Home > I need information about my car

I need information about my car

Thanks to digital and smartphone technology, Arval is closer to you than ever.

We’re not just by your side; we’re in the palm of your hand to provide you with the very best support for your car

Arval Mobile+

Let’s face it, you’re never without your smartphone. So to make life easier for you, we have developed Arval Mobile+, a web-based smartphone app. It means that you are holding in your hand all the essential registration and insurance documents for your vehicle as well as your contract details. Better still, you are just a click away from contacting your Arval Account Manager.

 

+ direct link to the log in screen

 

Take the Arval Drive Challenge

 

Are you a good driver? We can help you improve. Just download the Arval Drive Challenge, a simple-to-use smartphone app. Press the start button before you set off and then stop when you arrive. The app assesses your braking, acceleration and speed, and scores your driving performance. You can then compete against other drivers and climb up the leaderboard. There are prizes and rewards to be won!

[+ LOG IN SCREEN]

 

Returning / buying your lease car

 

Three months before your lease contract expires, you receive information on returning your lease car. The vehicle must be clean inside and out when you hand it back, and all accessories and equipment included in the lease contract must be returned. You will leave your old car behind when you collect your new Arval lease car If your new car is delivered to you, the garage driver will drive your old car away. We will assess any damage to your old car and sign it off with you.

However, you also have the option of buying your lease car. Shortly before the end of your lease contract, we will inform you of the vehicle’s purchase price. You can buy it for your own use, or on behalf of family or friends.

We also re-market former lease cars that are in good condition.

 

Tips for safe and economical driving

We want the people who use our cars to drive safely, and we want your fleet to operate economically. Here are some hints that we hope will help.

Your drivers probably spend many hours a week behind the wheel. Arval strives to provide them with cars that offer optimum performance, including excellence in safety. But journeys will only be safe and economical if drivers follow these driving tips.

Vertical Tabs

Litres of petrol for an LPG vehicle
 • Do not drive an LPG vehicule until the tank is almost empty as this may cause faults.
 • The vehicule starts automatically on petrol. You therefore do not need to drive on petrolin the interim to keep the petrol system in good condition. But make sure you always have at least 10 litres of petrol in the tank.
 • A petrol tank is NOT an addition to the LPG tank as a way of achieving a greater driving distance without stopping to fill up.
 • Normal fuel consumption is one tank of petrol for every 40 tanks of LPG.
Množstvo benzínu v LPG vozidle
 • Ak používate vozidlo s pohonom na LPG, nejazdite až dovtedy, kým je nádrž takmer prázdna, pretože to môže viesť k poruche.
 • Vozidlo automaticky štartuje na benzín. Preto nie je nutné medzitým jazdiť na benzín, aby sa benzínová palivová sústava udržiavala v dobrom stave. Dbajte však na to, aby ste v nádrži mali vždy aspoň 10 litrov benzínu.
 • Benzínová nádrž NIE je prídavkom k nádrži na LPG, preto nemá slúžiť na dosiahnutie väčšieho dojazdu vozidla bez dotankovania.
 • Normálna spotreba paliva je jedna nádrž benzínu na každých 40 nádrží LPG.
Fuel consumption

Check your tyre pressure regularly (at least once a month). Do this before the tyres heat up.

 • Perform servicing regularly (in accordance with the manufacturer’s instructions).
 • Do not run the engine when the vehicle is stationary. Drive away slowly immediately after starting the engine.
 • Avoid excessive revving in a low gear.
 • Change to a higher gear promptly.
 • Accelerate calmly and remain alert.
 • Do not drive unnecessarily with a roof rack or roof containers.
 • Do not drive unnecessarily with the air-conditioning on.
 • Switch off electricity-hungry equipment when you no longer need it (like rear-window heating).
Spotreba paliva

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách (minimálne jedenkrát za mesiac). Kontrolu tlaku vykonávajte, keď sú pneumatiky studené.

