny Váh, pokra­ču­je mier­nym stú­pa­ním po dob­rej ces­te a postup­ne míňa loka­li­ty Doli­na Ipol­ti­ca, Javo­rin­ka, Ráz­to­ky a prí­de do sed­la Prie­hy­ba. Odtiaľ kle­sá až do Heľ­py, tu sa napo­jí na ces­tu I/66 a pokra­ču­je do Závad­ky nad Hro­nom. Na tej­to frek­ven­to­va­nej ces­te buď­te opatrní! 

V Závad­ke sa tra­sa odpo­jí od ces­ty I/66 a vedie ďalej oko­lo poto­ka Hro­nec po dob­rej ces­te. Pokra­ču­je stú­pa­ním oko­lo horár­ní Klat­ná a Pati­na. Tu sa odpo­jí od poto­ka a stú­pa až na Bur­du. Cyk­lis­ta si po dlh­ších stú­pa­niach môže koneč­ne oddých­nuť a čaká ho zjazd do Tisov­ca. Odtiaľ­to tra­sa pokra­ču­je po ces­te II/531 do Hnúš­te, ďalej vedie cez Rimav­ské Bre­zo­vo, Baňu, Zálu­ža­ny. Tra­sa sa aktu­ál­ne kon­čí v obci Hrachovo. 

Zdroj: za​.cyk​lo​por​tal​.sk

Žilin­ský kraj

Cyk­lo­tra­sa: 006 – Orav­ská cyklomagistrála

Dĺž­ka: 119 km
Nároč­nosť: EXPERT (ťaž­ké) — MTB TRA­SY
Povrch: asfalt, spev­ne­ná ces­ta, les­ná cesta 

Tra­sa sa začí­na v sed­le Demä­no­vá na kri­žo­vat­ke s Kysuc­kou cyk­lo­ma­gis­trá­lou. Keď­že tra­sa začí­na v sed­le, prvé kilo­met­re vás čaká poho­do­vé kle­sa­nie po roz­bi­tej asfal­to­vej ces­te cez loka­li­tu Kubín­ska až do obce Orav­ská Les­ná. V obci sa nachá­dza kri­žo­vat­ka via­ce­rých cyk­lo­tu­ris­tic­kých trás a záro­veň sa tu k Orav­skej magis­trá­le pri­pá­ja aj Ter­chov­sko-Orav­ská cyk­lo­ma­gis­trá­la (č. 038). Čer­ve­ná tra­sa odbá­ča vpra­vo a pri Orav­skej prieh­ra­de sa po nie­koľ­kých kilo­met­roch dosta­ne­te až do do Trs­te­nej. V cen­tre mes­ta tra­sa vychá­dza na nový cyk­lo­chod­ník a po ňom vedie až nad obec Vita­no­vá, kde odbá­ča na poľ­nú štr­ko­vú ces­tu a kle­sá do obce. Za Ora­vi­ca­mi už na cyk­lo­tu­ris­tov čaká stú­pa­nie až pod vrchol Kre­men­nej a násled­ne kle­sa­nie a zvl­ne­ný terén až do Zuber­ca v dvoch tre­ti­nách trasy. 

Za Zuber­com a Huta­mi sa začí­na Vrchár­ska cyk­lo­ma­gis­trá­la (č. 042), kto­rá vás pri­ve­die až na vrchol Kríž­nej. Orav­ská cyk­lo­ma­gis­trá­la pokra­ču­je ďalej obcou až na jej koniec, kde aj opúš­ťa asfal­to­vú ces­tu a po les­nej ces­te vchá­dza do Kva­čian­skej doli­ny. V tých­to mies­tach buď­te opatr­ní kvô­li väč­šie­mu pohy­bu turis­tov. V Kva­ča­noch tra­sa opäť vychá­dza na asfal­to­vý povrch a pre­chá­dza pop­ri Lip­tov­skej Mare až do Beše­ňo­vej, kde sa nachá­dza kri­žo­vat­ka troch cyk­lo­ma­gis­trál — Orav­skej, Lip­tov­skej a Vrchár­skej. Záro­veň je tu aj Beše­ňov­ský cyk­lo­po­lud­ník, kto­rý navi­gu­je turis­tov na atrak­cie v regi­ó­ne. Orav­ská cyk­lo­ma­gis­trá­la pre­chá­dza cez Lis­ko­vú až do Ružom­ber­ka, kde sa kon­čí v cen­tre mes­ta, ten­to­krát na kri­žo­vat­ke s Dono­val­skou cyk­lo­ma­gis­trá­lou.

Zdroj: cyk​lo​por​tal​.sk

Všet­ky zma­po­va­né cyk­lo­tra­sy a pod­rob­ní infor­má­cie o nich náj­de­te na strán­ke cyk​lo​por​tal​.sk.

Čítať ďalej Zobraziť menej