prezutie

Sezónna výmena pneumatík

Užitočné tipy 25 Oct 2022 , by
Arval Slovakia

Kedy musíte prezúvať, naozaj musíte prezúvať a ako sa označujú zimné pneumatiky?

Pod­ľa § 38 záko­na č. 8/2009 Z.z. totiž musí­me mať na aute zim­né pneuma­ti­ky v obdo­bí od 15. novem­bra do 31. mar­ca, pokiaľ je na ces­te súvis­lá vrstva sne­hu. Exis­tu­jú však aj celo­roč­né pneuma­ti­ky, kto­ré sú čoraz popu­lár­nej­šie a pred­sta­vu­jú alter­na­tí­vu pre tých, kto­rým sa nech­ce dva­krát za rok absol­vo­vať ces­tu do ser­vi­su. ​„Celo­roč­ky“ využí­va­jú zväč­ša ľudia v Bra­ti­sla­ve a oko­lí hlav­né­ho mes­ta, kde súvis­lá vrstva sne­hu sa vysky­tu­je v posled­ných rokoch iba zried­ka ak vôbec. Ozna­če­ním sym­bo­lom „ M+S“ (anglic­ky mud and snow). V Euró­pe je pova­žo­va­ný za sym­bol zim­ných pneuma­tík. V nie­kto­rých kra­ji­nách exis­tu­je aj prí­snej­ší variant na kva­li­tu s ozna­če­ním 3PMSF (Tree-Peak Moun­tain Sno­wf­la­ke). Sú omno­ho bez­peč­nej­šie a majú o 25% lep­šiu trak­ciu. Väč­ši­nou túto kate­gó­riu využí­va­jú náklad­né auto­mo­bi­ly a auto­bu­sy.

Hĺbka dezénu, životnosť pneumatiky a správne nahustenie?

Hĺb­ka dezé­nu by sme mali rie­šiť ako prvú, pri let­ných pneu by pod­ľa plat­nej vyhláš­ky nema­la kles­núť pod 1,6 mm pri zim­ných dokon­ca až 3 mm. Odpo­rú­ča sa však mať pri let­ných mini­mál­ne 3 mm a pri zim­ných pneu 4 mm. Hĺb­ka sa dá ľah­ko zis­tiť aj tým, ak máme po ruke 2 euro­vú min­cu. Ak ju zapich­ne­te do dezé­nu hneď uvi­dí­te ako na tom je – svet­lý okraj min­ce má zhru­ba 4 mm. Vek gumy sa dá zis­tiť pod­ľa DOT kódu, kto­rý náj­de­te na boč­nej stra­ne. Ten­to kód má 12 miest a posled­né 4 čís­la urču­jú týž­deň a rok výro­by ( ak je napr. 1221 zna­me­ná to že vyro­bi­li v 12. týžd­ni v roku 2021). Čo sa týka maxi­mál­ne­ho život­né­ho cyk­lu, ten zákon neur­ču­je avšak výme­na sa odpo­rú­ča v prí­pa­de let­ných pneu po 6 rokoch a v prí­pa­de zim­ných gúm je to po 3 – 4 rokoch. Kon­tro­lo­vať tlak by malo byť samoz­rej­mos­ťou a infor­má­cie o tom ako majú byť správ­ne natla­ko­va­né by malo byť uve­de­né na vodi­čo­vej stra­ne dve­rí. Tlak v pneuma­ti­kách by sa mali kon­tro­lo­vať aspoň raz mesač­ne naj­mä pred dlh­šou tra­sou.

Oplatí sa mať kompletné súpravy kolies a vyvažovať ich?

Výho­dou je mať obe sady dis­kov s obu­tý­mi pneuma­ti­ka­mi na zim­né a let­né pou­ži­tie, netr­pia tak čas­tým pre­zú­va­ním a teore­tic­ky ak máte mies­to a čas dajú sa vyme­niť aj doma. Ple­cho­vé dis­ky sú lac­nej­ší variant a menej náchyl­né na poško­de­nie. Samoz­rej­me aj ozdob­né puk­li­ce na kole­sá alias kry­ty kolies dopl­ňu­jú vzhľad auto­mo­bi­lu. Vyvá­že­nie kolies je nut­nosť pri kaž­dom pre­zu­tí a takis­to aj pri výme­ne defek­tu. Správ­ne vyvá­že­nie kolies mini­ma­li­zu­je vib­rá­cie a zlep­šu­jú trak­ciu, pre­to­že zmen­šu­jú odsko­ky kolies od povr­chu ces­ty.

Zopár rád na záver

  • Naj­dô­le­ži­tej­šie je si uve­do­miť aké sú roz­die­ly medzi zim­ný­mi a let­ný­mi pneuma­ti­ka­mi a pris­pô­so­biť tomu spô­sob jaz­dy.
  • Pri zim­ných pneu je pod­ľa tes­tov brzd­ná drá­ha dlh­šia až o 6 met­rov.
  • Pokiaľ sa chys­tá­te do nároč­nej­ších teré­nov, neza­bud­ni­te na zim­né reťa­ze.
  • Zim­né pneuma­ti­ky nie sú záru­kou, že nedos­ta­ne­te na ces­te šmyk, ak si nie ste istí svo­ji­mi schop­nos­ťa­mi, je dob­ré absol­vo­vať ško­lu šmy­ku.
  • Poča­sie je nevys­py­ta­teľ­né — sneh, nám­ra­za vás môžu ľah­ko prek­va­piť neprip­ra­ve­ných

Na záver ešte jed­na dob­rá rada zadar­mo. Ak máte u nás v Arva­le ope­ra­tív­ny lea­sing nemu­sí­te pre­zú­va­nie vôbec rie­šiť. Sta­čí sa objed­nať v ser­vi­se onli­ne a my sa o všet­ko posta­rá­me:

4fle​et​group

Bestdrivehop​

Miko​na​

 

 

Čítať ďalej Zobraziť menej