 • Pravidelne nechajte vykonávať údržbu vozidla (v súlade s pokynmi výrobcu).
 • Keď vozidlo stojí, nenechávajte motor zapnutý. Ihneď po naštartovaní motora sa s vozidlom pomaly rozbehnite.
 • Vyhýbajte sa vysokým otáčkam pri nízkom prevodovom stupni.
 • Čo najskôr preraďte na vyšší rýchlostný stupeň.
 • Zrýchľujte rozvážne a buďte ostražití.
 • Nejazdite so strešným nosičom alebo strešným boxom, ak to nie je potrebné.
 • Pri jazde používajte klimatizáciu, len ak je to potrebné.
 • Nezabudnite vypnúť zariadenia s vysokou spotrebou elektrickej energie, keď ich už nepotrebujete (napríklad ohrev zadného okna).
Driving safety
 • Regularly check your tyre pressure. Under-inflated tyres have less grip. This results in an extended brake path and increased risk of skidding. What’s more, you save considerably on fuel if your tyres have the correct pressure. 
 • Planning your itinerary before you leave will prevent you from having to focus your attention on finding the right route, so you will pay more attention to the traffic around you. 
 • Avoid telephone conversations in your car. Making hands-free calls is not without danger: when you talk on the phone you pay less attention to the traffic around you. 
 • Keep a safe following distance from the vehicle ahead. This allows you to react quickly if the car in front suddenly brakes, for instance. For the correct following distance, stick to the two-second rule. 
 • Adjust your driving style to the weather conditions. In reduced visibility, drop your speed and double your following distance from the vehicle in front of you. Do not brake abruptly, but reduce your speed gradually. Stay in the inside lane as much as possible. In an emergency you can move onto the hard shoulder or the verge.
 • Don’t put loose items (umbrella, A-to-Z, a bottle of soft drink, etc.) on the rear shelf. If there is a collision or the driver brakes suddenly, seemingly harmless items can be propelled with such force that they can cause serious injuries. 
 • Always wear your safety belt. Many drivers admit that they still regularly drive without a safety belt. Wearing a safety belt ensures that you stay in your seat in the event of a collision and limits the risk of injury. 
Bezpečnosť za volantom
 • Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách. Nedostatočne nahustené pneumatiky majú nižšiu priľnavosť k povrchu vozovky. Dôsledkom je dlhšia brzdná dráha a zvýšené riziko šmyku. Navyše, ak majú pneumatiky správny tlak, výrazne ušetríte na spotrebe paliva. 
 • Naplánujte si trasu skôr, ako vyrazíte na cestu. Predídete tým zbytočnému rozptyľovaniu hľadaním správnej cesty, takže budete môcť venovať viac pozornosti okolitej premávke. 
 • Vyhýbajte sa telefonovaniu počas jazdy. Dokonca aj hovory s použitím hands-free súpravy nie sú úplne bezpečné: pri telefonovaní venujete nižšiu pozornosť situácii na ceste. 
 • Dodržiavajte bezpečný odstup od vozidla idúceho pred vami. Umožní vám to dostatočne rýchlo zareagovať, napríklad keď vozidlo pred vami prudko zabrzdí. Na určenie správnej odstupovej vzdialenosti sa riaďte dvojsekundovým pravidlom. 
 • Prispôsobte štýl jazdy poveternostným podmienkam. Pri zníženej viditeľnosti obmedzte rýchlosť a zdvojnásobte odstup od vozidla idúceho pred vami. Vyhýbajte sa prudkému brzdeniu – rýchlosť radšej znižujte postupne. Čo najviac sa držte vo vnútri svojho jazdného pruhu. Pri núdzovej situácii môžete prejsť na spevnenú krajnicu alebo okraj cesty.
 • Na odkladacej ploche za zadnými sedadlami nenechávajte voľne položené predmety (dáždnik, knihy, fľaše s nápojmi a pod.). V prípade kolízie alebo keď vodič prudko zabrzdí, i zdanlivo neškodné predmety môžu byť vymrštené takou silou, že môžu spôsobiť vážne poranenia. 
 • Vždy používajte bezpečnostné pásy. Mnoho vodičov pripúšťa, že doposiaľ pravidelne šoférujú bez zapnutého bezpečnostného pásu. Bezpečnostné pásy zaisťujú, že v prípade kolízie ostanete na svojom sedadle, a znižujú riziko poranenia. 
Eco driving

Eco-driving involves a different approach to driving which focuses on efficient use of the vehicle. Over the years, car technology has improved considerably and as a result, drivers need to adopt a different driving style. To ensure that you handle your car responsibly, Arval recommends that you drive according to the principles of eco-driving. These driving recommendations will enable you to save up to 10% in fuel, benefiting the environment and lowering costs for your employer.

