spravy vyber

Správny výber automobilu

Užitočné tipy 6 Oct 2022 , by
Arval Slovakia

Benzín a nafta sa už nepredávajú tak rapídne

V dru­hom ¼ roku 2022 rás­tol pre­daj elek­tri­fi­ko­va­ných auto­mo­bi­lov, kto­rý sa na cel­ko­vej regis­trá­cií osob­ných áut podie­ľa­li 9,9%. Plug-in hyb­rid vozid­lá mali 8,7% podiel na trhu. Auto­mo­bi­ly s ben­zí­no­vým a naf­to­vým moto­rom zazna­me­na­li výraz­ný pokles, čo vied­lo k zmen­še­niu trho­vé­ho podie­lu (55,8% die­sel a ben­zín dohro­ma­dy).

Plug-in pohon pomaličky upadá

Mier­ny pokles je spô­so­be­ný nedos­tat­kom kom­po­nen­tov. V Špa­niel­sku však zazna­me­nal opro­ti iným kra­ji­nám nárast až o 11,3% naroz­diel od Fran­cúz­ska či Nemec­ka kde bol pokles na úrov­ni ‑17%. Na Slo­ven­sku si hyb­rid­ný pohon kúpi­lo cez 350 ľudí, čo bol nárast tak­mer o 50%.

Elektromobilom sa naďalej darí

Počas dru­hé­ho štvrť­ro­ku 200 vrást­li regis­trá­cie baté­ri­ových elek­tro­mo­bi­lov v EÚ o 11,1% a doisahn­li 233 413 pre­da­ných ks vozi­diel. Dvoj­ci­fer­ný nárast zazna­me­na­lo Špa­niel­sko a Fran­cúz­sko (22% resp. 18,6%). Talian­sko naopak zazna­me­na­lo výraz­nú stra­tu (-19,6%)

Na elektromobilitu nie sme pripravení

V súčas­nej dobe je trend pri­dá­vať k naf­to­vej, ale­bo ben­zí­no­vej for­me neja­ký druh elek­tric­ké­ho poho­nu. Mož­no aj prá­ve pre­to sú hyb­rid­né vozid­lá na vzo­stu­pe a pri­bliž­ne 1/5 z cel­ko­vo regis­tro­va­ných vozi­diel na Slo­ven­sku (58 719) sú autá z elek­tri­fi­ko­va­ným poho­nom. Na nástup elek­tri­fi­ká­cie je naj­lep­šie pri­pra­ve­né Nór­sko a keď si pozrie­me zoznam a chce­li by sme nájsť Slo­ven­sko musí­me ísť na chvost tabuľ­ky. Sme totiž 9. naj­hor­šie pri­pra­ve­ná kra­ji­na.

 

Fak­to­ry skó­re sú naprí­klad cena nabí­ja­nia ( u nás prie­mer­ná cena 8,80€/ kWh pri Tes­le model 3 – 50kWh baté­ri­ou). Nór­sko tak­mer dvoj­ná­sob­ne lac­nej­šie. Ďal­ším fak­to­rom je počet nabí­ja­cích sta­níc. Na jeden kilo­me­ter ich nemá­me ani dve. Avšak pozi­tí­vum je že za posled­né 3 roky vzrás­tol záu­jem o elek­tric­ké vozid­lá o 368%. Pod nami skon­či­li kra­ji­ny ako Čes­ko, Poľ­sko, ale aj Bel­gic­ko či Nemec­ko. Tí strá­ca­jú naj­mä kvô­li cene nabí­ja­nia, kto­rá je o dosť vyš­šia ako na Slo­ven­sku.

Do roku 2035 pod­ľa roz­hod­nu­tia výbo­ru Európ­skej únie má byť úpl­ne zaká­za­ný pre­daj spa­ľo­va­cích moto­rov. Výbor pre život­né pro­stre­die Európ­ske­ho par­la­men­tu hla­so­val za rati­fi­ká­ciu nových pra­vi­diel pre emi­sie CO2.

 

S Arva­lom je ces­ta k nové­mu vozid­lu naozaj jed­no­du­chá. Jaz­diť na aute môže­te už týž­deň po pod­pi­se zmlu­vy. Pozri­te si našu kom­plet­nú ponu­ku.

Čítať ďalej Zobraziť menej