cestovanie

Travel hacks

Užitočné tipy 4 Aug 2022 , by
ARVAL SLOVAKIA

 

1. Spý­taj­te sa miestnych

Reštau­rá­cie bez pre­dra­že­né­ho den­né­ho menu, najk­raj­šie výhľa­dy ale­bo auten­tic­ké obcho­dy? O takých­to mies­tach sa väč­ši­nou v ces­to­va­teľ­ských prí­ruč­kách nedo­čí­ta­te. Ces­tu k tým­to des­ti­ná­ciám vám pre­zra­dia iba miest­ni. Neboj­te sa ich teda pria­mo spý­tať. Oslov­te taxi­ká­rov, recepč­ných ale­bo pre­da­va­čov v obcho­de a poroz­prá­vaj­te sa s nimi o ich obľú­be­ných čas­tiach mes­ta. Mož­no bude­te prek­va­pe­ní, čo objavíte. 

2. Odboč­te od centra

Ten­to tip ide ruka v ruke s bodom čís­lo 1. Pod­ni­ky, bary a reštau­rá­cie v oko­lí hlav­ných turis­tic­kých atrak­cií v cen­tre mes­ta máva­jú pre­dra­že­né sumy. Pria­teľ­skej­šie ceny náj­de­te obvyk­le v boč­ných ulič­kách mimo hlav­ných trás.

3. Vyhni­te sa reštau­rá­ciám s pre­lo­že­ným menu

Ste v kra­ji­ne, v kto­rej sa neroz­prá­va po anglic­ky, ale jedál­ny lís­tok je celý v anglič­ti­ne? Ak okrem anglič­ti­ny vidí­te ešte aj nemči­nu ale­bo špa­niel­či­nu, je jas­né, že ste prá­ve obja­vi­li turis­tic­kú pas­cu. Odpo­rú­ča­me vybe­rať si reštau­rá­cie s menu v miest­nom jazyku.

4. Rezer­vuj­te si lís­t­ky vopred 

Dob­ré ceny pra­jú pri­pra­ve­ným. Ak sa chys­tá­te kul­túr­ne vyžiť a nav­ští­viť múzeá, galé­rie či iné atrak­cie, odpo­rú­ča­me rezer­vo­vať si lís­t­ky vopred. Nie­že vás to prav­de­po­dob­ne vyj­de lac­nej­šie, ale ešte sa aj vyh­ne­te dlhým radom. 

5. Spoz­naj­te miest­nu menu

Naštu­duj­te si vopred hod­no­ty jed­not­li­vých min­cí a ban­ko­viek. Záro­veň buď­te ostra­ži­tí pri náku­poch. Nie­kto­ré obcho­dy, bary či reštau­rá­cie zámer­ne vydá­va­jú nespráv­ne a dúfa­jú, že si to nič netu­šia­ci turis­ti nevšimnú. 

Plá­nu­je­te si na dovo­len­ko­vé ces­ty zaob­sta­rať nové auto? V Arva­le máme skla­dom množ­stvo áut, na kto­rých môže­te jaz­diť už do týžd­ňa od pod­pi­su zmluvy.

Čítať ďalej Zobraziť menej