 • Shift up to a higher gear as soon as possible: between 2,000 and 2,500 rpm. This applies to petrol, diesel and LPG engines. 
 • If you see that you will need to slow down or brake for a traffic signal, release the accelerator in time and let the car roll on, leaving it in the gear you were driving in.
 • As far as possible, maintain a steady speed and try to achieve a low rpm in the highest gear possible. Ideally, drive at 80 km/h in 5th gear.
 • Be sure to check your tyre pressure once a month. 
 • Look as far ahead as you can and anticipate other traffic.
 • Turn off your engine when you are waiting at an open bridge or a railway crossing, stuck in a traffic jam, waiting for a passenger to arrive, etc. Re-start the engine without pressing the accelerator.
 • Where possible, make use of the available in-car equipment such as your car’s tachometer, cruise control and onboard computer.
 • Besides the model of your car and your driving style, various other factors also determine your fuel consumption: your speed, use of equipment, air resistance and the vehicle’s weight. Try to be conscious of these ‘gas-guzzling’ factors.
Eko-šoférovanie

Eko-šoférovanie, to je iný prístup k jazde, ktorého hlavným cieľom je efektívne používanie vozidla. V priebehu rokov automobilová technológia zaznamenala výrazné pokroky, preto by si vodiči mali osvojiť odlišný štýl jazdy. Aby ste so svojím automobilom zaobchádzali zodpovedne, Arval odporúča viesť vozidlo v súlade so zásadami tzv. eko-šoférovania. Ak sa budete držať týchto odporúčaní, môžete ušetriť až 10 % paliva, čo je prospešné nielen pre životné prostredie, ale aj z hľadiska prevádzkových nákladov na vozidlo, čo váš zamestnávateľ určite ocení.

 • Pri jazde čo najskôr preraďujte na vyšší prevodový stupeň: keď otáčky motora dosahujú 2 000 až 2 500 ot./min. Toto pravidlo platí pre benzínové, dieselové aj LPG motory. 
 • Ak vidíte, že budete musieť spomaliť alebo zastaviť na svetelnej križovatke, včas zložte nohu z plynového pedála, nevyraďujte riadiacu páku a vozidlo nechajte ísť vlastnou zotrvačnosťou.
 • Vždy, keď je to možné, udržiavajte stabilnú rýchlosť a snažte sa dosiahnuť nízke otáčky motora pri najvyššom možnom prevodovom stupni. Ideálne je šoférovať rýchlosťou 80 km/h pri 5. prevodovom stupni.
 • Nezabudnite raz do mesiaca skontrolovať tlak v pneumatikách. 
 • Pri šoférovaní sa pozerajte čo najviac dopredu a snažte sa predvídať správanie ostatných účastníkov cestnej premávky.
 • Vypnite motor vždy, keď čakáte na prejazd cez sklápací most alebo železničné priecestie, keď stojíte v dopravnej zápche, čakáte na príchod spolujazdca a pod. Pri opätovnom štartovaní motora nestláčajte plynový pedál.
 • Tam, kde je to možné, nezabúdajte používať prístroje, ktorými je váš automobil vybavený: tachometer, tempomat či palubný počítač.
 • Spotrebu paliva, okrem modelu vozidla a štýlu jazdy, ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako napríklad rýchlosť jazdy, používanie vybavenia automobilu, odpor vzduchu a hmotnosť vozidla. Majte na pamäti tieto faktory, ktoré môžu výrazne prispieť k vyššej spotrebe paliva.
Wear of tyres
 • Check your tyre pressure regularly (at least once a month). Do this before the tyres heat up.
 • Perform servicing regularly (in accordance with the manufacturer’s instructions).
 • Accelerate calmly and remain alert.
 • Brake calmly and in good time before taking a bend.
 • Avoid bumping against the kerb and similar obstacles. Invisible damage may cause a tyre blow-out later. Hitting obstacles can affect the alignment of the wheels. This will adversely affect the vehicle’s road behaviour and is likely to result in premature wear and tear of the tyres.
 • When manoeuvring into and out of parking spaces, do not turn the steering wheel while the vehicle is stationary.
Opotrebovanie pneumatík
 • Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách (minimálne jedenkrát za mesiac). Kontrolu tlaku vykonávajte, keď sú pneumatiky studené.
 • Pravidelne nechajte vykonávať údržbu vozidla (v súlade s pokynmi výrobcu).
 • Zrýchľujte rozvážne a nezabúdajte na ostražitosť.
 • Brzdite pokojne a včas pred vjazdom do zákruty.
 • Nenabiehajte prudko na obrubník alebo podobné prekážky. Poškodenie pneumatiky nemusí byť spočiatku viditeľné, neskôr však môže byť príčinou defektu. Náraz do prekážky môže narušiť správne postavenie kolies. Narušená geometria kolies negatívne ovplyvňuje správanie vozidla na ceste a môže viesť k predčasnému opotrebovaniu pneumatík.
 • Pri parkovaní a vychádzaní z parkovacieho miesta neotáčajte volantom, keď vozidlo stojí.