hlavna_dynamik

Zodpovedne k partnerom i životnému prostrediu – DYNAMIK

Rozhovory 30 Mar 2023 , by
Arval Slovakia

Aj keď je spoločnosť známa najmä ako spoľahlivý generálny dodávateľ stavieb, venuje sa aj komplexnému developmentu nehnuteľností, výrobe a predaju staveb- ných materiálov a dopravným službám. Spoločnosť koncom minulého roka získala prestížne ocenenie Slovakia Best Managed Companies.  Spoločnosť DYNAMIK pôsobí na trhu s jasnou víziou – vytvárať pre svojich klientov kvalitné, optimálne a nákladovo efektívne riešenia šité na mieru, ktoré zohľadňujú princíp hodnoty za peniaze.

UDRŽATEĽNÝ A ZDRAVÝ RAST

2

Pre spoločnosť je udržateľný rozvoj hlavnou prioritou podnikania. To znamená nielen elimináciu rizík a udržanie si zdravého cash-flow, ale predovšetkým profesionálny a zodpovedný prístup k partnerom, zamest- nancom aj životnému prostrediu. A to je zárukou bezpečného rastu. DYNAMIK pre to vytvára všetky predpoklady. Posilňuje svoj tím, vzdeláva zamestnancov, vytvára priestor pre ich sebarealizáciu a tiež pravidelne zisťuje mieru ich spokojnosti s firmou. Pravidelne organizuje DYNAMIK Akadémiu a zamest- nanci majú možnosť hodnotiť kvalitu poskytovaného vzdelávania. Spoločnosť takisto neustále inovuje informačné systémy a popritom pracuje na zdravej firemnej kultúre a efektívnej komunikácii v rámci spoločnosti aj navonok. Tieto kroky podporil i audit udržateľnosti, ktorý pre spoločnosť DYNAMIK v roku 2022 realizovala nezávislá externá spoločnosť. Vďaka nemu spoločnosť začala ešte dôraznejšie uplatňovať environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG), čo v praxi prináša prepojenie spoločensky a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií. 

BEZPEČNE A EKOLOGICKY

Cieľom každej firmy je finančná návratnosť investícií. Pre spoločnosť DYNAMIK je však dôležité, aby dobré výsledky boli dosahované v súlade s princípmi udržateľnosti, a mali teda pozitívny sociálny aj environmentálny dosah. Spoločnosť má zavedenú metodológiu, ktorou vyhodnocuje environmentálne riziká, frekvenciu ich výskytu, vplyv na životné prostredie a ekonomiku spoločnosti. Tento postup je v súlade s konceptom „double materiality matrix“, ktorý vyžadujú európske štandardy (ESRS). So zreteľom na bezpečnosť vzťah k dodávateľom DYNAMIK vníma ako príležitosť k spolupráci a vo svojom 

proaktívnom prístupe sa zameriava napríklad aj na prevenciu nehôd na stavenisku. Čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zástupcovia spoločnosti komunikujú s dodávateľmi aj priamo v te- réne. Princípy udržateľnosti sa však uplatňujú takisto pri nákupoch tovaru a materiálov – vďaka dobre naplánovanému skladovému hospodárstvu spoločnosť dosahuje stopercentnú využiteľnosť a ne- produkuje žiadny odpad.

ZELENÁ MOBILITA

3

DYNAMIK patrí medzi prvé slovenské spoločnosti v sektore staveb- níctva, ktoré významne investujú do zelenej mobility, a spoločnosť postupne prechádza na elektromobilitu. „Šetrenie pohonnými lát- kami predstavuje najlepšiu stratégiu zelenej mobility,“ hovorí Dušan Vikor, konateľ spoločnosti DYNAMIK. K šetreniu a úspornosti jazdy vedie spoločnosť aj svojich vodičov. Od roku 2019 je 90 % vozidiel vybavených GPS a telematickými zariadeniami. Tie monitorujú trasy a správanie vodičov. Na šetrení pohonných látok a znižovaní negatív- nych vplyvov na životné prostredie sa podieľajú aj autá s hybridným pohonom, ktoré spoločnosť využíva. Podľa údajov spoločnosti pri mild-hybridnom pohone jej vodiči zaznamenávajú v priemere o tri li- tre nižšiu spotrebu na 100 km oproti iným využívaným motorizáciám.

V POHYBE S ARVALOM

Spolupráca DYNAMIKu s Arvalom sa začala v roku 2021, keď si formou operatívneho leasingu spoločnosť prevzala prvé vozidlá. „O spoločnosti Arval sme vedeli už dlhé roky, pravidelne sme boli v kontakte, ná- sledne sme sa rozhodli vyskúšať prvé vozidlá, čím sme naštartovali spoluprácu, s ktorou sme spokojní,“ hovorí Dušan Vikor, konateľ spoločnosti. DYNAMIK má aktuálne z Arvalu deväť vozidiel, z toho osem je hybridných. Spolupráca pokračuje a rozširuje sa – na ceste je ďalších osem vozidiel. DYNAMIK sa pri výbere zameriava najmä na mild-hybrid, ktorý v súčasnosti považuje za optimálnu ekologickú cestu, predstavujúcu výraznú úsporu pohonných látok bez straty pružnosti vozidla. „Autá sme si mohli vybrať plne podľa našich pred- stáv, aj výber dodávateľa bol plne v našej kompetencii, keďže upred- nostňujeme lokálnych predajcov a servisy jednak z hľadiska údržby a prevádzky vozidiel, jednak aj na základe už predošlých skúseností. Spolupráca s Arvalom prebieha vždy v poriadku, využívame služby servisu, pneuservisu, ako aj služby poskytnutia náhradných vozidiel v prípade akejkoľvek poruchy,“ vysvetľuje Dušan Vikor. Celková flotila spoločnosti DYNAMIK je sto vozidiel, a keďže vozový park firma neustále modernizuje, aj prostredníctvom Arvalu pribúdajú automobily, ktoré sú čoraz ekologickejšie.

DYNAMIK

  • na slovenskom stavebnom trhu už 32 rokov

    • viac ako 400 úspešných projektov

      • dodávky stavieb

a komplexný development nehnuteľností

  • výroba a predaj stavebných materiálov

    • dopravné služby
  • prestížne ocenenie Slovakia Best Managed Companies 2022

www.dynamik.sk

 

 

Čítať ďalej Zobraziť menej